Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler OKUL, CAMİ, KREŞ, SPOR VE SAĞLIK TESİSLERİYLE İLGİLİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR

OKUL, CAMİ, KREŞ, SPOR VE SAĞLIK TESİSLERİYLE İLGİLİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Yazar : Hesap Uzmanı Ahmet BAL
Dergi : Kasım 1986
AHMET BAL
Hesap Uzmanı

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin 2 numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 6 numaralı bendine 4.12.1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunla yeni hükümler eklenmiştir. Söz konusu hükümlerle okul, cami, kreş, spor, yurt ve sağlık tesisleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlar düzenlenmiş bulunmaktadır.
 
Diğer yandan, gerek G.V.K.'nun 89. maddesinin 2. bendinin 2. fıkrası, gerekse K.V.K.'nun 14. maddesinin 6. bendinin 2. fıkrasının parantez içi hükümlerinde: «Şu kadar ki, bu fıkrada geçen bağış ve yardımların miktarı ile bu bağış ve yardımların yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir» ibaresi yer almıştır.
Söz konusu yönetmelik; 86/10942 karar sayısıyla, 17 Eylül 1986 gün ve 19224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yazımızda, söz konusu yönetmelik hükümlerine açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
1 — Bakanlıkların Yatırım Programlarında Yer Alan Tesislerin inşası için Yapılan Harcamalar:
86/10942 karar sayılı yönetmeliğin 2. maddesinin (a) fıkrası hükmüne göre; Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yatırım programlarında yer alan tesislerin inşası için yapılan harcamaların tamamı (ilgili Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde) izin alınmadan gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilecek, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılabilecektir.
Ancak; ilgili bakanlıkların yatırım programlarında yer alana özellikle yurt, huzurevi ve sağlık tesislerinin inşası dolayısıyla yapılan harcamaların tamamının gider yazılabilmesi veya beyanname üzerinde indirilebilmesi için, söz konusu tesislerin 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmaması gerekir.
Zira, inşamsı Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından gerçekleştirilecek olan bu tür tesislere ait harcamaların gider yazılabilmesi veya beyanname üzerinde indirilebilmesi; hem G.V.K.'nun 89/2 maddesi hem de K.V.K.'nun 14/6'ncı maddesiyle, yatak kapasitesi koşuluna bağlanmıştır. Buna karşılık, okul, cami, kreş ve spor tesislerinde herhangi bir kapasite koşulu söz konusu değildir.
2 — Bakanlıkların Yatırım Programına Dahil Bulunmayan Tesislere Ait Harcamalar:
86/10942 karar sayılı yönetmeliğin 2. maddesinin (b) fıkrası hükmüne göre; bu tür tesislere ait harcamaların tamamının gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyannamede bildirilen gelirlerden indirilebilmesi ve kurumlar vergisi mükelleflerince gider yazılabilmesi için, tesisin plan hedeflerine ve yıllık programlara uygunluğu yönünden ilgili Bakanlıkça değerlendirilerek yapımına izin verilmesi gerekir.
Mükellefler, ilgili Bakanlıktan alacakları «Uygunluk Yazısının bir örneğini beyanname verme süresinin sone erdiği tarihe kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndereceklerdir.
İnşaası Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince gerçekleştirilecek olan bu tür tesislerden yine özellikle yurt, huzurevi ve sağlık tesislerine ait inşaa harcamalarının tamamının gider yazılabilmesi veya beyanname üzerinde indirilebilmesi için de. yukarıdaki bölümde belirtilen nedenlerle «Uygunluk Yazısı» yanında söz konusu tesislerin 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmaması gerekir.
3 — Malzeme Bağışlan ve Yardımlar:
86/10942 karar sayılı yönetmeliğin 2. maddesinin (c) fıkrası hükmüne göre; genel ve katma bütçeye dahil dairelere il özel idarelerine, belediyelere veya köylere okul, kreş, spor, yurt ve sağlık tesisleri ile ilgili olarak yapılan malzeme bağışlan, bakım, onarım, donatım ve işletme için yapılan bağışlar ile yönetmeliğin 2. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen (Bakanlıkların yatırım programlarında yer alan ve almayan) tesislerin kurulması için yapılan malzeme bağışlarının tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilecek, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılabile ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI