Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA PRİM HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA PRİM HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

Yazar : Sosyal Sigortalar Kurumu / Genel Müdürlük Başmüfettişi Mustafa KONUK
Dergi : Şubat 1986
MUSTAFA KONUK
Sosyal Sigortalar Kurumu / Genel Müdürlük Başmüfettişi

Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2795 sayılı Kanunla değişik 78. maddesinin "birinci fıkrasında, bu kanun uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak kazançların alt sınırının, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin Bütçe Kanunları ile tespit edilen memur maaş katsayısıyla çarpımının otuzda biri, üst sınırının ise, gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin aynı katsayı ile çarpımına, 506 sayılı Kanuna göre ödenen Sosyal Yardım Zammının ilavesi ile bulunacak tutarın otuzda biri olduğu, bu hesaplamada bulunacak miktarların lira kesirlerinin tama iblağ edileceği öngörülmüştür.

Yine, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 5. maddenin 13.11.1985 tarihli 18927 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 251 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik (a) bendinde, Sosyal Yardım Zammı tutarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca artırılabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, memur maaş katsayısının Bütçe Kanunları ile, Sosyal Yardım Zammının Bakanlar Kurulunca arttırılması halinde Sosyal Sigortalar Kurumunda prim hesabına esas tutulan kazançların alt ve üst sınırları yukarıda açıklanan esaslara göre yeniden tespit edilmektedir.

Nitekim, 1986 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile memur maaş katsayısı (49) iken 56'ya, Sosyal Yardım Zammı ise 10.12.1985 tarihli 18954 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5.12.1985 tarihli, 85/10111 Sayılı Bakanlar Kurulu karan ile 1.1.1986-30.6.1986 devresi için 16000.— TL.'ya, 1.7.1986 tarihinden itibaren ise, 18500.— TL/ya yükseltilmiş bulunmaktadır.

Bu duruma göre, gösterge tablosundaki en düşük gösterge (580), en yüksek gösterge (1140), Sosyal Yardımı Zammı ise (16.000.— TL.) olduğundan, 1.1.1986 tarihinden itibaren alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın alt sınır: (580 x 56) :30= 1082.86— TL. olup, lira kesiri tama iblağ edileceğinden (1083.— TL), günlük kazancın üst sınırı ise (1140 x 56+16000):30=2662— TL. olarak yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, ay içinde tam çalışan bir sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazancının alt sınır 1083x30=32490.— TL., üst sınırı ise 2662x30=79860— TL. olmaktadır.

Öte yandan, 1475 sayılı iş Kanununun 33. maddesi uyarınca hizmet akdi ile çalışan ve bu Kanun kapsamına giren her türlü işçi ile gemi adamı ve gazetecilerin asgari ücretini tespitle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alman ve 25.9.1985 tarihli, 18879 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 1.10.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 20.9.1985 tarihli 1985/1 sayılı kararda;

- 16 yaşından büyük işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 1380.- TL.
- 16 yaşım doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 950.TL.
olarak tespit edilmiştir.

Yine, aynı Kanunun Geçici 4. maddesi uyarınca, tarım ve orman işçilerinin asgari ücretini tespit etmekle görevli komisyon tarafından alınan ve 29.9.1985 tarihli, 18883 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 1.10.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 27.9.1985 tarihli, 985/2 sayılı kararda;

— 16 yaşından büyük tarım ve orman işçilerinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 1140.— TL.
— 16 yaşını doldurmamış tarım ve orman işçilerinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 765.— TL.
olarak belirlenmiştir

Bu nedenle, 1475 sayılı iş Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Asgari Ücret Tespit Komisyonlarınca tespit edilen günlük asgari ücretlerin 506 sayılı Kanuna göre tespit edilen prime esas kazançların alt sınır ile ilişkisi bulunmamakta ise de; 506 sayılı Kanuna göre tespit edilen günlük kazancın. alt sınırının 1083.— TL. olması, böylelikle sanayi ve hizmet kesimi ile tarım ve orman kesiminde çalışan 16 yaşım doldurmuş işçilerin günlük asgari ücretlerinin, Sosyal Sigortalar Kurumunca tespit edilen gün ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI