Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE EK SÜRE VE CEZALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE EK SÜRE VE CEZALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Yazar : Hesap Uzman Mv. Mitat AKTAŞ
Dergi : Şubat 1986
MİTHAT AKTAŞ
Hesap Uzman Mv.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 3219 Sayılı Kanunla değişik 7. maddesine göre, veraset yoluyla veya diğer şekillerde ivazsız olarak mal iktisap edenlerden Veraset ve intikal Vergisinden muaf şahıslar ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde ikramiye kazananlar dışında kalanlar iktisap ettikleri malları, Spor Toto Teşkilatı ise ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmek mecburiyetindedirler.

Veraset ve intikal Vergisi Beyannamesinin verileceği yer ve beyanname verme süresi, kanunun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Mükelleflerin Kanunun 9. maddesinde belirtilen süre içinde beyanname vermemeleri halinde vergi dairelerince V.U.K.'nun ek süreye ilişkin 342. madde hükmünün uygulanması ve ondan sonra kesilecek cezanın mahiyet ve miktarının belirlenmesi gerekir.

I —
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE EK SÜRELER:

V.U.K.’nun 342. maddesinin 3181 sayılı Kanunla değişmeden önceki şeklinde tüm beyannameli mükellefiyetlerde, beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 günlük ek bir beyan süresi tanınmıştı. Aynı maddenin ikinci fıkrasıyla Veraset ve intikal Vergisi mükelleflerinin verecekleri beyannameler için ikinci bir ek süre verilmiş ve bu süreler içinde beyanname verilmesi halinde vergi ziyaı olmamış sayılacağı belirtilmişti.

3181 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Veraset ve intikal Vergisi dışındaki beyannameli mükellefiyetlerde ek beyan süresi kaldırılmış, 342. madde «Veraset ve intikal Vergisinde ek süre» başlığım alarak şu çekle dönüştürülmüştür.

«Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı olmamış sayılır.

Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük bir mühlet verilir. Bu hususta da yukarıdaki hüküm cari olur.»

Birinci onbeş günlük süre, V.İ.V.K.’nun 9. maddesinde belirtilen sürelerin bittiği tarihten sonraki onbeş gündür.

İkinci 15 günlük sürenin ise mükellefe tebliğ edilmek şartıyla verileceği maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Yani bu ek sürenin birinci ek süre gibi kendiliğinden başlaması ve sona ermesi sözkonusu değildir. Birinci onbeş günlük ek sürenin sonunda da hala Veraset ve İntikal Vergisine konu mallara ilişkin beyanname vermeyen mükellefe, beyanname vermesi konusunda vergi dairesince tebliğ yapılmadıkça ikinci 15 günlük süre başlamayacak, ancak tebliğ yapıldıktan sonra bu süre işlemeye başlayacaktır.

II —
CEZA UYGULAMASI:

Veraset ve intikal Vergisi'nde ceza uygulamasıyla ilgili olarak hiç beyanname verilmemesi veya beyanda bulunulmasına rağmen intikal eden bir kısım malların beyan dışı bırakılması hali ile ilk tarhiyat ve kesin tarhiyata esas olan değerleme sonuçlarının farklı olması halini ayrı ayrı ele almak gerekir.

A — Beyanname Verilmemesi veya Beyanname Verdiği Halde Eksik Beyanda Bulunulması:

1)
Beyanname Verilmemesi:

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Veraset ve intikal Vergisi Beyannamelerinin V.İ.V.K.'nun 9. maddesinde belirtilen süreler içinde verilmeyip, V.U.K.’nun 342. maddesinde belirtilen ek süreler içinde verilmesi halinde V.U.K.’nun sözü edilen maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre vergi ziyaı doğmayacaktır. Beyanname vermeme yolu ile vergi ziyaına sebebiyet verilmesinden söz edebilmek için bu ek sürelerin geçmiş olması gerekir. Buna göre mükellef, normal beyanname verme süresini takip eden onbeş gün içinde beyanname vermemiş ancak, örneğin üç yıl sonra vergi dairesince tebliğ edilmek suretiyle verilen ikinci ek süre içinde veya ikinci onbeş günlük ek süre verilmeden önceki bir tarihte beyanname verirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Beyannamenin ek süreler içinde verilmesi halinde vergi ziyaı meydana gelmemekle birlikte usulsüzlük sözkonusudur. V.U.K.’nun 352. maddesinin 3239 sayılı Kanunla değişmeden önceki şeklinde birinci ya da ikinci ek süre içinde beyanname ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI