Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNİN ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI

KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNİN ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Dr. Selâhaddin PAKLAR
Dergi : Mayıs 1982
DR. SELAHATTİN PAKLAR
Müşavir Hesap Uzmanı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 2361 sayılı Yasa ile değiştirilen 94/8. maddesinde;
 
“Dağıtılsın veya dağıtılmasın kurumların, yabancı memleketlerde elde ettikleri kazançlar ile Türkiye’de elde ettikleri iştirak kazançları dışında kalan ve Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna kazanç ve iratlar”
Gelir Vergisi kesintisine tabi tutulmuştur. Amaç; vergi alacağa müessesesini, Kurumlar Vergisine tabi tutulmayan dağıtılan kâr payları için de işletmek, dağıtılan kazançların kaynağı ile ilgilenmeksizin uygulamada kolaylık sağlamaktır.
Anılan maddenin kapsamına giren kazanç ve iratların türleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır. (K.V.G.T. No. 20 ve 2573 Sayılı K. md. 31) :
- Vergiden muaf menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiyeleri (K.V.K. 8/3,)
- Sanayi ürünü ihracat istisnası (K.V.K. 8/6),
- Yaş meyve, sebze, su ürünleri ihracat istisnası (K.V.K. 8/7),
- Dış navlun istisnası (K.V.K. 8/8),
- Yatırım indiriminden yararlanan kazançlar (K.V.K. 8/9),
- Turizm müesseselerinde döviz hasılatına ilişkin istisna (K.V.K. 2573 sayılı
   Kanunla değiştirilen 8/10. maddesi),
- Menkul Kıymetler yatırım ortaklarının ve menkul kıymetler yatırım fonlarının
  portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının safi miktarı (2573 sayılı yasanın  3. maddesi, K.V.K. md. 8/12),
Anılan kazanç ve iratlar, ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar hesaben veya nakden dağıtılmamaları halinde % 20, beyanname verme süresinden evvel veya sonra dağıtılmaları halinde ise % 33 1/3 oranında (ortak dar mükellef gerçek kişi ve dar mükellef kurum kâr paylarından % 60) Gelir Vergisi kesintisine tabi tutulacaklardır. (K.V.G.T. No. 20, G.V.K. 105/6).
Hemen bir çıkartma yaparak belirtelim ki Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Kanunlarında 2573 ve 2574 sayılı Yasalarla yapılan değişikliklerle 1982 yılından itibaren (1982 dahil) kurum kazançları % 40 oranında Kurumlar Vergisine tabi tutulmuş; Kurumlar Vergisinin yarısı, elde edilen kâr payının üçte biri vergi alacağı kabul edilmiştir. Bu düzenlemenin sonucu olarak da 1982 yılında elde edilen veya 1980-81 yıllarında elde edilip de bundan böyle 1.1.1983 tarihinden itibaren dağıtıma konu yapılabilecek Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş bu tür kazanç ve iratlar üzerinden 100 x 0,20: 80=%25, dar mükellef kâr paylarından % 52 oranında Gelir Vergisi kesilecek, evvelce yapılmış bulunan % 20 kesinti mahsup edilecektir. (G.V.K.’nun 2574 sayılı Kanunla değiştirilen 105. maddesi).
Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş kazanç ve iratlar üzerinden yapılacak G.V.si kesintisini 135 numaralı G.V.G.T. ve 20, 23 numaralı K.V.G.T.’lerine uyan şekilde örneklerle açıklayalım :
1- Sadece Devlet tahvili faizi elde edilmiş olması haline ilişkin örnek  :
Bir sermaye şirketinin 1981 yılı K/Z hesabı aşağıdaki gibi olsun.
 
Giderler
12 Mil.
Satış Kârı
15 Mil.
Kanunen K.E. Gider
 1  Mil.
Dev.Tah.Faizi
 2  Mil.
Kâr
 4  Mil.
 
 
 
17 Mil.
...
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI