Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler VERGİ İADESİNDE USUL VE ESASLAR

VERGİ İADESİNDE USUL VE ESASLAR

Yazar : Hesap Uzmanı Zafer ARIHAN
Dergi : Mart 1986
ZAFER ARIHAN
Hesap Uzmanı

4.12.1985 gün ve 3239 sayılı Kanunla, 2978 Sayılı «Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun» hükümlerinde yapılan değişikliklerle Kanunun kapsamı genişletilmiştir. Böylece 1.1.1986 Tarihinden itibaren ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerinin de vergi iadesinden yararlanabilmelerine imkan tanınmıştır.
 

Kanunun kapsamının genişletilmesine paralel olarak vergi iadesinin usul ve esasları da değiştirilmiş ve yeniden belirlenmiştir. Vergi iadesinin yeniden belirlenmiş olan usul ve esasları hakkındaki ayrıntılı açıklamalar ise, 1 seri numaralı Vergi iadesi Genel Tebliğinde yer almıştır.

Öte yandan 1 Seri numaralı Vergi iadesi Genel Tebliği ile, daha önce çıkartılmış olan «Ücretlilere Vergi iadesi Genel Tebliğleri» yürürlükten kaldırılmıştır.

I —
VERGİ İADESİNİN USUL VE ESASLARI:

Vergi iadesi, belli bir zaman aralığı içinde yapılmış olan ve vergi iadesi kapsamına giren mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar üzerinden hesaplanmaktadır. öte yandan, vergi iadesine esas olacak harcamaların toplamı, harcamaların yapıldığı zaman aralığındaki net geliri aşamamaktadır.
Bu zaman aralığı, 1 Ocak 1986 tarihinden önce aylık olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, vergi iadesi aylık harcamalar üzerinden hesaplanmakta ve vergi iadesine esas alınacak harcama tutarının aşamayacağı «net ücret» aylık olarak dikkate alınmaktaydı. 2978 Sayılı Kanun hükümlerinde, 4.12.1985 gün ve 3239 Sayılı Kanunla yapılmış olan değişiklikle, 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren aylık esasından vazgeçilmiş ve üzerinden vergi iadesi hesaplanacak harcamaların, dolayısıyla «net gelirin» vergi iadesi dönemlerine göre belirlenmesi esası getirilmiştir.

A — «NET GELİR» VE HESAPLANMASI:

1 —
Ücretlilerin «Net Geliri» :

a) Ücretleri Üzerinden Tevkifat Yapılan Ücretlilerin «Net Geliri»:

Ücretleri gerçek usulde tespit edilen ücretlilerin «net geliri», vergiye tabi olup olmadığına bakılmaksızın maaş, ikramiye, prim, gider karşılığı, tahsisat, zam, yakacak zammı, özel hizmet tazminatı, avans, fazla mesai, huzur hakkı, kıdem tazminatı, yolluk, transfer ücreti ve benzeri isimlerle ücretliye bir ay içinde yapılan ödemeler toplamından, Emekli Sandığı aidatı, Sosyal Sigortalar Kurumu primi, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kesintiler ile, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülerek hesaplanacaktır.

«Net gelir» hesaplanırken ayrıca aşağıdaki hususlar gözönüne alınacaktır: aynı ay içinde ücretliye ayın ve menfaat şeklinde bir ödeme yapılmış ise, bu şekildeki ödemeler «net gelirin» hesabında dikkate alınmayacaktır. Net ücretin hesabında, ücretlinin brüt ücretinden yukarıda sayılan kesintilerle birlikte, eğer ayın olarak bir menfaat de sağlanamamışsa bu menfaatin değeri de düşülmelidir.

— Kanunla kurulan ve tüzel kişiliği bulunan' emekli sandıklarına ve sosyal sigortalar kurumlarına, Kanunlarında öngörülen borçlanma aidat ve primleri kesinti olarak dikkate alınacaktır.

— Emekli sandığından alınan borçların ödeme taksitleri kesinti olarak ücretlilere yapılan ödemeler toplamından indirilmeyeceği gibi;alınan borçlarda alındığı dönemin, ücretlilere yapılan ödemeler toplamına dahil edilmeyecektir.

— 2489 Sayılı Kanun hükümlerine göre mükellef memurların ücretlerinden kesilen kefalet aidatı kesinti olarak ücretlilere yapılan ödemeler toplamından indirilmeyecektir. Kefalet sandıkları tarafından memurlara yapılan ödemeler de ücretlilere yapılan ödemeler toplamına dahil edilmeyecektir.

— İşçiler tarafından sendikalara ödenen aidatlar kesinti olarak, ücretlilere yapılan ödemeler toplamından indirilmeyecektir. Sendikalarca işçilere, grev veya lokavt uygulamaları sırasında ödenen paralar da ücretlilere yapılan ödemeler toplamına dahil edilmeyecektir.

— İşçiler tarafından sendikalara ödenen aidatlar kesinti olarak, ücretlilere yapılan ödemeler toplamından indirilmeyecektir. Sendikalarca işçilere ,grev veya lo ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI