Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KONUTLARIN VE KONUTLARA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUTLARIN VE KONUTLARA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Yazar : Eski Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Danıştay Üyesi MAHMUT VURAL
Dergi : Mart 1998
MAHMUT VURAL
Gelirler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

I-GİRİŞ
2.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilk halinde konut teslimleri ile konut yapı kooperatiflerine ilişkin bir istisna hükmü bulunmuyordu. Ancak, Kanun henüz daha yürürlüğe girmeden, 15 Aralık 1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3099 sayılı Kanunun 1’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına eklenen (1) bendi ile net alanı 150 m2’ye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 31.12.1988 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Süreli bir istisnanın Kanunun sürekli maddesinde düzenlenmesi tedvin tekniğine uygun düşmediğinden, henüz uygulama süresi sona ermeden 30.6.1987 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3393 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi ile söz konusu (1) bendi yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine Kanuna eklenen geçici 8’inci madde hükmü ile aynı istisna yeniden düzenlenmiş, ancak bu sefer istisna süresinin 31.12.1992 tarihinde sona ermesi hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 10 Aralık 1988 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3505 sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununa bir geçici madde daha eklenerek, sadece 150 m2’yi aşmayan konutlar için yapılan inşaat taahhüt işlerine münhasır olmak üzere, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ile belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri de 31.12.1992 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Bununla birlikte her iki geçici maddedeki istisnalar ilk olarak öngörülen 31.12.1992 tarihinde sona ermemiş, söz konusu süreler önce 3858 sayılı Kanunla 31.12.1995 tarihine, daha sonra 4134 sayılı Kanunla 31.12.1997 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yeni bir uzatma söz konusu olmadığı için;
— Net alanı 150 m2’ye kadar konutların teslimi,
— Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
— Sadece 150 m2’yi aşmayan konutlar için yapılan inşaat taahhüt işlerine münhasır olmak üzere, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ile belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri
1.1.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisine tabi olacaktır.
II- KONUTLAR VE KONUTLARA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNİN 1.1.1998 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
Daha önce de ifade edildiği üzere geçici 8 ve 9’uncu maddelerdeki istisna süresi 31.12.1997 tarihi itibariyle sona ermiştir. Yeni durumda konut teslimlerinin, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ile sadece 150 m2’yi aşmayan konutlar için yapılan inşaat taahhüt işlerine münhasır olmak üzere, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve bedeliyelere yapılan inşaat taahhüt işlerinin vergilendirilmesi ile ilgili özellik arzeden hususlar aşağıda açıklanmıştır.
A- Konut Teslimleri:
1. Konutlarda Vergileme:
1 Ocak 1998 tarihinden itibaren yapılan konut teslimleri büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer vergisine tabidir. Vergilemede konutların inşa tarihleri veya eski ya da yeni olmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Ancak ticari nitelik taşımayan arızi olarak gerçekleşen konut teslimlerinin katma değer vergisi kapsamına girmediği, dolayısıyla vergileme alanı dışında kaldığı açıktır. Kişilerin özel mülkü mahiyetindeki konutların arizi ticari faaliyet çerçevesindeki teslimleri katma değer vergisinin konusuna girmediğinden, net alanına bakılmaksızın konutların bu şekilde tesliminde evvelce olduğu gibi katma değer vergisi uygulanmayacağı tabiidir.
İstisnanın sona ermesi  nedeniyle konut maliyetlerini arttırmamak amacıyla 2 Ocak 1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27.12.1998 tarih ve 97/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile net alanı 150 m2’ye kadar konutların tesliminde katma değer vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir.
Bu oran 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren teslime konu olan net alanı 150 m2’nin altındaki eski yeni tüm konutlar için geçerlidir. 150 m2’lik net alanın nasıl hesaplanacağı, 9 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1’inci bölümü ile 30 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin E bölümünde açıklanmıştır.
Daha önce Kanunun Geçici 8 inci maddesi kapsamına gire ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI