Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler İLAÇ FİYATLARININ TESPİTİNDE YENİ UYGULAMA

İLAÇ FİYATLARININ TESPİTİNDE YENİ UYGULAMA

Yazar : Eski Baş Hesap Uzmanı MEHMET TAHİR UFUK
Dergi : Şubat 1986

M. TAHİR UFUK
Hesap Uzmanı

Bu yazımızda ilaç fiyatlarının yeniden belirlenen tespit esasları ile bedelsiz numune dağıtımı ve kayıt nizamı konularına yer verilecektir.Türkiye'de imal Edilen Tıbbi ve İspençiyan Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve Kodeks Ampüllerinin fiyatlarına dair 4.12.1984 gün ve 84/8845 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 28.12.1984 tarih ve 18619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.Bu kararın 6. maddesine istinaden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca çıkarılan ve 16.1.1985 tarih ve 18637 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan «İlaç Fiyatları Hakkında Tebliğ» ile uygulama esasları tespit edilmiştir.

1 — İlaç Fiyatlarının Tespit Esasları:
Yukarıda anılan Kararname ve Tebliğ hükümlerine göre, ilaç fiyatlarının tespitinde uyulacak esaslar aşağıda açıklanmıştır. Kararnamenin 3. maddesinde ilaç imalatçılarının yıllık karı firmanın «yıllık satış geliri»nin %15'ini, münferit ilaçlar için ise ilacın «yıllık satış tutarı»nın %20'sini geçemeyeceği öngörülmüştür.

Tebliğin 1. maddesinde «yıllık satış geliri» ve «yıllık satış tutarı» kavramlarına açıklık getirilmiştir. Tebliğe göre, «yıllık satış geliri» ve «yıllık satış tutarı», bir hesap dönemi içinde ilaç satışından elde edilen net satış hasılatını ifade eder. Net satış hasılatı, brüt satış hasılatından, satıştan iadeler ile satış ıskontoları ve varsa diğer indirimler düşüldükten sonra kalan meblağdır» şeklinde tanımlanmıştır. Buradaki diğer indirimler deyiminden kanımızca Katma Değer Vergisi kastedilmektedir.

Böylece ilaç imalatçılarının bir hesap döneminde münhasıran ilaç satışından elde ettikleri kar, yukarıda açıklanan «yıllık satış gelirinin %15'ini geçemeyecektir. Yine Tebliğin 2. maddesine göre, burada geçen k&r deyiminin anlamı «net kar»dır. Net kar, ilaç satış hasılatından satılan ilacın maliyeti ile ilaçla ilgili giderlerin indirilmesinden sonra kalan kardır.

Kararnamenin 4. maddesine göre ithalatçı satış fiyatının ise ithalat maliyetine azami %14 kar ilave edilerek bulunacağı öngörülmüştür. Rakamsal örnekler yardımıyla konuyu daha anlaşılır bir hale getirmek mümkündür.
Örnek 1: Bir ilaç firmasının «A» müstahazarı ile ilgili veriler şu şekilde olsun.

 
 
Yıllık Satış
Satış
Net Satış
Toplan»
Net
 
 
Tutan
Iskontosu
Tutan

Maliyet

Kar
 
 
Milyon (TL)
Milyon (TL)
Milyon (TL)

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI