Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ

Yazar : Eski Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Danıştay Üyesi MAHMUT VURAL
Dergi : Mayıs 1999

MAHMUT VURAL
Gelirler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

I. GİRİŞ
Katma değer vergisi beyana dayalı bir vergidir. (KDVK\41.1) Katma değer vergisinde götürü usulde vergilendirme kaldırılmış olduğundan bütün mükellef-lerin ödeyecekleri vergi, beyan esasına göre tarh olunur. Mükelleflerin vergilendirme dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını bir beyanname ile vergi dairesine bildirmeleri ve beyan edilen verginin yetkili vergi dairesi tarafından mükellef adına tarh edilmesi gerekmektedir.
Bu yazımızda katma değer vergisi mükellefleri tarafından verilen beyannameler konusunda açıklamalar yapılacaktır.

II. HANGİ BEYANNAMELER
15 yıllık katma değer vergisi uygulaması içinde mükellefler 5 ayrı beyanname ile karşılaşmışlardır. Bunlar;
1 No.lu KDV Beyannamesi
2 No.lu KDV Beyannamesi
3 No.lu KDV Beyannamesi
4 No.lu KDV Beyannamesi
5 No.lu KDV Beyannamesidir.

Bu beyannamelerden 1 No.lu Beyanname gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin faaliyetleri için kullandıkları ana beyannamedir. Bu beyanname 1 Ocak 1999 tarihinde itibaren kullanılmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Daha önce 1 No.lu Beyanname ile beyan edilen SSDF ile Toplu Konut Fonu bildirimlerinin bu beyanname ile beyan edilmesi uygulamasına son verilmiş, 4 No.lu beyanname kapsamına dahil edilmiştir. Böylelikle 1 No.lu beyanname yalnızca katma değer vergisi mükelleflerinin temel faaliyetleri için verdikleri bir beyanname niteliğine kavuşturulmuştur.

2 No.lu beyanname 1985 yılından beri hiç değişikliğe uğramadan aynı dizayna göre kullanılmıştır. Bu beyanname de 1.1.1999 tarihinden itibaren kullanılmak üzere değiştirilmiştir. Eskiden olduğu gibi bu beyannameler yalnızca Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesi uyarınca sorumluluk uygulaması söz konusu olduğu zaman kullanılmaktadır.
3 No.lu KDV beyannamesi götürü usulde vergilendirilen mükellefler tarafından kullanılmakta idi. KDV Kanununun 41. maddesinin 3 numaralı fıkrası 4108 sayılı kanunla 1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığından 3 No.lu KDV beyannamesinin uygulama alanı kalmamıştır.
4 No.lu beyanname 1999 yılına kadar yalnızca Ek Vergi mükellefleri ile Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi (EGSSHV) mükellefleri için kullanılmakta idi. Yeniden düzenlenen 4 No.lu beyanname artık hem ek vergi mükellefleri tarafından hem de SSDF ve EGSSHV mükellefleri tarafından kullanılacaktır.
5 No.lu beyannameler ise icra daireleri tarafından kullanılmaktadır.
1, 2 ve 4 No.lu Beyannameler Yeniden Düzenlenmiştir.
Söz konusu KDV beyannamelerinden 1, 2 ve 4 No.lu beyannameler 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren kullanılmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Beyannamelerin yeniden düzenlenmesi sırasında basitlik ve sadelik ön planda tutulmuş, idarenin kullanamayacağı bilgilerin beyannamede yer alması önlenmiş, özellikle  her beyannamede tekrar eden kimlikle ilgili bazı bilgilerin tekrarından kaçınılmıştır.
1 ve 2 No.lu yeni katma değer vergisi beyannameleri ICR karakter tanıma teknolojisinden yararlanarak okunabilecek bir yapıda basıldığından beyanname basımında kullanılan kağıdın kalite ve rengi ile baskı teknolojisi önem taşımaktadır. Bu yüzden Maliye Bakanlığı tarafından basılarak dağıtılan 1 ve 2 No.lu beyannamelerin kullanılması gerekmektedir.
Beyannamelerin Bilgisayarda Doldurulması
1 ve 2 No.lu yeni beyannamelerin esas itibariyle mavi veya siyah tükenmez kalemle okunaklı ve büyük harfle doldurulması gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu beyannamelerin bilgisayar ortamında doldurulması da mümkün bulunmaktadır. Bunun için katma değer vergisi beyannamelerinin yazıcıdan dökümünün alınması sırasında;
- Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan orijinal beyannamelerin kullanılması,
-  Harf ve rakamların beyannamelerde her bir karakter için ayrılan kutuların dışına kesinlikle taşırılmaması
Gerekmektedir. (1999/1 seri No.lu Uygulama İç Genelgesi)
1 ve 2 No.lu KDV beyannameleri iki örnek olarak doldurulacak ve vergi dairesine verilecektir.
4 ve 5 No.lu KDV beyannamelerinin ise,
-l Müteharrik yaprakların kopması halinde yapraklar arasında irtibatın kurulabilmesi için, vergi kimlik numarası, vergilendirme dönemi gibi bilgilerin her yaprağa ayrı ayrı yazılması,
- Mükellefler tarafından her yaprağın ayrı ayrı imzalanması,
- Vergi Da ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI