Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler BANKERLERİN GEÇERSİZ TASARRUFLARI

BANKERLERİN GEÇERSİZ TASARRUFLARI

Yazar : Baş Hesap Uzmanı UIuer ARAL
Dergi : Eylül 1982

ULUER ARAL
Müşavir Hesap Uzmanı /İstanbul (9) No’lu Tasfiye Kurulu Başkanı

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı KHK ile, haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilmiş olan gerçek ve tüzel kişi bankerlerin anılan kararnamenin Resmi Gazetede yayınlandığı 14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğru iki yıl içinde yaptığı tasarruflar herhangi bir hükme gerek kalmaksızın geçersiz sayılmıştır.Bu hükmün mantığı; iflas etmek üzere olan veya mallarına haciz konulması olasılığı bulunan kimselerin mallarını, alacaklıların zararına olarak kaçırmak amacıyla yaptıkları hileli tasarrufların düzeltilmesidir. Gerçekte borçlunun iflastan önce malları üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanmamış olduğundan yaptığı bu tasarruflar hukuken geçerlidir. Ne var ki, borçlunun bu yolla mallarını elden çıkararak, alacaklılar için geriye bir şey bırakmaması da hukuken korunmaya değer görülmediğinden; alacaklıların bu tasarruflara karşı “İptal Davası” açma hakkı bulunmaktadır. (İ.İ.K. Md. 277-284) Böyle bir davanın açılmasının amacı borçlunun haciz veya iflastan önce yaptığı aslında geçerli olan tasarruflar ile mamelekinden çıkardığı malların, alacaklıların yararlarını korumak amacıyla tekrar geri dönmesini sağlamaktır. Davada önemli olan nokta, dava konusu malların borçlunun malvarlığına dönmesinin istenmesi yerine alacaklının (veya iflas masasının) dava konusu olan mal üzerinde cebri icra yoluyla hakkını alma yetkisini elde etmesidir. (İ.İ.K. Md. 283)

İcra ve İflas Kanunumuz iptale konu teşkil eden tasarruflar için, alacaklılara dava açma külfeti yüklemişken; 14.1.1982 gün, 35 sayılı KHK’nin 14. maddesiyle Ödeme Güçlüğü İçine Düşmüş Bankerlerin bu gibi tasarrufları geçersiz sayıldığından ayrıca dava açma zorunluluğu bulunmamaktadır. Getirilen hükümle Ödeme Güçlüğü içindeki gerçek ve tüzel kişi Bankerlerin anılan madde de belli edilen tasarrufları herhangi bir hükme gerek kalmaksızın geçersiz bulunmaktadır.
Geçersiz Tasarruflar Nelerdir ?
A- Gerçek Kişi Bankerlerin ve Yöneticilerinin ;
- Boşanmış olsalar bile eşleriyle,
- Usul ve füruu ile,
- Evlatlıklarıyla,
- Kendilerini evlat edinenlerle,
- İkinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarıyla,
B- 1) Tüzel Kişi Bankerlerin ;
- Ortaklarıyla,
- Yöneticileriyle,
- Denetçileriyle,
- Ve bunların boşanmış olsalar bile eşleriyle, usul ve füruu ile, evlatlıklarıyla,
   onları evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarıyla,
2- Tüzel Kişi Bankerlik Ortaklarının, Yöneticilerinin, Denetçilerinin,
- Boşanmış olsalar dahi eşleriyle,
- Usul ve füruu ile,
- Evlatlıklarıyla,
- Kendini evlat edinenlere,
- İkinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarıyla,
3- Tüzel Kişi Bankerlerin,
- Ortak oldukları diğer tüzel kişilerle,
14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğru iki yıl içinde yaptığı İVAZLI (Karşılıklı) ve İVAZSIZ (Karşılıksız) TASARRUFLAR ile; Gerçek kişi Bankerler ve Tüzel kişi Bankerler, banker şirketlerin ortakları, yöneticileri ve denetçileri tarafından diğer gerçek ve tüzel kişilerle;
14 Ocak 19982 tarihinden geriye doğru iki yıl içinde yapılan tüm İVAZSIZ (Karşılıksız) TASARRUFLAR geçersizdir.
Bankerlerin tasfiyeye giriş tarihi örneğin, Banker Kastelli, Mentaş ve Bimtaş şirketlerinde olduğu gibi 28.6.1982 ise, o takdirde dahi bu tarihten geriye doğru yine 14 Ocak 1980 tarihine kadar yapılmış ivazlı ve ivazsız tasarruflar geçersiz olacaktır.
Geçersiz sayılan tasarruflardan yararlanmış olanlar, edindikleri menfaatleri Tasfiye Kurullarına bildirmek zorundadırlar. Ellerinden çıkarmışlarsa, tasfiyenin açıldığı tarihteki değeri kadar kişisel malları ile sorumludurlar. Sorumlu oldukları değer tutarında taşınır ve taşınmaz mal-hak, alacak ve menkul kıymetleri Tasfiye Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Örneğin, Banker Kastellinin makbuz karşılığı yaptığı bağışlardan yararlanmış bir kişi ya da vakıf 14 Ocak 1980 tarihinden bu yana bankerden aldığı nakdi bağışları, bu bankerin tasfiyesi ile göre ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI