Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞI VERGİSİ KANUNU?NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE VERGİ ORANLARININ UY ...

GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞI VERGİSİ KANUNU?NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE VERGİ ORANLARININ UYGULANMASI

Yazar : Fahri Hesap Uzmanı Faruk BİLGİNOĞLU
Dergi : Kasım 1981
FARUK BİLGİNOĞLU
Fahri Hesap Uzmanı

Vergi kanunlarında yapılan son değişikliklerden biri de, gayrimenkulu olan herkesi ilgilendiren, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Kanunu’nda olmuştur.
 
Bilindiği üzere, ülkemizde ilk defa, 29.7.1970 tarihinde kabul edilen 1318 sayılı Finansman Kanunu ile, Türkiye’deki arazi, arsa veya bunların üzerindeki binaların ivazlı veya ivazsız (Veraset yolu ile intikaller ve Kanuni mirasçılara yapılan şartlı veya şartsız hibeler, kanuni mirasçılar arasında yapılan her nevi taksim, ifraz, temlik veya trampalar ile müşterek malikler arasında yapılan taksim ve ifrazlar hariç) devir ve temlikinden ve bunların karşılıklı olarak trampa edilmesinden doğan değer farkları, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine tabi tutulmuştur.
Ancak, bugüne kadar yapılan uygulamalarda, bazı konularda aksaklıklar ve kanun ifadelerinde yeterli açıklık bulunmadığından tereddütler hasıl olmuş, dolayısıyla de, İdare ve Ödevliler arasında görüş ayrılıkları meydana gelmiştir.
25.6.1981 gün ve 2484 sayı ile yürürlüğe giren “1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine Ait Maddelerinde Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun”un çıkarılması ile 33. maddede mevzu ve vergiyi doğuran olay hükmü genişletilmiş, 38. maddede matrahtan  yapılacak indirimlerde değişiklik olmuş, 39. maddede vergi nispetleri değiştirilerek müterakkiyet düşürülmüş, 41. maddenin son fıkrasındaki beyanname verme süreleri çeşitli haller belirlenmek suretiyle açıklığa kavuşturulmuş, 42. maddede eski kanuna göre ödenen % 3 teminat yerine % 2 asgari vergi konulmuş ve 43. maddede de Hisseli devir ve Temliklerde gayrimenkullerin bu tür muamelelerde rayiç bedelleri ile iktisap maliyetlerinin saptanması hususunda yeni esaslar kabul edilmiştir.
Sözü edilen tereddüt konusu hususlara esas itibariyle açıklık getirmiş bulunan bu değişikliklere rağmen, verginin hesaplanması sırasında, uygulama bakımından kanunun süregelen farklı yorumlanış durumu tamamiyle çözümlenememiştir.
Biz, bu yazımızda önemli bulduğumuz oranların uygulanmasında tereddüde düşülen hususa değinmekle yetineceğiz.
1318 sayılı Finansman Kanunu’nun Gayrimenkul Kıymet Artışa ile ilgili 39. maddesindeki vergi tarifesinde oranlar :
 
İlk 50.000.- lira için
% 15
Sonra gelen 50.000.- lira için
% 20
Sonra gelen 200.000.- lira için
% 30
Sonra gelen 300.000.- lira için
% 40
600.001.- lira ve daha fazlası için
% 50
 
şeklinde kabul edilmiştir.
Bu oranların uygulanmasına gelince; 600.000.- liraya kadar olan matrahlarca, matrah dilimleri karşılarındaki oranlar uygulanmakta, 600.000.- lirayı aşan matraha ise, artık, 600.000.- liraya kadar matrah dilimlerine uygulanan oranlar bırakılarak, matrahını tümüne % 50 oranı uygulanmaktadır.
Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım :
Bir gayrimenkulün satışı sonucu hasıl olan matrah 600.000.- liradır. Bu matrah uygulandığında:
 
600.000.- lira Vergi matrahı :
...
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI