Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler BELGE DÜZENİNE UYULMAMASI HALLERİNDE UYGULANACAK YENİ CEZALAR

BELGE DÜZENİNE UYULMAMASI HALLERİNDE UYGULANACAK YENİ CEZALAR

Yazar : Baş Hesap Uzmanı UIuer ARAL
Dergi : Şubat 1986
ULUER ARAL
Baş Hesap Uzmanı

Modern Verginin mali (fiskal) ve mali olmayan (ekstra fiskal) olmak üzere başlıca iki işlevi vardır. Verginin mali işlevi, en üst düzeyde gelir sağlamasıdır. Verginin mali olmayan işlevi ise, verginin sosyal ve ekonomik işlevi olmak üzere ikiye ayrılır. Verginin sosyal işlevi, sosyal amaçlarla uygulanan bağışıklık ve indirimler (genel ve özel indirimler gibi) şeklinde özetlenebilir.
 
Ekonomistler Verginin ekonomik işlevini, vergi yolu ile milli ekonominin idaresi biçiminde tanımlarlar. Gerçekten, enflasyonla mücadelede, teşebbüs gücünün arttırılabilmesinde, lüks tüketimin dizginlenebilmesinde, yatırımlarla; üretimin  genişletilmesi, verimliliğin arttırılması, ihracatın geliştirilmesi ve sonuçta işsizliğin çözüme kavuşturulabilmesi ve de en önemlisi sosyal adaletin sağlanabilmesinde etkili bir araç olarak Vergi kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Ekonominin sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulabilmesi para ve maliye politikasının iyi kullanılabilmesine bağlıdır. Mali politikanın en etkin aracı vergi olduğuna göre, sistemin zaman içindeki gelişme ve değişmelere uygun hale getirilmesi, eksiklerinin tamamlanması, aşınmaların giderilmesi, kayıt ve belge düzeninin yerleştirilmesi, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi sorun olarak daima karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de zaman zaman vergi sisteminde yeni düzenlemelere gitmek zorunda kalınmaktadır. Son 4.12.1985 gün, 3239 sayılı kanun ile mükelleflerin vergi ödevlerini tam ve eksiksiz olarak zamanında yerine getirmeleri amaçlanmakta, vergisini ödeyen mükellefle ödemeyen arasındaki dengesizliği gidermek amacıyla da vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler ile vergi kanunlarının usule ve şekle müteallik hükümlerine uymayanlar hakkında;
Teşhir edici (vergi kaçağı kesinleşmiş olanların basın ve TRT yoluyla kamu oyuna ilanı), faaliyetten men edici (belge düzenine uymayan mükelleflerin işyerlerinin kapatılması, V.U.K.'nun 344. maddesinin 1-6; bentlerinde yazılı fiilleri işleyenlere meslekten men cezası gibi). hürriyeti kısıtlayıcı (kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs fiillerini işleyenler hakkında) cezalar getirilmekte, vergi kanunlarında yazılı olan ve zaman içinde enflasyonun aşındırdığı parasal hadler günün koşullarına uygun hale sokulmaktadır.
Bunlardan «Teşhir cezası» ile «işyeri kapatma cezası» Vergi Hukukumuza ilk defa 4.12.1985 gün, 3239 sayılı kanun ile girmektedir.
1 — TEŞHİR CEZASI:
Vergi Usul Kanununun «Vergi mahremiyeti» başlığını taşıyan 5. maddesi, 1985 yılında Kamuoyunda çok tartışılmış bir konudur. Bu maddeye göre, mükellefin veya mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrenilen sırlar veya gizli kalması lazım gelen diğer hususların, vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, Vergi mahkemeleri, Bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, Vergi Kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler ile vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler tarafından ifşası yasak bulunmaktadır. Son kanunla bu yasağa istisna hükmü getirilerek, Vergi Usul Kanununun belge düzenine uymayan veya kaçakçılık fiili ile vergi ziyaına neden olup vergi ve cezası kesinleşen mükellef ve vergi sorumlusunun basın ve TRT yoluyla açıklanması vergi mahremiyetini ihlal sayılmayacaktır. Bu hükme göre, mükellef veya vergi sorumlusunun kamuoyuna teşhir edilebilmesi için;
— Vergi Usul Kanununun belge düzenine uyulmaması,
— Kaçakçılık fiili ile vergi ziyaına neden olunması,
— Bu verginin ve kesilen cezanın kesinleşmiş olması,
Kanunen gerekli bulunmaktadır. Ancak, bu şartların gerçekleşmiş olması hallerinde basın ve TRT yoluyla yapılacak açıklamanın hangi usule ve esasa göre olacağını Maliye ve Gümrük Bakanlığı tayin ve tespit edecektir.
Yeni getirilen bu hükümle, mükellefler ve vergi sorumluları üzerinde psikolojik baskı yöntemiyle vergi kaçakçılığının önlenmesi amaçlanmaktadır.                   & ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI