Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler SERMAYE PİYASASI KANUNU (AMAÇLAR VE ARAÇLAR)

SERMAYE PİYASASI KANUNU (AMAÇLAR VE ARAÇLAR)

Yazar : SPK Denetçisi / Eski Hesap Uzmanı Celal PAMUKÇU
Dergi : Şubat 1986
CELAL PAMUKÇU
SPK Denetçisi / Eski Hesap Uzmanı

GİRİŞ :
28.7.1981 tarihinde kabul edilen ve 30.7.1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, dört yıla yakın bir süredir yürürlüktedir. Ancak, aradan bunca zaman geçmiş olmasına karşın, sözkonusu kanunla güdülen amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan araçların neler olduğu konusunda çok az kişinin bilgi sahibi olduğu gözlenmektedir. öyle ki, bu kanunla kurulan ve görevi kanunda öngörülen amaçları gerçekleştirmek olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK'nın) bir özel kuruluş mu yoksa kamu kuruluşu mu olduğu konusunda dahi henüz tereddüt içinde bulunan işadamlarına, yöneticilere ve muhasebecilere rastlanmaktadır. Kuşkusuz bu durumun yadırganacak bir yanı yoktur. Çünkü, Sermaye Piyasası Kanunu 1981 yılının ikinci yarısından bu yana yürürlükte olmasına karşın, üzerinde pek fazla durulmamıştır. Çok az konuşulmuş, çok az yazılmış, çok az görüş bildirilmiştir. Oysa ki, yazımızın izleyen bölümlerinde daha somut olarak ortaya konduğu üzere, sermaye piyasasının gelişmesi ve yerleşmesi, Türkiye ekonomisinin gelişmesi yönünden azımsanamayacak bir öneme sahiptir. Dolayısıyla gerek Sermaye Piyasası Kanunu'nun gerekse bu kanımla yerleştirilmeğe çalışılan «Sermaye Piyasası»nın tüm kamu oyunca —Kuşkusuz öncelikle ekonomik ve mali konularla ilgili kişiler ve ciddi iş adamlarımızca— önemle izlenmesi ve çok iyi değerlendirilmesi gerekir.

Bu yazımızda, Sermaye Piyasası Kanunu ile güdülen amacın ve bu amaca ulaşmak için kullanılan araçların neler olduğu üzerinde durulacaktır.                                              

KONU VE AMAÇ :

Kanunun konu ve amacım açıklamadan önce, «Sermaye Piyasası» kavramı üzerinde biraz durmak gerekir. Kanun gerekçesine göre;

«Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların alım satımı suretiyle tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan ortamın, başka bir ifade ile yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasındaki fon akımım sağlayan aracı kurum ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlardan oluşan modern finansman sisteminin adıdır.»
Kanunun konusu ve amacı 1. maddesinde şöyle belirtilmiştir:

«Bu kanunun konusu tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemektir.»

Görüleceği üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun temel amacı, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın ekonomik kalkınmaya etkin ve yaygın bir biçimde katılmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması gerekmektedir. Bu nedenle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun konusunu hak ve menfaatlerin korunması, sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi oluşturur.

Tasarruf sahibinin sermaye piyasasına girmesini ve bu piyasada kalmasını sağlayabilmek için ona güven ve bilgi vermek, onu aldatılmaktan korumak gerekir. Bu da menkul değerlerin halka arz ve satışının düzenlenip denetlenmesi ve 'bunları ihraç eden ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların denetlenmesi ile sağlanır. Güven, açıklık ve kararlılık, küçük tasarruf sahipleri gibi ortaklık yöneticileri ve bizzat ortaklıkların kendileri için de gerekli ve yararlıdır. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu, piyasada yer alan bütün taraflar ve hatta potansiyeli oluşturan gelecekteki menkul kıymet sahipleri için de güveni, açıklığı ve kararlılığı sağlamak zorundadır.(1)

KAPSAM:

Kanunun 2. maddesinden anlaşılacağı üzere;

&mda ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI