Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler GECİKME ZAMMI - GECİKME FAİZİ - PİŞMANLIK ZAMMI

GECİKME ZAMMI - GECİKME FAİZİ - PİŞMANLIK ZAMMI

Yazar : Baş Hesap Uzmanı Tacol TAŞDEMİR
Dergi : Şubat 1986
TACOL TAŞDEMİR
Baç Hesap Uzmanı

4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklerin mükellefleri en çok ilgilendiren kısımlarından biri do şüphesiz gecikme faizi ile pişmanlık zammıdır. Esas itibariyle vergi kayıp ve kaçağını önlemeye dönük olan yeni hükümleri bu yazımızda yorumlamaya tat»i tutmaya çalıştık. Yazının hazırlanması sırasında henüz gecikme faizi uygulaması ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinin çıkarılmamış olması dolayısıyla bu yazımızdaki fikir ve düşüncelerin kendimize ait olduğunu da belirtmekte yarar görüyoruz. Gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı hakkındaki görüşlerimizi aşağıda ayrı başlıklar altında anlatacağız.

A - GECİKME ZAMMI:

Gecikme zammı, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri ile düzenlenmiş olup, amme borçlularının borçlarım zamanında ödemesini sağlamak amacını taşır. 6183 sayılı Kanunun 1. maddesine göre amme alacağının vadesinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip eden günden itibaren bir aylık müddet için %10, bu ayı takip eden ilk beş ay için %7, daha sonraki aylar için %5 oranında gecikme zammı tatbik olunmaktadır. Gecikme zammının uygulanmasında ay kesirleri tam ay olarak hesap edilmektedir.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere gecikme zammının uygulanabilmesi için alacağın muaccel hale gelmiş olması gerekir. Daha açık bir deyimle alacağın amme idaresi tarafından talep edilebilir bir duruma gelmiş olması gerekir. Bunun 6183 sayılı kanunda istisnası, 38. madde hükmüne göre taksitle ödenmesi gereken amme alacağının taksitleri vadesinde ödenmezse alacağın tamamı muaccel hale gelmekle beraber gecikme zammına tabi olmamasıdır. Ancak bu istisnai durum gecikme zammının uygulanmasındaki alacağın muaccel hale gelmiş olması koşulunu zedelememektedir. Çünkü diğer taksitlerin vadesi dolduğunda bunlar için de gecikme zammı uygulanacaktır.

Gecikme zammında üst sınır yoktur. Amme alacağı ödenene kadar gecikme zammı uygulanmasına devam edilir. Gecikme zammı 'uygulamasını ödeme dışında durduran sadece aşağıda belirttiğimiz dört hal vardır.

1 — Amme alacağı ile ilgili tecil talebinin kabul edilerek tecilin yapılması,

2 — Amme borçlusunun iflas etmesi,             

3 — Amme borçlusunun aciz haline düşmesi ve bu durumun tespit edilmesi,

4 — Vergi Usul Kanununun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin varlığının tespit edilmiş olması halinde ödeme müddetlerinin uzaması,               .

B — GECİKME FAİZİ:

a) Gecikme Faizi Oranı ve Uygulaması:

Gecikme faizi uygulaması vergi mevzuatımıza 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı kanunla girmiştir. Gecikme faizi, oranı bakımından gecikme zammı ile aynı olmakla beraber, uygulanacağı amme alacakları bakımından farklılık gösterir. Gecikme zammı muaccel hale gelmiş alacaklara muaccel hale gelme gününden itibaren uygulandığı halde, gecikme faizi muaccel hale gelmiş alacaklara müeccel haldeki aylar için de uygulanmaktadır.

Gecikme faizi uygulaması Vergi Usul Kanunun 3239 sayılı kanunla değişen 112. madde hükmüne göre yapılacaktır. Bu hüküm gecikme faizinin ikmalen re'sen ve idarece yapılacak tarhiyatlarda uygulanmasını öngörmektedir. Beyan üzerine yapılacak tarhiyatlarda gecikme faizi uygulanması söz konusu değildir. Beyana dayanan tarhiyatlarda ödenmesi gereken vergiler kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenecektir. Kanunlarında belirtilen süreler içinde Ödenmeyen vergilere gecikme faizi, değil, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanım hükümlerine göre gecikme zammı uygulanacaktır. Gecikme faizi ile gecikme zammının uygulama alanlarının farklılaştırılmasının nedeni beyanda bulunan mükellef veya vergi sorumlusu ile beyanda bulunmayarak vergi kayıp ve kaçağına sebep olan mükellef veya vergi sorumlusuna farklı müeyyide uygulamaktır.

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilere uygulanacak gecikme faizinin uygulama süresinin başlangıç ve bitimi tarh edilen vergilerin yargı organlarında dava konusu yapılıp yapılmad ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI