Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KURUMLARDA GELİR VERGİSİ KANUNUNUN ORTALAMA KAR HADDİ VE ASGARİ GAYRİ SAFİ HASILAT ESASINA ...

KURUMLARDA GELİR VERGİSİ KANUNUNUN ORTALAMA KAR HADDİ VE ASGARİ GAYRİ SAFİ HASILAT ESASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Dr. Selâhaddin PAKLAR
Dergi : Ekim 1983
DR. SELAHADDİN PAKLAR
Eski Hesap Uzmanı
 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesini değiştiren 2362 sayılı Yasanın 9. maddesinde; «Gelir Vergisi Kanunu'nun ortalama kar haddi ve asgari gayrı safi hasılat esası hakkındaki hükümleri, Kurumlar Vergisi mükellefleri için de uygulanır.» denilmiştir.
G.V.K.'nun ortalama kar haddi, asgari gayrı safi hasılat ve gider esasına göre getir tayinini» düzenleyen 111. maddesi önce, 2361 ve 2574 sayılı kanunlarla, daha sonra da, 1.1.1983 tarihinden geçerli olmak üzere, 2772 sayılı kanunla değiştirilmiştir.
1 -Ortalama Kar Haddi Esası:
Anılan maddenin ilk paragrafına göre; kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalâtçıların (bu mahiyetteki kurumların) gösterdikleri gayrı safi kazançlar, V.U.K.'nuna göre tespit olunan ortalama kar hadlerinin perakende satılan emtianın maliyetine uygulanması suretiyle bulunacak miktara göre düşük olduğu taktirde. beyan edilen gayrı safi kazançlar yerine, bu suretle bulunan miktarlar ikmalen vergi tarhına esas alınacaktır.
Perakende satışlarda maliyet bedeli, genel giderler, imal kavramı ve imalcide ortalama kar haddi, imalatta maliyet bedeli gibi kavramlar, «Ortalama Kar Hadlerinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin» ilgili maddelerinde açıklanmıştır. (28.10.1964 tarih 11844 sayılı R. G.)
Konuyu bir örnekle açıklayalım :
Ortalama kar hadleri cetveli sıra No. 1'de gösterilen illerin birinde toptan ve perakende kumaş ticareti ile uğraşan bir kurumun 1983 yılı faaliyetine ilişkin verileri aşağıdaki gibi olsun :
-Dönem başı mal mevcudu       
15.000.000.- TL.
-Yıl içindeki mal alışları           
                  75.000.000.-    »
-Yıl içindeki mal satışları        
                  90.000.000.-   »
- Yıl sonu mal mevcudu         
10.000.000.-  »
-Genel Giderler toplamı      
                   6.000.000.-  »
- Beyan edilen kar            
                   4.000.000.-  »  
- Malın 18.000.000.- liralık kısmı perakende satılmıştır. Kumaş (manifatura) ticareti için % 16 ortalama kar haddi ilan edilmiştir.
Bu veriler esas alındığında ortalama kar haddi yönünden aşağıdaki hesaplamaların yapılması gerekir.
- Dönem başı mal mevcudu
15.000.000.- TL.
...
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI