Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORLARI İLE İLGİLİ BİR İÇ GENELGE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORLARI İLE İLGİLİ BİR İÇ GENELGE

Yazar : Eski Hesap Uzmanı Osman Necdet ORHUN
Dergi : Kasım 1993
OSMAN NECDET ORHUN
Yeminli Mali Müşavir - Eski Hesap Uzmanı

Malum olduğu üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu'nun 12. maddesi ile belirlenen yetkiye dayanarak 2.1.1990 tarihli Tasdik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin belirleyeceği konularda tasdik yaptırmaları konusunda mecburiyet getirmiştir.
 
3568 Sayılı yasanın 12. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak da Bakanlıkça 2,3,5,7,8 ve 9 no'lu Genel Tebliğler çıkarılmış olup, bu tebliğlerden son ikisi 1993 tatbikatları ile ilgilidir. Çıkarılan 2,3,5 ve 7 seri no'lu Genel Tebliğler ile,
— Yeniden değerleme ile yeniden değerlemeden doğan değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi,
— Vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmeleri için aranan şartların yerine getirildiğinin ve Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınanlarda muafiyet koşullarının devam ettiği hususunun,
— Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. ve Geçici 18. maddelerinde yer alan vergi dışı tutulan işlemler ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 39. maddesine göre kurum kazancından indirilen gelirlere ilişkin işlemlerin,
—Yatırım indirimi istisnasına ilişkin işlemlerin,
Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilmesi mecburiyeti getirilmiştir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bahse konu tebliğler kapsamında faaliyetleri bulunan, ancak tasdik süreleri içinde tasdik yaptırarak ilgili mercilere Tasdik Raporu tevdi etmeyenler hakkında, uygulamada, tasdik süresi yönünden iki defa özel süre belirlemiştir.
1— Gelirler Genel Müdürlüğü 19.1.1993 gün ve B.07.0.GEL. 0.77/7863-784/03673 sayılı yazısı ile, münhasıran 1991 takvim yılı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan tebliğ kapsamındaki işlemlerin, Tebliğ'de belirtilen tarihten sonra Yeminli Mali Müşavire tasdik ettirilmesi veya süresinde tasdik ettirildiği halde tasdik raporlarının vergi dairelerine süresinden sonra verilmesi halinde, gecikmeden doğan vergi cezalarının kaldırılması, durumları buna uyan kurumlar vergisi mükelleflerinin de ilgili hesap dönemi istisna ve indirim işlemlerinin Bakanlık Denetim elemanlarına incelettirileceğini uygun görmüştür.
2— Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 6.8.1993 gün ve B.07.0.GEL.:.77/7851-49349 sayı ile yayınladığı 1993-1 Sıra No.lu
İç Genelge ile uygulamaya aşağıdaki şekilde yön verilmiştir:
"a) İlgili Tebliğler kapsamındaki işlemlerini süresinde tasdik ettiren ancak, tasdik raporunu süresinden sonra ilgili vergi dairesine ibraz eden veya tasdik işlemini süresinden sonra yaptıran mükelleflerin ibraz etmiş oldukları tasdik raporlarının ilgili vergi dairesince kabul edilmesi ve bu mükellefler adına cezalı tarhiyat yapılmış olması halinde de sözkonusu tarhiyatların kaldırılması, tarhiyat yapılmamış ise tarhiyat yapılmaması,
b) Tasdik işlemini süresi içersinde yaptırmayan ve olayı dava konusu yapan mükelleflerin davadan vazgeçmeleri ve tasdik raporunu iki aylık süre içersinde ibraz etmeleri halinde bu durumdaki mükellefler adına yapılan sözkonusu tarhiyatların kaldırılması,
c) İlgili Tebliğler kapsamındaki işlemlerini tasdik raporu ile belgelemek zorunda olduğu halde tasdik işlemini yaptırmayan mükelleflerin vergi dairelerince yapılacak tarama sonucunda belirlenmesi durumunda, herhangi bir tarhiyat yapılmadan önce,
aa) Bu mükelleflere ilgili vergi dairelerince tasdik raporlarını ibraz etmeleri için iki aylık bir süre verilmesi, (Bu süre tasdik raporlarının ibraz edilmesine ilişkin ilgili vergi dairesi yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.)
bb) İki aylık süre sonuna kadar ilgili tasdik raporunu ibraz eden mükellefler adına cezalı tarhiyat yapılmaması,
cc) Tanınan iki aylık süre sonuna kadar tasdik raporunun ibraz etmeyen mükellefler hakkında ilgili tebliğler çerçevesinde gerekli işlemin yapılarak bu mükelleflerin ilgili dönem hesaplarının öncelikle incelenmesi için durumun hemen Bakanlığımıza bildirilmesi,
uygun görülmüştür."
İç Genelge, daha önceki bir yazımızda da belirttiğimiz üzere, Bakanlığın iç işleri ile ilgilidir. Bu ne ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI