Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler YATIRIM KREDİSİ FAİZLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR :

YATIRIM KREDİSİ FAİZLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR :

Yazar : Fahri Maliye Hesap Uzmanı Nusret KESLER
Dergi : Kasım 1981
NUSRET KESLER
Müşavir Hesap Uzmanı

GİRİŞ :
 
Vergi Dünyasında, Sorunlar - Yorumlar adı altında yapılmakta olan bu açıklamaların amacı, vergi uygulamalarında karşılaşılan önem ve özellik arzeden sorunları Hesap Uzmanlarının yorumlayış biçimlerini, Hesap Uzmanları Danışma Komisyonu’nun bu sorunlara ilişkin kararları esas alınarak, okuyucuya yansıtmak suretiyle, ilgililerin, kanun hükümlerine en uygun yaklaşımlara göre hareket edebilmelerine ve sonuçta da, bu hususlarda, idare ile herhangi bir ihtilafa düşme olasılıklarını önceden önleyebilmelerine olanak sağlamaktadır.
Derginin önceki sayısında, Yatırım İndirimi uygulamalarına ait bazı sorunlar üzerinde durulmuştu. Bu sayıda ise, önce yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerin doğrudan doğruya gider mi yazılması, yoksa yatırım maliyetine ithal edilerek amortisman yolu ile mi itfa edilmesi gerektiği hususu ele alınacak; daha sonra da, özellikle, kuruluşlarını uzunca bir sürede tamamlayabilen ve belli bir süre de tecrübe imalatı yapan kurumların kuruluş ve örgütlenme (ilk tesis ve taazzuv) giderlerinin aktifleştirilmesinin mümkün olup olamayacağı, aktifleştirme halinde, kuruluş sırasında elde olunan arızi nitelikteki gelirlerin maliyet düşürücü bir unsur olarak mütalaa edilip edilemeyeceği hususuna değinilecektir.
 
YATIRIM KREDİSİ FAİZLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR :
Bilindiği üzere, günümüzde önemli boyutlar kazanan yatırımlar, daha çok kredi yolu ile realize edilmektedir.
Söz konusu yatırım kredileri için ilgili bankalarca tahakkuk ettirilen faizlerin yatırımcı kuruluşların hesaplarına ne şekilde yansıtılacağı, diğer bir deyimle, doğrudan doğruya cari giderlere mi mal edileceği, yoksa yatırım maliyetine mi ithal olunacağı tereddütlere konu teşkil etmekte; dolayısıyla mükelleflerin zor durumlarla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır.
Sorunun yorumlanış biçimi aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Kredi anlaşmaları, genellikle, ödenecek ana para ile faiz taksitlerini, yıllar itibariyle ayrı ayrı belirten birer itfa planına bağlanmaktadır. Ana para ile faizlerin toplamı da, yatırım konusu iktisadi değerlerin maliyetini teşkil etmektedir. Bu nedenle, itfa planında yer alan faizlerin, önceden yatırımların maliyetine eklenmek suretiyle, sabit kıymetle birlikte, başlangıçtan itibaren olmak üzere, amortismana tabi tutulabileceği ileri sürülebilir. Ancak, henüz tahakkuk aşamasına ulaşmamış faizlerin amortisman yolu ile gider yazılmasına müncer olan böyle bir anlayışı Vergi Kanunlarımızın yıllık hesap dönemi ilkesi ile bağdaştırmak mümkün olmayacağı gibi, itfa planında öngörülen ana para taksitlerinin kısmen veya tamamen vadelerinden önce ödenmesi halinde, bunlara ait faizlerden kurtulma olanağı doğacağından; diğer taraftan, ana para taksitleri ile bunların faizlerinin vadelerinde ödenememesi halinde ise, Yeni faizlere katlanılmak zorunda kalınacağından; yahut, Yatırım kredilerinin dış kaynaklardan sağlanmış olması durumlarında, döviz kurlarında vuku bulabilecek değişiklikler itfa bedel ve faizlerinin Türk lirası karşılıklarını değiştireceğinden, önceden tespit edilen maliyet bedelleri gerçeği yansıtamayacağı cihetle, sözü edilen çözümün geçerli olamayacağı açıktır.
Bu itibarla, sözkonusu yatırım kredisi faizlerinden;
1- Kuruluş dönemine ait olanların, sabit kıymetle birlikte amortisman yolu ile itfa edilmek üzere, yatırım maliyetine eklenmesi,
2- İşletme dönemine ait olanların da, istendiği takdirde doğrudan doğruya ilgili olduğu yılda gider yazılması,  dilendiği takdirde de, sabit kıymetle birlikte amortismana tabi tutulmak üzere, maliyet konusu yapılması,
gerekir.
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR:
Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununun 282. maddesi gereğince, kurumların, ilk tesis ve taazzuv giderlerini yapıldıkları yılların zararları arasında göstermek, ya da aktifleştirmek konusunda seçimlik hakları vardır.
Anılan maddede, kuruluş ve örgütlenme giderleri, “Kurumun tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması veyahut da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için y ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI