Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ, MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI KOLAYLIKLAR VE SİGORTA PİRİM İNDİRİMİ

İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ, MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI KOLAYLIKLAR VE SİGORTA PİRİM İNDİRİMİ

Yazar : E. Baş Hesap Uzmanı Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ICC Vergi Komisyonu Dr. VEYSİ SEVİĞ
Dergi : Ocak 1986
VEYSİ SEVİĞ
Baş Hesap Uzmanı

Oniki vergi kanununda önemli boyutlara varan değişiklikler yapan 3239 sayılı kanun 11 Aralık 1985 gün ve 18955 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, kanunun bazı maddeleri bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yapılan değişikliklerden mükellef açısından günsel önemi ve acilliği bulunan işe başlamayı bildirme, defter tasdiki, birinci ve ikinci sınıf tüccar ayırımı, belli miktara kadar olan vergi borçlarına sağlanan ödeme kolaylığı ile sigorta primi ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeler, aşağıda ana hatları ile açıklanmıştır.

1 —
İşe başlamayı bildirme ve işe başlama :

Değişiklik Kanunu'nun 15. maddesi ile Vergi Usul Kanunu'nun «Bildirmelerde süre ve şekil» başlığını taşıyan 168. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Yeni şekle göre «işe başlama» bildirimleri işe başlama tarihinden önce, işi bırakma ve değişiklik bildirmeleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren başlayarak bir ay içinde yapılacaktır.

Yapılan değişiklikle daha önce işe başlama tarihinden sonra bir ay içersinde yapılması öngörülen işe başlama bildirimlerinin 1.1.1986 tarihinden itibaren işe başlama tarihinden önce yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Böylece mükelleflerin işe başlamalarına rağmen bir aylık süre içersinde çeşitli nedenlerle gerekli bildirimde bulunmamaları ve dolayısıyla vergi işlemleri ile ilgili görevlerini zamanında yerine getirmemelerinin olumsuz sonuçlan giderilmiş ve önlenmiş olmaktadır.

Vergi Usul Kanunu'nun 153. maddesi gereği olarak :

— Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,

— Serbest meslek erbabı,

—- Kurumlar Vergisi mükellefleri,

— Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla, komandit şirketlerin komandite ortakları,

işe başladıkları hususunu vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

İş yerini, faaliyette bulunduğu vergi dairesi mıntıkası dışında başka bir yere taşıyan mükellefler açısından da gidilen yerdeki iş yerinde faaliyete geçme «işe başlama» sayılmaktadır. (V.U.K. md.: 163/b) Bu nedenle de yapılan değişiklikle yeni gidilen yerde faaliyete geçilmeden önce «işe başlama»nın o mıntıkada bulunan vergi dairesine bildirilmesi yeni düzenleme ile zorunlu hale getirilmiştir.

Diğer yönden Vergi Usul Kanunu'nun 221. maddesinin 3. bendinde yapılan değişiklikle yeniden işe başlayanların, sınıf değiştirenlerin ve yeni bir mükellefiyete girenlerin, Vergi Usul Kanunu'nun hükümleri gereği tutmak zorunda oldukları kanuni defterleri sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce tasdik ettirmeleri hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Yapılan değişikliklerden de anlaşılacağı üzere bundan böyle fiilen ticari faaliyete başlamadan önce mükelleflerin vergi dairesine başvurmaları ve defter tasdik ettirmeleri, bu işlemleri ikmal ettikten sonra iş yerinde faaliyete geçmeleri gerekmektedir.

Uygulamada hangi hallerde işe başlanılmış sayılabileceği konusunda bazı duraksamalar olmaktadır. Oysa Vergi Usul Kanunu'nun 154. ve 155. maddelerinde tüccarlarda ve serbest meslek erbabında «işe başlama» sayılabilecek hallerin neler olabileceği hususu sayılarak belirlenmiş bulunmaktadır.
Vergi Usul Kanunu'nun 154. maddesinde belirtildiği üzere aşağıdaki hallerden herhangi birisinin varlığı «işe başlama»ya karine teşkil etmektedir.                            .

— Bir iş yeri açmak işe başlamayı gösteren en önemli bir olaydır. işyeri açmaktan anlaşılması gereken belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş, yani kiralanmış bulunması veya içinde herhangi bir ticari faaliyette kullanılmak üzere, düzenleme mahiyetinde tertibat ve tesisat yapılmakta olması iş yerinin açıldığına karine teşkil etmez. İş yerinin açıldığını belirleyen ana unsur bilfiil ticari faaliyetin söz konusu iş yerinde başlatılmasıdır. Ticari ve sınai faaliyet konusuna giren malların iş yerine girip çıkması iş yerinin faaliyete geçtiğini gösteren en önemli göstergedir.

— İş yeri a ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI