Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler 4369 SAYILI KANUNA GÖRE EMLAK VERGİSİNDE 1998 YILI UYGULAMASI

4369 SAYILI KANUNA GÖRE EMLAK VERGİSİNDE 1998 YILI UYGULAMASI

Yazar : Eski Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Danıştay Üyesi MAHMUT VURAL
Dergi : Eylül 1998
MAHMUT VURAL
Gelirler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

I. GİRİŞ
4369 sayılı Kanun1 15 ayrı vergi kanununda değişiklik yapmıştır. Bunlardan birisi de Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili değişikliklerdir.
Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri aşağıdaki ana başlıklar itibariyle sıralamak mümkündür.
— 1998 yılı genel beyan dönemi uzatılmıştır.
— 1998 yılı için asgari vergi esası öngörülmüştür.
— Endeksleme uygulaması getirilmiştir.
— Vergi oranları düşürülmüştür.
— Rayiç bedel ile asgari birim değerlere göre belirlenen bedel arasındaki bağ koparılmıştır.
— Gelir vergisi matrahının belirlenmesinde 1998 yılında beyan edilen Emlak Vergisi matrahlarının gayrimenkullerin maliyet bedeli olarak kabul edilmesi esası getirilmiştir.
— İndirimli vergi oranı uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.
— Arazi vergisi istisnası 1 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltilmiştir.
Konunun çok geniş bir izahı gerektirmesi nedeniyle, yapılan bu değişikliklerin tamamının bir makale çerçevesi içinde açıklanması mümkün bulunmamaktadır. Bu yazıda 4369 sayılı Kanunun 1998 yılı emlak vergisi uygulamasında ortaya çıkardığı değişiklikler açıklanacaktır.2
II. 1998 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
4369 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi ile;
— 1998 genel beyan dönemi 30 Eylül 1998 tarihine kadar uzatılmıştır.
— 1998 yılı için asgari vergi esası getirilmiştir.
— 29.7.1998 tarihine kadar emlak beyannamesini veren mükelleflere yeniden beyanname verme imkanı sağlanmıştır.
4369 sayılı Kanunun söz konusu düzenlemeleri içeren geçici 2’nci maddesi aşağıdaki gibidir.
Geçici Madde 2 – 1998 yılı genel beyan dönemi, 30 Eylül 1998 tarihinde sona erer. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre beyanda bulunan mükellefler dilerlerse, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümlerine göre beyanda bulunabilirler. Beyanını yenileyen mükellefler hakkında, Emlak Vergisi kanununun bu Kanunla değişik hükümlerine göre tarhiyat yapılır. Ancak, bu suretle 1998 yılı için tarh edilecek vergi, asgari değerler üzerinden aynı Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre hesaplanacak vergiden düşük olamaz. Düşük olması halinde ortaya çıkan vergi farkı idarece tarh edilir.
Bu hüküm, aynı süre içinde yeni beyanname verecek mükellefler hakkında da uygulanır.
Buna göre Emlak Vergisinde 1998 yılı uygulaması aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
A. 1998 Yılı Genel Beyan Dönemi Eylül Ayı Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununun 23’üncü maddesi Maliye Bakanlığına Emlak Vergisi genel beyan süresini Ağustos ayı sonuna kadar uzatma konusunda yetki vermektedir.
1998 yılı genel beyan dönemi Mart ayında başlamış ve normal süresi Mayıs ayı sonunda bitmesi gerekirken, söz konusu yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığınca 22.5.1998 tarih ve 23349 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Daha sonra 24.6.1998 tarih ve 23382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan başka bir Tebliğ ile bu defa genel beyan süresi Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
Maliye Bakanlığı söz konusu yetkiyi kullanarak yeni bir uzatma yapmadığı için genel beyan süresinin Temmuz ayı sonunda bitmesi gerekirken, 29.7.1998 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı Kanunla 1998 yılı genel beyan dönemi 30 Eylül 1998 tarihine kadar uzatılmıştır.
1998 genel beyan dönemi için başkaca bir uzatma söz konusu olmayacaktır. 4369 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına genel beyan süresini yeniden uzatma konusunda ilave bir yetki verilmemiştir. Öte yandan, Emlak Vergisi Kanunu Maliye Bakanlığına genel beyan süresini Ağustos ayının sonuna kadar uzatma hususunda yetki vermektedir ki Kanunla yapılan uzatma ile bu süre de aşılmıştır. Bu nedenle 1998 genel beyan dönemi 30 Eylül 1998 tarihinde sona erecek ve bu sürenin herhangi bir şekilde uzatılması söz konusu olmayacaktır.
Maliye Bakanlığının uzatabileceği süre Ağustos ayı sonuna kadar ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI