Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler TÜRK TİCARET KANUNUNDA 559 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK TİCARET KANUNUNDA 559 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yazar : Eski Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Danıştay Üyesi MAHMUT VURAL
Dergi : Eylül 1995
MAHMUT VURAL
Baş Hesap Uzmanı

I. GİRİŞ:
Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 24.6.1995 tarih ve 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 27.6.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete (RG)'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Sözkonusu KHK ile, 6762 sayılı TTK'nun 12 maddesinde değişiklik yapılmış, bu kanuna bir ek madde eklenmiş ve üç maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 559 sayılı sözkonusu KHK, iki geçici madde ile, yapılan değişikliklerin uygulamaya geçiş sürecine ilişkin düzenleme yapmış bulunmaktadır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB), 13.8.1995 tarih ve 22373 sayılı RG'de yayınlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında İç Ticaret: 1995/1 sayılı tebliği ile yapılan yasal değişikliklere açıklık getirmiştir.
Yapılan değişiklikler esas itibariyle aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Anonim şirketlerin asgari sermayesi 5 milyar TL.'na, limited şirketlerin asgari sermayesi 500 milyon TL.'na yükseltilmiştir.
• Ticaret sicilleri Adalet Bakanlığı bünyesinden alınmış, Sanayi ve Ticaret Odalarına bağlanmıştır.
• Anonim şirket kuruluşunda ve tahvil ihracı sırasındaki mahkeme tasdik zorunluluğu kaldırılmıştır.
• Anonim şirket kuruluşu ve sermaye arttırımı sırasındaki, taahhüt edilen ya da arttırılan sermayenin 1/4'lük kısmının bloke edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
• Limited şirketlerde mukavele değişiklikleri için aranan nisap değiştirilmiştir.
Öte yandan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 29 ve 32. maddeleri ile anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin binde ikisi oranında bir ödemenin Tüketicinin Korunması Hesabına yatırılması zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.
Yapılan bu değişikliklerden sonra, Ticaret Sicillerinin (TS) teşkilat yapısı, anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımlarına ilişkin prosedür aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
II. TİCARET SİCİLİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER :
TTK'nun 26-28. maddeleri TS'nin teşkilat yapısına ilişkin hükümler içermektedir. Sözkonusu üç madde 559 sayılı KHK ile değiştirilmiştir.
Değişiklikten önceki yasal düzenlemeye göre, TS'leri, ticaret davalarına bakan asliye hukuk mahkemeleri nezdinde kuruluyorlardı. TS'nin idaresi, bağlı olduğu mahkeme hakimi veya reisinin nezareti altında bulunmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından tayin edilen bir sicil memuruna ait bulunuyordu.
Yapılan değişiklikle, TS memurluğu, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Odası bulunan yerlerde bu odalara bağlanmıştır. Oda olmayan veya yeterli teşkilatı bulunmayan odaların olduğu yerlerde ticaret sicili işleri STB'nca tespit edilecek o il dahilindeki yeterli teşkilata sahip odalardan birinin ticaret sicili memurluğu tarafından yürütülecektir.
Yeni düzenlemeye göre, TS'nin yönetimi, STB'nın uygun görüşü alınarak ilgili oda meclisi tarafından atanan bir sicil memuruna ait olacaktır. Sicil memurluğunun iş hacmine göre, aynı usulle yeteri kadar yardımcı görevlendirilebilecektir.
Yeni düzenleme ile, TS memurları devlet memuru olmamalarına rağmen, bazı bakımlardan memur hak ve sorumluluklarına sahip kılınmışlardır. TTK'nun 559 sayılı KHK ile değişik 27. maddesine göre, TS memuru ve yardımcıları ile diğer personeli, görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Devlet memuru gibi cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar devlet memurlarına karşı işlenmiş sayılır.
STB, TS memurluklarının faaliyetlerini her zaman denetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. TS memurları, adı geçen bakanlıkça alınan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler.
TTK'nun 559 sayılı KHK ile değişik 28. maddesi, TS memurluğunun teşkilatı, sicil defterlerinin nasıl tutulacağı, tescil mecburiyetinin nasıl yerine getirileceği, sicil memurlarının kararlarına karşı itiraz yolları, sicil memur ve yardımcıları ile diğer personelde aranacak şartlar, disiplin işleri ve bu hususla ilgili diğer esas ve usullerin bir tüzükle düzenlenmesini hükme bağlamıştır.
Sözü edilen tüzük bugüne kadar yayımlanmamıştır.
Öte yandan TS memurluğunun kurulmasında aranacak şartlar ile odalar arasında sicil işlemleri konusunda gerekli işbirliği sağlanmasına ilişkin esaslar, STB'nca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir.
Bugüne kadar bu yönetmelik ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI