Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler YENİ VERGİ KANUNLARI VE 1981 YILI KAMU GELİRLERİ POLİTİKASI

YENİ VERGİ KANUNLARI VE 1981 YILI KAMU GELİRLERİ POLİTİKASI

Yazar : Bütçe ve Mali Kontrol / Genel Müdür Yardımcısı M. Kemal MISIRLIOĞLU
Dergi : Aralık 1981
M. KEMAL MISIRLIOĞLU
Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdür Yardımcısı

MALİYE POLİTİKASI- KAMU GELİRLERİ POLİTİKASI
 
Bilindiği gibi makro ekonomik hedefler doğrultusunda ekonomiye müdahalelerde bulunulurken çeşitli ekonomi politika araçları kullanılmaktadır. Teoride bu tür politikalar ve bunların araçları genel olarak iki başlık altında incelenmektedir. Bunlar; a) para-kredi ve kambiyo politikaları ve b) maliye politikaları’dır. Maliye politikaları da kendi içinde yine teorik bazda iki grupta tasnif edilmektedir. Bunlar ise a) kamu gelirleri politikaları ve b) kamu harcamaları politikaları’dır.
Ancak hemen belirtilmesi gerekir ki bu ayrımlar kuramsal olup kesinlik göstermezler. Politikalar arasında kapsam ve araçlar bakımından çoğu kez geçişmelere rastlanır. Örneğin iç istikraz niteliği gereği hem Hazine’ye nakit sağlayan bir araç olduğu için para-kredi ve kambiyo politikaları içinde, hem de kamu geliri olma özelliği nedeniyle maliye (kamu gelirleri) politikası içinde düşünülebilmektedir. Bu tür örnekleri çoğaltmak kuşkusuz mümkündür ancak bu açıklamalardan hemen sonra maliye politikası ve kamu gelirleri politikası kavramlarını biraz daha açmak istiyoruz:
Maliye politikası, makro hedefleri gerçekleştirmek amacıyla ve para kredi ve kambiyo politikaları ile uyumlu bir şekilde, kamu gelirleri ve kamu harcamaları politikalarını yönlendirebilme sanatıdır. G.K. Show maliye politikasını makro ekonomi politika amaçları doğrultusunda, uygulanmakta olan vergi ve harcama programlarındaki değişmelerin uzaklaştırılması olarak tanımlamaktadır. (1)
Çağımızda genel kabul görmüş makro hedefler ise tam çalışmanın sağlanması bir başka deyişle işsizliğin önlenmesi, gelişmenin (kalkınmanın) arzulanan düzeyde gerçekleştirilmesi, enflasyonla mücadele, ödemeler dengesi zorluklarından kurtulma, gelirin adil dağılımının sağlanması ve bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi olarak özetlenebilir. Kuşkusuz bu hedeflerden biri ya da birkaçı, içinde yaşanılan ekonominin özelliklerine göre, diğerlerine nazaran daha öncelikli hedefler haline gelebilir.
İşte kamu gelirleri politikası, ekonomik ve sosyal hedeflerin öncelik ve ivedilik derecelerine göre, belirli zaman aralıklarında gerçekleştirebilmesi için, uygulanagelmekte olan diğer ekonomi politakalarla uyumlu bir şekilde, devletin gelir programlarının düzenlenmesi, izlenmesi ve bu programlarda gözlemlenebilecek sapmaların yapılacak müdahalelerle giderilmesi işlevidir.
YENİ VERGİ KANUNLARI
1980 yılının son aylarından itibaren “Vergi Paketi”ni oluşturan kanun tasarıları Milli Güvenlik Konseyi’nce benimsenerek yürürlüğe girmeye başlamış bulunuyor.
Paket’in bütünü bazı fiskal, sosyal ve ekonomik amaçlara yönelik bulunmaktadır. Bu amaçları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
— Kanunlar herşeyden önce vergi kayıp ve kaçağını azaltmaya ve Hazine’ye gereksinimi olan geliri sağlamaya yöneliktir. Kanunların ekonominin iç finansman sorununa özel bir önem verilerek hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu amaçla, enflasyon olgusu karşısında aşınan maktu vergi, resim ve harçlar günün koşullarına uygun hale getirilmiş, vergi tabanını yaymak amacıyla tarım sektörü makul bir vergi yükü altına sokulmuş ve vergi dairesinin bilgisi dışında ticari, mesleki ya da zirai faaliyette bulunanlara ağır cezalar öngörülmüştür. Gerek vergi levhası asma zorunluluğunun getirilmesi gerek belge ve kanıt düzeninin bir bütün halinde yeniden ele alınması ve bunlardan da önemlisi peşin vergi müessesesinin benimsenmesi, kanunların fiskal amaca yönelik yanlarıdır.
— Öte yandan yürürlüğe giren hükümler, emek ve sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinde ayırma kuramını daha net bir biçimde uygulanmaya koymuştur. Tarife ve indirim düzenlemeleriyle vergi yükü bunaltıcı boyutlara varan ücretliler bir ölçüde rahatlatılmışlardır. İfade edildiğine göre bu yolla ücretli kesime sağlanan transferin miktarı 150 milyar lira civarında bulunmaktadır.
— Kanunlar makro hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yatırım harcamalarını özendirmeyi hedef olarak yatırım indirimi müessesesini ye ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI