Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler PEŞİN VERGİ VE GELİR BEYANLARI

PEŞİN VERGİ VE GELİR BEYANLARI

Yazar : Eski Hesap Uzmanı Müfid KUTLAN
Dergi : Aralık 1981
MÜFİD KUTLAN
Eski Hesap Uzmanı

2361 sayılı kanunun 83. maddesiyle (Gelir Vergisi kanuna eklenen mükerrer mad. 117) gerçek usulde Gelir Vergisine tabi Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı (18. maddede yazılı olanlarla noterler hariç) olanlardan
 
1’nci dereceye girenlerin        600.000,-TL.
2’  “         “            “                 400.000,-TL.
3’  “         “            “                 200.000,-TL.
4’  “         “            “                 100.000,-TL.
5’  “         “            “                   50.000,-TL.
yı, cari takvim yılı kazancından mahsup edilmek üzere, ve bir önceki yılın gelir vergisi ile birlikte, normal taksit süreleri içinde üç eşit taksitte peşin vergi olarak, ödemeleri hükme bağlanmıştır. Takvim yılı içinde işe başlayanların bu mükellefiyetleri ertesi yıl başlayacaktır. Serbest meslek erbabı yıl içinde gelirlerinden kesilen stopajları (bu da peşin vergidir) peşin vergiden indirebileceklerdir. Mükelleflerin hangi dereceye gireceği, iş yerinin bulunduğu mahallin özelliği, ekonomik ve sosyal yapısı, benzeri iş kollarında kamu sektöründe çalışanların özellikleri, vergileri ile benzeri hususlar nazara alınarak vergi usul kanununda (Mükerrer mad. 86) gösterilen özel komisyonların da görüşleri nazara alınarak hazırlanacak yönetmenlikle belirlenecektir. Tespit edilen derecelere Merkez Özel Komisyonunda itiraz edilerek karara bağlanacaktır. Yalnız itiraz ödemeyi durdurmamaktadır. Mükelleflerin peşin ödedikleri vergiler esas ödeyecekleri Vergiden fazla olduğu takdirde ise fark Vergi Dairesince mükellefe bildirilecek ve mükellef 1 yıl içinde yapacağı müracaat üzerine bu farkı geri alabilecektir. Bu madde kapsamına giren mükelleflerin yukarıda yazılı derecelerden hangisine girecekleri her yılın Mart ayı başına kadar Vergi Dairesince tespit edilecektir. Gelir Vergisi Kanunu Madde 103’de Gelir Vergisi nispetleri gözden geçirildiği ve Vergi indirimleri de nazara alınmadığı takdirde peşin vergilerin tekabül ettiği yıllık brüt gelir dilimleri ve aylık net miktarları aşağıda gösterilmiştir. (*)
Beyan edilen gelir
 
Mükellefe kalan net
ve fazlası
Vergi
aylık gelir
1.500.000.-
 600.000.-
 75.000.-
1.000.000.-
400.000.-
50.000.-

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI