Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler FİNANSMAN FONU MÜESSESESİ VE UYGULAMASI

FİNANSMAN FONU MÜESSESESİ VE UYGULAMASI

Yazar : Hesap Uzmanı Mehmet EFLİ
Dergi : Mart 1982
MEHMET EFLİ
Hesap Uzmanı

1- FİNANSMAN FONU :
 
Finansman fonu, Kurumlar Vergisi Kanununa 2362 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 8 inci maddesiyle giren bir vergi erteleme müessesesidir. Adı geçen  madde ile, kooperatiflerin ve sermaye şirketlerinin de yatırım indiriminden yararlanması kabul edilerek yapılan yatırımların finansmanında kullanılmak ve yatırım indirimi belgesinde yatırım için öngörülen süre ile sınırlı kalmak koşulları ile finansman fonu ayrılması ve bu fonun safi kurum kazancından indirilmesi öngörülmüştür. sözkonusu madde metni aşağıdaki gibidir :
“Sermaye şirketleri ile kooperatifler, yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş bulunan yatırımların finansmanında kullanılmak ve yatırım indirimi belgesinde bu yatırım için öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda finansman fonu ayırarak safi kurum kazancından indirilebilirler:
1- Ayrılacak finansman fonu Kurumlar Vergisi matrahının % 25’ini ve yapılacak yatırım tutarını geçemez.
2- Finansman fonunun TC. Merkez Bankasında açılacak her an paraya çevrilebilir Devlet Tahvili hesabına yatırılması mecburidir.
3- TC. Merkez Bankasında açılacak hesaptan çekişler Devlet Planlama Teşkilatınca düzenlenecek çekiş belgelerine dayanılarak yapılır ve yıl içinde fiilen yapılan yatırım tutarını aşamaz.
4- Bir önceki yıl safi kurum kazancından finansman fonu  olarak ayrılan meblağ hesap dönemi sonunda safi kurum kazancına eklenir.”
Görüldüğü gibi finansman fonu, yatırımların finansmanında kullanılacak bir fondur. Bu itibarla finansman fonu, yatırım indirimi belgesi alınmış olmak koşuluyla yatırıma başlamadan önceki yıl kazancından da ayrılabilecektir. Aynı nedenle de yatırımın sonuçlandığı yılda bu yatırımla ilgili olarak fon ayrılması mümkün değildir.
Teşvik mevzuatı gereği yatırım indirimi belgesi yatırımın belli bir aşamasından sonra verildiğinden fonun ayrılması için teşvik belgesi alınması yeterli sayılacaktır.
2- FİNANSMAN FONU MÜESSESESİNİN İŞLEYİŞİ :
Yatırım yapacak kurum, gerekli diğer koşulları yerine getirecek teşvik mevzuatı hükümlerine göre “teşvik belgesi” ve “yatırım indirim belgesi” alacaktır. Bu belgeleri alan kurum, kurumlar vergisi matrahının % 25’ini finansman fonu olarak ayıracak ve TC. Merkez Bankasında her an paraya çevrilebilir devlet Tahvili hesabına yatıracaktır.
Kurumlar Vergisi matrahının % 25  i aynı zamanda  safi kurum kazancının % 20’sini oluşturmaktadır. Bunu bir örnekle açıklayalım:
Kurumlar Vergisi Matrahı       100     
Finansman Fonu (100 x% 25 =)         25
Safi kurum Kazancı               125 x%20 = 25 Finansman Fonu
Görüldüğü gibi finansman fonunu her iki şekilde de hesaplamak mümkündür ve aynı sonuca ulaşılacaktır.
Finansman fonu hesaplanırken yapılacak yatırım tutarı aşılmayacaktır. Yatırım tutarının aşılmaması ilkesi her yıl için bağımsız olarak değerlendirilmekte ve tamamlanmamış yatırım tutarına göre tayin edilmektedir. Bu uygulama, yıllar itibariyle fona ayrılan meblağlar toplamının yatırımın toplam tutarından fazla olması sonucunu verebilecektir.
Hesaplanan finansman fonu, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar TC. Merkez Bankasına açtırılacak her an paraya çevrilebilir Devlet Tahvili hesabına yatırılacaktır.
TC. Merkez Bankasında açılacak sözkonusu hesaptan yapılacak çekişler yıl içinde fiilen yapılan yatırım harcaması tutarını aşmamak koşulu ile Devlet Planlama Teşkilatınca düzenlenecek çekiş belgelerine göre yapılacaktır.
Yıl içinde yapılan çekişler fonu ayrılan tutarın altında kalırsa TC. Merkez Bankasındaki hesabın bakiyesi, bir sonraki yıl fonu ayrılacak tutarın hesabında dikkate alınacaktır. Yani bir sonraki yıl ayrılacak fonun tamamı değil, hesabın bakiyesi düşüldükten sonra kalan miktar sözkonusu hesaba yatırılacak ve hesapta yeni ayrılan finansman fonu kadar bir tutar bulunacaktır.
Bir önceki yıl safi kurum kazancından finansman fonu olarak ayrılan meblağ hesap dönemi sonunda safi kurum kazancına ekl ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI