Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler SERVET BEYANLARININ YENİLENMESİ

SERVET BEYANLARININ YENİLENMESİ

Yazar : Eski Hesap Uzmanı İhsan AKKOY
Dergi : Nisan 1983
İHSAN AKKÖY
Baş Hesap Uzmanı

G i r i ş :
 
Bilindiği üzere 22.2.1983 gün ve 2801 sayılı «Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Kanun 24.2.1983 gün ve 17969 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yayınlandığı 24.2.1983 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunun hükümleri, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme zamları ile servet beyanlarının yenilenmesi, vesikasız emtia, sabit kıymet ve demirbaş beyanı hakkında uygulanacaktır. Vergi ile ilgili hükümler, 1.1.1983 tarihinden önceki dönemleri, beyana dayanan vergilendirmede ise, ek süre dahil bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsamaktadır.
Bu yazıda, yukarıda söz konusu edilen 2801 sayılı Kanunun «Servet Beyanlarının Yenilenmesi» ile ilgili 12. maddesi hükmünün 1 No.lu Özel Uzlaşma genel tebliği esasları içinde irdelenmeye çalışılacaktır.
Daha önce kanunlaşan ve uygulamaya konulan 20.3.1981 gün ve 2431 sayılı «Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanunun» 5. maddesi ile, vergi idaresi, servet bildirimlerinin yenilenmesi veya daha doğru bir deyimle ek servet bildirimi verme hakkını mükelleflere tanımış. ancak söz konusu kanunun öngördüğü vergi oranının yüksekliği ve beyan edilecek servet unsurları konusundaki kısıtlı hükümler getirmesi nedeni ile söz konusu Kanunun servet bildirimi ile ilgili hükümleri vergi idaresinin beklediği etkin bir sonuç doğuramamıştır.
Bu kez uygulamaya konulan 2801 sayılı Kanunun, Servet Bildirimlerinin Yenilenmesi hakkındaki 12. madde hükmü ise kanımızca tam anlamı ile daha geniş kapsamlı, gerçekçi ve etkin yaklaşımları beraberinde getirmektedir.
Servet Beyanlarının Yenilenmesi konusunda açıklamalar:
1 — Dilekçenin düzenlenmesi:
2801 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler, öncelikle 31.12.1982 tarihi itibariyle düzenleyip 1983 Mart ayında veya 15 Nisan 1983 tarihinde sona erecek olan ek süre içinde verecekleri servet bildirimlerinde gösterdikleri safi servetleri üzerinden sadece bir defaya mahsus olmak üzere % 1 oranındaki vergiyi kabul ettiklerine dair bir dilekçeyi 1982 takvim yılı gelir vergisi beyannamesi ve ekleri ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Burada üzerinde durulması gereken nokta şudur: 12. madde hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler söz konusu 1982 takvim yılı beyanname ve eklerini 31 Mart 1983 mesai saati bitimine kadar vermeleri halinde usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır. Söz konusu beyanname ve eklerinin 15 Nisan 1983 tarihinde sona erecek ek süre içinde verilmesi durumunda ise mükellefler usulsüzlük cezasına muhatap olacaklar, ancak bu usulsüzlük cezası, ek süre içinde verecekleri servet bildirimleri nedeni ile 12. madde hükmünden faydalanmalarına engel teşkil etmeyecektir. Bu hususun özellikle gözönünde bulundurulması gerekir. Aşağıda, bu konu ile ilgili verilmesi gereken dilekçe örnek olarak düzenlenmiştir.
(Dilekçe Örneği)
28.3.1983
.........................................Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne,
Dairenizin ..................... Hesap numaralı vergi mükellefi bulunmaktayım. 2801 sayılı Bazı Kanun Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Kanunun 12. maddesinde zikredilen servet beyanlarının yenilenmesi hükmünden yararlanmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Ek : İki adet 1982 yılı Servet Bildirimi
       1) No: AY 981034 sayılı Servet Bildirimi
       2) No. MZ 036972    »        »           »
Mükellef
Adı, Soyadı
(İmza)
5— TL.'lık pul
II — 12. Maddenin kapsamı hakkında açıklamalar:
A — Servet Beyanlarının yenilenmesinden kîmler yararlanabilîr?
Bu maddenin kapsamına aşağıda belirtilen mükellefler girmektedir:
1) 1982 takvim yılı gelirleri nedeni ile Gelir Vergisi beyannamesi vermesi gereken ger&cc ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI