Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler YENİ PLANDA STOK HESAPLARI VE GÖRÜŞLERİMİZ

YENİ PLANDA STOK HESAPLARI VE GÖRÜŞLERİMİZ

Yazar : Marmara Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. M. Ali CANOĞLU
Dergi : Kasım 1993
PROF. DR. MEHMET ALİ CANOĞLU
Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Fahri Hesap Uzmanı

I. GİRİŞ
 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca hazırlanan ve 26.12.1992 gün ve mükerrer 21447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği"nde 15 sayılı hesap grubu stoklara ayrılmıştır.
Bu grupta yeralan hesaplar ve yapılan açıklamalar yeterli değildir.
Biz bu yazımızda görüşlerimizi de belirterek stok hesaplarını işlemeye çalışacağız.
II. PLANDA STOK HESAPLARI
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde stok hesapları şu şekilde belli edilmiştir;
150. İlk madde ve malzeme
151. Yarı mamuller - Üretim
152. Mamuller
153. Ticari mallar
154.
155.
156.
157. Diğer stoklar
158. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
159. Verilen sipariş avansları (1)
III. SPK'CA HAZIRLANAN STANDART GENEL HESAP PLANINDA STOK HESAPLARI
Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) hazırlanan ancak yürürlükten kaldırılmış bulunan 01. Şubat. 1984 gün 18299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış seri VIII No: 7 Tebliğinde stok hesapları aşağıdaki gibi belli edilmiştir (2).
130. İlk madde ve malzeme 150. Yarı mamuller 155. Ara mamuller 160. Mamuller 170. Emtia
178. Değeri düşen stoklar
179. Stok değer düşüş karşılığı
180. Diğer stoklar
29.01.1989 gün 20064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan seri XI No: 2 Tebliğde stok hesapları da şöyledir. (3)
150. İlk madde ve malzeme
160. Yarı mamuller (Üretim hesabı)
165. Ara mamuller
170. Mamuller 175. Emtia
178. Diğer stoklar
179. Stok değer düşüklüğü karşılığı
180. Akreditif (Verilen yurtdışı sipariş avansları) 185. Verilen yurtiçi sipariş avansları
Görüldüğü üzere SPK'ca hazırlanan hesap planları ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca hazırlanan hesap planı arasında farklar vardır.
IV. FRANSIZ GENEL MUHASEBE PLANINDA STOK HESAPLARI
1979 tarihli Yeni Genel Muhasebe Planında stok hesaplarının ayırımı şöyledir; (4)
30.
31. İlk maddeler ve malzeme
32. Diğer tüketim maddeleri
33. Devam eden üretim
34. Devam eden hizmetler
35. Mamuller
36.
37. Emtia
38.
39. Stoklar ve devam eden üretim değer düşüklüğü karşılıkları
Ticari ambalaj 326 hesap numarası ile 32. Diğer tüketim maddeleri içerisindedir. Ara mamuller 351 hesap numarası ile 35. Mamuller içerisindedir.
V. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ TEKDÜZEN HESAP PLANINDA STOK HESAPLARI
Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nce kullanılmakta olan Tekdüzen Hesap Planında stok ayırımı şöyledir; (5)
150. İlk madde ve malzemeler 160. Yarı mamuller
170. Ambardaki mamuller
171. Konsinyaterlerdeki mamuller
172. Dışarıya yapılan onarım ve bitim işleri
175. Ambardaki Emtia
176. Konsinyaterlerdeki Emtia
180. Hurdalar
181. Yoldaki stoklar ve giderleri
189. Stok değer düşüklüğü karşılığı
Görüldüğü üzere Tekdüzen Hesap Planında stok hesapları yukarıdakilerden daha da ayrıntılıdır.
VI. MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL teblİğİ'nİn STOK HESAPLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
Stoklar grubu işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, Ticari mal (Emtia), yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur. Faturası gelmemiş stoklar ilgili bulundukları kalemin içerisinde gösterilir.
150. İLK MADDE VE MALZEME
Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır.
Satın alındıkları veya üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna, üretime verildiğinde tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir.
151. ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI