Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ, BELGE DÜZENİ VE UYGULANACAK CEZALAR KONUSUNDA VERGİ USUL KANUNUNDA ...

MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ, BELGE DÜZENİ VE UYGULANACAK CEZALAR KONUSUNDA VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Yazar : Hesap Uzmanı Zekai İZMİT
Dergi : Şubat 1986
ZEKAİ İZMİT
Hesap Uzmanı

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (V.U.K.), 11.12.1985 gün ve 18955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3239 sayılı yasa ile önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Genel olarak, 1.1.1986 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 3239 sayılı yasanın temel amacı mükelleflerin kayıt nizamına ve diğer usul hükümlerine uymalarını sağlamak yoluyla boyutları günden güne artan vergi kaçağını önlemektir.

Vergi kaçağının azalması ticari hayatta gerçek anlamda belge düzeninin yerleşmesine bağlıdır. Bugüne kadar uygulamaya konan Katma Değer Vergisi ve Ücretlilere Vergi iadesi sistemleri piyasada belge düzeninin oturmasına katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca son yıllarda vergi idaresince belirli aralıklarla yaptırılan kayıt nizamı denetimleri de bu amaca hizmet etmiştir.  

3239 sayılı yasayla yapılan son düzenlemelerle usulsüzlük cezaları daha uygulanabilir hale getirilmiş, cezalardaki caydırıcılık dozu günün koşullarına uydurulmuş, vergi kanunlarına titizlikle uyulmasını sağlamak amacıyla birtakım yeni yaptırımlar ihdas edilmiştir.

Mükelleflerin ödevleri, belge düzeni ve uygulanacak cezalar konusunda V.U.K.'da yapılan son değişiklikler, maddeler itibarıyla kanundaki sırasına göre aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

1 — 213 Sayılı V.U.K.’nun 5. maddesindeki değişiklik:

213 sayılı yasanın 5. maddesinde görevleri icabı mükellef ya da mükellefle ilgili kimselerin ticari, şahsi ve diğer her nev'i sırlarını öğrenme durumunda olanların, bu sırları açıklayamayacakları, kendileri veya üçüncü şahıslar yararına kullanamayacakları hükme bağlanmıştır.

3239 sayılı yasa ile 213 sayılı V.U.K.’nun 5. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Bu kanunda yer alan belge düzenine uymayan veya kaçakçılık fiili ile vergi ziyaına neden olup tarh edilen vergi ve kesilen cezası kesinleşen mükellef ve vergi sorumlusunun, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre basın ve TRT yolu ile açıklanması vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.»

Böylece getirilen bu yepyeni düzenlemeyle belge düzenine uymayan veya kaçakçılık fiilini işleyen yükümlüler ve vergi sorumluları basın ve TRT yolu ile teşhir edilebileceklerdir.

2 - 213 Sayılı V.U.K.'nun 11. maddesindeki değişiklik:

213 sayılı V.U.K.'nun 11. maddesinin sonuna 3239 sayılı yasayla eklenen 3. fıkra ile «Vergi kesenlerin sorumluluğu» daha açık hale getirilmiştir. Maddeye eklenen fıkra ile mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu .yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımnen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar. Ancak bu müteselsil sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler için söz konusu değildir.

Değişiklikten Önce vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden müstakilen sorumlu idiler ve ödedikleri vergi için asıl mükellefe rücu edebiliyorlardı. İdare ise vergi kesenlerin varlığından alınamayan vergiler için asıl mükellefe rücu edemiyordu. Şimdi ise artık verginin ödenmemesinden ortaya çıkan sorumluluk müteselsilen olacak, taraflardan birisinden alınamayan vergi, diğerinden tahsil edilebilecektir. Ancak müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecektir.

3 — 213 Sayılı V.U.K.'nun 168. maddesindeki değişiklik:

Eskiden 213 sayılı yasanın 16&. maddesi uyarınca mükellefler yeni işe başladıkları, işlerinde değişiklik olduğu ve işi bıraktıkları günden itibaren bir ay içinde bu olayları vergi dairesine bildiriyorlardı. Yeni yasa ile 168. maddeye getirilen değişiklikle mükellefler 1.1.1986 tarihinden itibaren işe başlama bildirimlerini işe başlama tarihinden önce yapacaklardır. Böylece yükümlüler bundan sonra herhangi "bir denetim sırasında «daha işyerini yeni açtık, 10 gün - 20 gün önce açtık» diyemeyecekler ve işe başladıkları günden itibaren tasdik ettirdikleri faturaları veya pe ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI