Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KVK MD. 8/16’DA YER ALAN KURULUŞLARA AİT İSTİSNA UYGULAMASI KONUSUNDA HUK DANIŞMA KO ...

KVK MD. 8/16’DA YER ALAN KURULUŞLARA AİT İSTİSNA UYGULAMASI KONUSUNDA HUK DANIŞMA KOM. KARAN

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Nahit KİTİŞ
Dergi : Aralık 1986
NAHİT KİTİŞ
Baş Hesap Uzmanı

Hesap uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu, Gelirler Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesi 16. bendinde yer alan kuruluşlar bakımından, bu bentte ve Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin 8. bendinde sözü edilen istisnaların nasıl uygulanması gerektiği konusunu görüşerek karara bağladı.
 
Bu yazıda, sözü edilen karar ile bu kararın alınmasında etkin o]an teme! düşünceleri açıklamaya çalışacak ve yazıyı bu kuruluşların ortak olduğu bir Anonim Şirkette, muhtemel bir kar dağıtımı örneği ile sonuçlandıracağız.
Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 11. bendinde yer alan Gelirlerinin tamamını Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye tahsis eden Vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlarla ilgili kurumlar ve gelir vergisi istisnaları, 16. bentte sözü edilen Kuruluşlarla ilgili istisnalara, kurumlar vergisi istisnasındaki oran farkı dışında, aynen benzediğinden ve Danışma Komisyonu karan, sözü edilen Vakıflar için de geçerli bir karar mahiyeti taşıdığından, yazıda oran farklılığına da değinmek suretiyle, Vakıfların ortak olduğu bir Anonim Şirkette muhtemel bir kar dağıtımı örneği, bu kuruluşlar içinde verilecektir.
KVK Md 8/18 da sözü edilen kuruluşlar :
KVK Md 8/16 da sözü edilen kuruluşlar tadadi olup, bunların dışındaki bir kuruluşun bu bentte yazılı kurumlar vergisi istisnasından yararlanması söz konusu değildir. Bu kuruluşlar,
— TC. Emekli Sandığı
— Sosyal Sigortalar Kurumu
— Bağ Kur
— Bu kuruluşlar gibi, kanunla kurulan Emekli ve yardım sandıklan
? Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve
— 2983 sayılı kanunla kurulan Toplu Konut. ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığıdır.
Bu kuruluşlara, ilgili bentte yer alan şartlarla, kısmi kurumlar vergisi istisnası tanınmıştır.
KVK Md 8/16 da yer alan istisna ve Danışına komisyonunun konuyla ilgili yorumu :
Sözü edilen bentle, bu kuruluşların iştirak ettikleri Kurumların safi kurum kazançlarından kuruluşların sermaye paylarına isabet eden kısmın yansı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Bilindiği üzere safi kurum kazancı, kurum ticari karma kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi, kanunen kabul edilen bazı giderlerle kurumlar vergisi istisnalarının düşülmesi suretiyle teşekkül eder. Bu sebeple, bu bentte sözü edilen istisna kurumlar vergisine tabi kazançlara yönelik bir istisnadır ve maddenin çok açık olan hükmüne göre, iştirak edilen kurumun kurumlar vergisine tabi kazançlarından bu kuruluşların sermaye paylarına isabet eden kısmın yarısı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Ancak, bendin son cümlesiyle, istisnanın uygulanması, «iştirak edilen"n kurumun yetkili organınca, (bu organ, şirket Genel Kuruludur) bu karlar hakkında dağıtım kararı almış olması» şartına bağlanmıştır. Şu halde istisna, ancak dağıtılan kar paylan için (I. ve II. temettü) uygulanabilecektir.
istisnayla ilgili ana cümlede «... sermaye paylarına isabet eden kısmın kısmına istisna tanınmış olduğu cihetle, dağıtılmayan kar kısımlarına (kanuni ihtiyatlar, fevkalade ihtiyatlar, ihtiyari yedek akçe, dağıtılmayan karlar ve benzerleri) ait kurumlar vergisi istisnası, ancak bu kar kısımlarının ileride dağıtılması halinde uygulanabilecektir. Bu durumda;
iştirak edilen bir kurumca cari yıl karının dağıtılması sırasında,
— I. ve II. temettü içerisinde yer alan kurumlar vergisine tabi kazanç unsurlarından kuruluşların. payına isabet eden kısmın yansı için kurumlar vergisi ödenmeyecek, hesaben bulunacak olan kurumlar vergisi tutan kuruluşlara verilecektir.
— Şirkette bırakılan kar payları (her çeşit yedek akçeler ve dağıtılmayan karlar) içerisinde yer alan kurunlar vergisine tabi kazanç unsurlarından kuruluşların payına isabet eden kısımlar ise tümüyle kurumlar vergisine tabi olacak; bu kar paylarının sonraki yıllarda kuruluşlara dağıtılması halinde, üzerlerindeki vergi yükünün yansı kuruluşlarca Maliye'den geri istenebilecektir.
GVK Md: 94/8 de yer alan istisna ve Danışma Komisyonunun konuyla İlgili  yorumu:
GVK md. 94/8 de yer alan Gelir Vergisi istisnası, sözü edilen Kuruluşlar için, iki kısımda ifade edilmiştir:
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI