Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler YILLIK BEYANNAME

YILLIK BEYANNAME

Yazar : Hesap Uzmanı Namık YILDIRIM
Dergi : Şubat 1982
NAMIK YILDIRIM
Hesap Uzmanı

I – GENEL OLARAK :
 
Gelir Vergisi Kanununa göre gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
Gelir Vergisinin şahsilik ilkesi nedeniyle gerçek kişilerin muhtelif kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratlar sahibine mal edilmek, kişisel durumlar da dikkate alınmak suretiyle global olarak vergilendirilmektedir. Ancak bu genel bir kural olmakla birlikte bazı istisnaları da mevcuttur. Bunlara aşağıdaki bölümlerde değinilecektir.
Gelir Vergisi Kanununun 84’üncü maddesinde yıllık beyannamenin, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iradların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsus olduğu belirtilmiştir.
II – GELİRİN TOPLANMASI :
Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesine göre, mükellefler 2. maddede belirtilen kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iradları ve götürü usulde tespit edilen kazanç ve ücretleri için Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname vermeye ve bu kazanç ve iradları yıllık beyannamelerinde toplamaya zorunludurlar.
O halde, Kanunda aksine hüküm olmadıkça mükelleflerin verecekleri yıllık beyannamede toplamaya zorunlu oldukları kazanç ve iradlar;
- Ticari Kazançlar
- Zirai Kazançlar
- Ücretler
- Serbest Meslek Kazançları
- Gayrimenkul Sermaye İradları
- Menkul Sermaye İradları
- Sair Kazanç ve İradlar
- Götürü Usulde Tespit Edilen Kazanç ve Ücretler
olmaktadır. İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iradlar için beyanname verilmeyecektir.
Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde belirtilen indirimler istisna olarak kabul edilmemektedir.
Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabı, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye devrelerine şamil olmak üzere kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin, komandite ortakları hakkında da uygulanır.
Yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iradlar;
Mükelleflerin bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda; Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde ise mükellefin bunları tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılır.
 III – GELİRİN TOPLANMAYACAĞI HALLER :
Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde, hangi hallerde gelirin toplanmayacağı ve beyanname verilmeyeceği açıklanmıştır. Buna göre tam mükellefiyete tabi gerçek kişilerin elde ettikleri vergiye tabi gelir;
a- Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi (brüt) tutarları toplamı üç milyon lirayı aşmayan ücretler, menkul ve gayrimenkul sermaye iradlarından,
b- Götürü usulde tespit edilen ticari ve mesleki kazançlarla ücretten veya gayrisafi tutarları toplamı üç milyon lirayı aşmamak koşuluyla, bunlarla (a) bendinde sayılanlardan ibaret olursa gelir toplanmayacak ve beyanname verilmeyecektir.
Ayrıca (a) bendinde belirtilen üç milyon liralık haddin hesaplanmasında mevduat ve tahvilat faizleri ile faizsiz olarak verilen krediler karşılığında alınan kâr payları dikkate alınmayacaktır. Yani mevduat ve tahvilat faizleri ile faizsiz olarak verilen krediler karşılığında alınan kâr paylarından ödenme anında yapılan % 25 oranındaki Gelir Vergisi tevkifatı nihai vergi yerine geçecektir. Ancak, 2574 Sayılı Kanunla yapılan bu değişiklik, yani 2 milyon liralık haddin 3 milyon liraya çıkarılması ve 3 milyon liralık haddin hesaplanmasında mevduat ve tahvilat faizleri ile faizsiz olarak verilen krediler karşılığında alınan kâr paylarının dikkate alınmayacağı hususu 1.1.1982 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 1982 takvim yılından itibaren elde edilen kazanç ve iradlara uygulanacaktır.
1981 takvim yılında elde edilmiş olup 1982 Mart ayında beyan edilmesi gereken kazanç ve iradlar için 2361 Sayılı Kanunla değişikliğe uğramış olan 86’ncı madde hükm ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI