Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KURUMLAR VERGİSİ YASASINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

KURUMLAR VERGİSİ YASASINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Yazar : Hesap Uzmanları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özcal KORKMAZ
Dergi : Şubat 1982
ÖZCAL KORKMAZ
Baş Hesap Uzmanı

Giriş :
 
Bilindiği gibi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Yasası, 27 Aralık 1980 günlü ve 172.03 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2326 sayılı Yasa ile büyük ölçüde değişikliğe uğramıştı. Anılan Yasayla yapılan değişiklikler, kamu finansmanının sağlıklı gelir kaynaklarına kavuşturulması, döviz gelirlerinin arttırılması yanısıra kurumlaşmayı teşvik amacını da bünyesinde taşımaktaydı.
1981 yılında vergi gelirlerinde beklenen ve özlenen düzeye ulaşılması, vergi politikasına, ekonomide ferahlık yaratma ve ekonomik kalkınmayı hızlandırma yönünden de eğilmeyi mümkün kılmıştır.
Böylece kurumlaşmayı olanakların elverdiği ölçüde teşvik ederek ekonomik fonksiyonları yerine getirme ile Sermaye Piyasası Kanununa uyum sağlama amaçları yanısıra, bir yıllık uygulama sırasında gözlenen hata ve noksanlıkların giderilmesi amacıyla “5422 sayılı Kurumlar Vergisi Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır. Hazırlanan bu Tasarı, Milli Güvenlik Konseyi’nce 31.12.1981 tarihinde kabul edilerek 5.1.1982 günlü ve 17565 sayılı Resmi Gazete’de 2573 numara ile Yasalaşmış bulunmaktadır.
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Yasasında Değişiklik Yapılması hakkındaki 2573 sayılı Yasa 14 maddeden oluşmaktadır. Anılan Yasa ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Yasasının bazı maddeleri ve bazı maddelerinin bentleri değiştirilmiş yeni madde ve bentler eklenmiş, bazı maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır.
Yazımızda, yapılan değişiklikler tek tek ele alınarak yorumlanmaya çalışılacaktır.
A – Mevzuu ve Mükellefler Bölümünde Yapılan Değişiklikler :
Madde : 1 – Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesi değiştirilerek sermaye şirketleri tanımının kapsamı genişletilmiştir.
Bilindiği üzere, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Yasası hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla, belge sahipleri hesabına, menkul kıymet portföyü işletme amacıyla Menkul Kıymetler Yatırım Fonu kurulmuştur. Yasada, adı geçen fonun tüzel kişiliği bulunmadığı belirtilmiş, ancak Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında hukuki durumun ne olacağı yasada açıklığa kavuşturulmamıştır. Vergilendirmede güçlüklerle karşılaşılmaması ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlemek amacıyla Menkul Kıymetler Yatırım Fonunun Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasası uygulamasında sermaye şirketi sayılacağı madde metnine eklenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile sermaye şirketi olarak Kurumlar Vergisi konusuna giren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları yanında Menkul Kıymetler Yatırım Fonları da Kurumlar Vergisi konusuna alınmıştır.
Madde : 2 – Bu madde ile aynı yasanın 3. maddesi değiştirilerek Kooperatifler tanımının kapsamı genişletilmiştir.
Bilindiği gibi, şimdiki durumda kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Yasasına göre kurulabildiği gibi özel kanunlarına göre de kurulmakta ve bu kanunların hükümlerine tabi bulunmaktadır.
Örneğin : Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri, özel kanunlarına göre kurulmuş kooperatifler olup, 1163 sayılı yasanın 96’ncı maddesi gereğince öncelikle kendi kanunlarındaki hükümlere tabidirler.
Bu itibarla maddeye özel kanunlarına göre kurulan kooperatifleri ifade etmek üzere “özel kanunlara göre kurulan” ibaresi eklenmiştir. Yeni düzenleme uygulamada değişiklik getirmeyip, maddeye açıklık kazandırmak amacına yönelik bulunmaktadır.
Bu madde hükmünün 1.1.11981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.
B – İstisnalar Konusunda Getirilen Yenilikler :
Madde : 3 – Aynı Yasanın istisnalarla ilgili bölümünü düzenleyen 8’inci maddesinin 6, 7, 8 ve 10 numaralı bentleri değiştirilmiş ve maddeye 12 numaralı bent eklenmiştir.
Sanayi Ürünleri ile İlgili İstisna :
Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Yasasının son değişiklikten önceki 8’inci maddesinin 6 numaralı bent hükmü; 250.000.- Amerikan Doları veya eş değeri yabancı para karşılığı Türk lirasını aşan imalatçı kurumların bu ihracattan sağladıkları hasılatın ilk yılı için % 20’si, izleyen yıllarda bir önceki yıla göre a ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI