Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler VERGİ TECİLLERİ ve GÜNÜMÜZ FİNANSMAN GÜÇLÜKLERİ

VERGİ TECİLLERİ ve GÜNÜMÜZ FİNANSMAN GÜÇLÜKLERİ

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Veysel ÇAKIR
Dergi : Eylül 1981
VEYSEL ÇAKIR
Müşavir Hesap Uzmanı

I- GENEL OLARAK
Bugün ekonomimizin ve iş hayatının, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi çabaları sonucu ortaya çıkan durgunluktan, işleyiş ve özellikle finansman açısından güç günler geçirdiği hemen her vesile ile dile getirilmektedir.

Gerçekten istatistik verilere bakıldığında, farklı kaynaklardaki farklı rakamlara rağmen enflasyon hızında geçen yıla göre büyük ölçüdeki azalma, üretimde bir miktar artış, talepte ise daha çok faiz hadlerinin yüksekliğinden ve bunun sonucu tasarruf eğitiminin artışından kaynaklanan büyük bir düşüş kolayca gözlenebilmektedir.

Geçmiş yıllarda, hızlı enflasyonun körüklediği yüksek ve giderek artan, talep, tasarruf eğiliminin neredeyse sıfır noktalarında olması, faiz hadlerinin çok düşük bulunması gibi nedenlerle ekonomide genel bir canlılık bulunmaktaydı. Bu canlılık, tüketim talebinin hızında olduğu kadar, müteşebbislerin enflasyonun uzun vadedeki borçlanma avantajlarından olabildiğince yararlanma arzusu nedeniyle, geniş ölçüde yatırımlara yönelmesi sonucu ortaya çıkmakta ve fiyat artışlarının baskısı altında bunalan sabit geliri tüketici kesim dışında, herkesi kısa vadede memnun etmekteydi.

Ancak, temelde sağlıksız olan bu hızlı enflasyon içindeki ekonomik işleyişin, değil uzun dönemde, orta hatta kısa dönemdeki olumsuz sonuçları ortaya çıkmakta gecikmedi. Ödemeler dengesindeki büyük açıklar ve büyük bütçe açıkları bu olumsuz sonuçların, kendi yarattıkları olumsuz sonuçlarla birlikte kamuoyunun önüne daha çarpısı bir şekilde serilmesine neden oldu.

Ve nihayet 24 Ocak 1980’de başlayan ekonomide istikrar sağlama çabaları özellikle 12 Eylül 1980’den sonraki yönetim değişikliğinin getirdiği idari avantajlarla daha da etkin bir şekilde sürdürülen ekonomide istikrar sağlama çabaları ile bugüne gelindi.
Bugün ise yukarıda da belirtildiği üzere enflasyon hızının kontrol altına alınmasının memnuniyetinden çok, bunun sonucu olan ekonomik durgunluğun ve pahalı finansmanın yarattığı sıkıntıların getirdiği hoşnutsuzluklardan söz edilmektedir. Bu sıkıntıları gidermek ve ekonomiyi - enflasyonu kontrol altında tutarak - yeniden canlı hale getirmek için devletin getirdiği tüm teşvik tedbirlerine rağmen, bu hoşnutsuzluk devam etmektedir.

Bu durumda ne yapılmak gerekir?
Kanunun politik - ekonomik tercihler ile ekonominin ihtisas alanlarındaki spesifik bilgi ve önerilerle çözümlenebileceği açıktır. Ayrıca bunların yanında, hatta bunlardan çok, 24 Ocak 1980’den bu yana, fiskal tedbirlerin, gerek enflasyonun kontrolü gerekse ekonominin canlandırılması ya da hiç olmazsa aksatılmaması için geniş ölçüde kullanıldığını görmekteyiz. Hatta öyle ki, fiskal düzenlemelerden, yardımcı düzenlemeler olmasına rağmen, idarenin aldığı, diğer temel politik - ekonomik kararlardan daha çok söz edilmektedir.

Bu fiskal düzenlemelerin açıklama veya eleştirisi yanında bugün, daha çok büyük sınai kuruluşların, ödeme güçlüğü içinde bulunmalarından dolayı, fiskal mükellefiyetlerini özellikle ödeme yönünden aksattıklarını ve devletten bu sorunlarına doğrudan yardımcı olmasını istediklerini görmekteyiz.

Bilindiği üzere verginin ekonomi politikasında araç olarak kullanılması, vergileme hadisesinin bütün safhaları, ile gerçekleşmesine daha açık bir deyişle verginin devletçe fiilen tahsil edilebilmesine bağlıdır. Verginin zamanında tahsil edilememesi vergiden beklenen, daha önceden planlanan tüm sonuçların gerçekleşmemesine ya da en azından aksamasına neden olur.

Bizim bu yazımızda işleyeceğimiz konu, ekonomik durgunluk ve finans güçlükleri nedeniyle ödenmeyen, ya da ödenmesi aksatılan vergiler olacaktır. Konu incelenirken vergi sistemimiz içindeki vergilerin tecili ve taksitlendirilmesi ile ilgili hususlar ve işletmelerin olması gerekli finans yapıları ile halihazır finans yapıları arasındaki farkların yarattığı aksaklıklar da dile getirilecektir.

II- VERGİLERİN TECİLİ VE TAKSİTLENDİRİLMESİ

Bugün vergi, vatandaşların d ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI