Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONUNUN VERGİ MÜKELLEFLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ HÜKÜMLER

SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONUNUN VERGİ MÜKELLEFLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ HÜKÜMLER

Yazar : Hesap Uzmanı İsa COŞKUN
Dergi : Ocak 1986
İSA COŞKUN
Hesap Uzmanı

13 Kasım 1985 tarih ve 18927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3238 sayılı Kanunla, modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanması amacıyla «Savunma Sanayii Destekleme Fonu» kurulmuş bulunmaktadır.
 

Devlet olmanın gerektirdiği ilk ve temel kamu hizmetinin milli savunma olduğu düşünülürse, bu hizmetin finansmanında bütçe dışında bir fon oluşturulması, «Devlet harcamalarının yıllık bütçelere bağlanması» ilkesiyle bağdaşmamakta ve bir kısım maliyeciler tarafından eleştirilmektedir. Ancak, günümüzde bazı hizmetlerin özellikle yurt savunması gibi önemli bir hizmetin bütçe imkanları ile yeterince karşılanamaması bütçe dışında yeni kaynak arayışına neden olmuş ve bütçe harcamalarına ilişkin yasal düzenlemelerdeki sınırlayıcı hükümler de böyle bir fon oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Yaklaşık olarak 250 - 300 milyar lira civarında bir gelir oluşturması beklenen bu destekleme fonunun savunma sanayiinin güçlendirilmesi ve modernizasyonu bakımından önemli bir kaynak olduğunu söylemek mümkündür.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ye tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı emrinde ve TC. Merkez Bankası nezdinde kurulan «Savunma Sanayi Destekleme Fonu»nun kaynakları anılan Kanun'un 12. maddesinde belirtilmiştir;

Yazımızda bu kaynaklardan sadece vergi mükelleflerini ilgilendiren hükümler açıklanmaya çalışılacaktır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine ilişkin Hükümler :

3238 sayılı kanun'un 12. maddesinin (h) bendine göre «Gelir Vergisi açısından tam mükelleflerin ücret gelirleri hariç olmak üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile sorumluların ödeyeceği meblağ» Savunma Sanayii Fonunun gelir kaynaklarından biridir."

Bu hükmün uygulama esasları, 13. maddenin 5. bendinde belirtilmiştir. Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak hesaplanan verginin % 2,5'i Gelir ve Kurumlar Vergisinden ayrı olarak Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait meblağ olarak mükellefler ve sorumlular tarafından hesaplanacaktır.                       

Burada iki hususun altını çizmek istiyoruz. Birincisi, Gelir Vergisi Kanunu'na göre tam mükellef olanların ücret gelirleri fon kapsamına dahil değildir. Bu istisna dışında tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri fon kapsamına girmektedir. ikinci nokta, kanunda "belirtilen % 2,5 oranının uygulanacağı baza ilişkindir. Bu oran gelir ve kurumlar vergisi olarak hesaplanan tutara uygulanarak, fona kesilecek miktar bulunacaktır. Konuyu bir örnekle açıklayalım: Kurutalar vergisi matrahı 5.000.000 TL olan bir kurumun % 46 oranına göre ödeyeceği Kurumlar Vergisi 2.300.000 TL, fon kesintisi ise (2.300.000 x %2,5 =) 57.500 TL. olacaktır.

Fon kesintisinin hesabında baz olarak matrah yerine hesaplanan verginin esas alınması, Gelir Vergisindeki artan oranlılığın fon kesintisi bakımından da geçerli olmasını sağlamaktadır.
3238 sayılı Kanun'un 13/5. maddesinde kazançları götürü usulde test»it edilen mükelleflerin Fona ödeyecekleri meblağın hesabında vergi karnelerinde yazılı matrah üzerinden hesaplanan Gelir Vergisinin esas alınacağı belirtilmiştir. Aslında böyle bir hükmün yer almasına gerek yoktur. Çünkü, «Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak hesaplanan verginin % 2,5'inin Gelir ve Kurumlar vergisinden ayrı olarak Fon için kesileceği» ifadesi götürü usule tabi olanları da zaten kapsamaktadır. Ancak herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için bu husus açık bir şekilde kanun ifadesine bağlanmıştır.

Vergi Sorumlularının Fon Uygulaması ile ilgili ödevleri:

3238 sayılı Kanunun 13. maddesinin 5. bendinde; «Vergi tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular, hesapladıkları Fona ait miktarı muhtasar beyannameye ilave ederek bağlı oldukları vergi dairesine tevkif edilen vergilerle birlikte öderler» hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde yer alan sorumlular, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24. maddesine göre tevkifat yapmak zo ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI