Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler VERGİ İADESİNDE YENİ DÜZENLEME

VERGİ İADESİNDE YENİ DÜZENLEME

Yazar : Baş Hesap Uzmanı UIuer ARAL
Dergi : Ocak 1986
ULUER ARAL
Baş Hesap Uzmanı

1984 yılı başından bu yana uygulanmakta olan «Ücretlilere Vergi iadesi Hakkında Kanun» 11 Aralık 1985 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4.12.1985 gün, 3239 sayılı kanımla değişikliğe uğrayarak kapsamı genişletilmiş ve bunun sonucu olarak adı «Vergi iadesi Hakkında, Kanun» şeklinde değiştirilmiştir. Yeni düzenleme ile ilgili ayrıntılı açıklamaya geçmeden önce getirilen yenilikleri madde başlıkları itibariyle şöyle sıralayabiliriz:           
 

— Bugüne kadar ücret geliri elde edenler, emekli, dul ve yetim maaşı alanlar ile bunların eş ve çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin, Kamu idare ve müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesi ile vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil) yaptıkları kanunda yazılı mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulurken, bu gruba çiftçiler ile ticari ve mesleki kazançları üzerinden Gelir Vergisine tabi olan Gelir Vergisi mükellefleri de dahil edilerek bunların yukarıda sayılanlardan yaptıkları mal ve hizmet alımları da vergi iadesi kapsamına alınmıştır.

— Vergi iadesine esas tutarlar yükseltilmiş, Bakanlar Kuruluna vergi ladesine esas tutarları iki katma kadar arttırma veya kanuni hadlerin yansına kadar azaltma, oranları ise, yarısına kadar artırıp azaltma yetkisi verilmiş ve bu yetkinin iş nevileri veya mükellef grupları veya vergi iadesine konu harcama kalemleri itibariyle farklı bir şekilde kullanılmasına imkan tanınmıştır.                       ,

— Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na; Vergi iadesine esas tutar ve oranlarda bir değişiklik yapmadan, Vergi iadesine esas aylık tutarları yıllık olarak veya vergi iadesi dönemine göre tespit etme ve Vergi Daireleri'nin iş yükü ve vergi iadesinden yararlananların belge toplama konusunda ileride meydana gelecek durumlara göre vergi iade dönemlerini değiştirme yetkisi verilmiştir.

— Kanunun uygulanmasında Sosyal Güvenlik Kurumları yanında «Vergi Tevkifatı yapan sorurdular» da işveren olarak kabul edilmiştir.

— İşveren ve sorunlulara zamanında vermedikleri veya eksik verdikleri vergi iade beyannamelerini 15 gün içinde yüzde 5 cezalı olarak tamamlamak imkanı tanınmış ve mevcut ceza uygulaması yumuşatılmıştır.

1 —
VERGİ İADESİNDEN YARARLANACAK OLANLAR:

A — Ücret geliri  elde edenler.

1) Bir işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışan ve ücretleri gerçek usulde tespit edilenler,                                

2) Kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı yanında çalışanlar,                                  

3) Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

4) özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,

5) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,

6) Yukarıda sayılanlar dışında kalıpta ücretleri götürü olarak vergilendirilenler,

Ayrıca, G.V.K.’nun uygulanmasında ücret sayılan ödemeleri elde edenler de vergi iadesinden yararlanacaklardır. Gerçekten;

— Türkiye Büyük Millet Meclisi, il Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel Kanunlarına veya idari Kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyon üyeleri ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla,

— Yönetim ve Denetim Kurulları Başkam ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla,     

— Bilirkişilere, resmi arabuluculara eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine,
...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI