Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TASALARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TASALARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Yazar : ESKİ BAŞ HESAP UZMANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Dergi : Şubat 1984
KEMAL kIlIçdaroğlu
Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

«31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3.6.1949 Tarihli ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun» 14/Ocak/1984 günlü Resmi Gazete'de yayınlanarak 1.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. (4.1.1984 gün ve 2970 sayılı Kanun) Yasanın genel gerekçesiyle değişiklerin temel amacı şöyle açıklanmıştır. «Alınan ekonomik kararlar ve uygulanan ekonomi politikasına uygun olarak;
 
a) Yatırım teşvik etmek,
b) Yatırımların kalkınmada öncelikli yörelere kaydırılmasını sağlamak.
c) Yabancı sermaye girişini teşvik etmek,
amacıyla vergi sisteminin bu amaçlara uygun bir bünyeye kavuşturulması hedeflenmiştir. «Dolayısıyla ekonomiyi yönlendiren kararlar alınırken. vergi sisteminin hedefleri gerçekleştirmede engelleyici değil, özendirici bir yapıya kavuşturulması —son değişiklikle— büyük ölçüde sağlanmıştır. Böylece bir anlamda vergi sisteminin ekonomi politikasına uyumu da gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Diğer bir anlatımla vergi sistemi daha esnek bir yapıya kavuşturulmuş ve hukukun özünde var olan tutuculuk (yasaların değişmesindeki güçlüğün doğurduğu sorunlar) yetki maddeleriyle giderilmeye çalışılmıştır. Gerçekten de yürürlük ve yürütme maddeleri dahil 8 maddeden oluşan Kanunun 5. maddesi Bakanlar Kuruluna belli konularda yetki veren maddelerdir.
YAPILAN değişiklikler :
a) Özel İndirim Tutarlarının Arttırılması: GVK'nun 31/2 numaralı bendine şu fıkra eklenmiştir.
«Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını on katına kadar arttırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile kalkınmada öncelikli bölgelerde fiilen çalışanların ücretleri için farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.»
Madde metninden de anlaşılacağı üzere; ücretlilerin durumunun genel olarak iyileştirilmesi hedef alınmıştır. Ancak kalkınmada öncelikli bölgeler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde Bakanlar Kurulu dilerse farklı özel indirim oranları uygulayabilecektir. Diğer bir anlatımla; örneğin kalkınmada öncelikli yörelerde özel indirim beş kat, diğer bölgelerde ise iki kat artırabilir. Bakanlar Kurulu bu farklılığı sektör bazında da yaratabilir. Örneğin enerji sektöründe fiilen çalışanlar için özel indirim tutarlarını yedi kat artırarak saptayabilir. Böylece belli alanlarda kalifiye eleman yetişmesi özendirildiği gibi, betli bölgelerde kalifiye eleman istihdamı da özendirilmiş olmaktadır. Ancak farklı özel indirim oranından yararlanmak için kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde veya kalkınmada öncelikli bölgelerinde fiilen çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin (A) şirketinin merkezi İstanbul olup Van'da yatırım. yapmaktadır. Bakanlar Kurulu kalkınmada öncelikli yöreler için farklı özel indirim oranı saptamışsa, bu şirketin tüm elemanları değil. sadece Van'da fiilen çalışan elemanları farklı özel indirimden yararlanacaktır. Ancak sektör bazında yapılacak bir farklılıkta bölge önemi olmayıp, fiilen b sektörde çalışanlar yararlanacaklardır.
b) Yatırım İndirimi İstisna Oranının Artırılması: Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasalarının yatırım indirimiyle ilgili maddelerine eklenen yeni fıkralarla, Bakanlar Kuruluna yatırım indirimi istisna oranlarını belli koşullarla %100'e kadar artırma ve ilgili yasalarda belirtilen oranlardan aşağı olmamak üzere yeniden saptama yetkisi verilmiştir. Buna göre gelir vergisi mükellefleri kalkınmada öncelikli bölgelerde yapacakları yatırımlar için, Bakanlar Kurulunca saptanacak %60 ila %100 arasındaki bir oran üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanacaklardır.
Ayrıcalıklı yatırım indirimi istisna oranı Kurumlar için daha geniş olarak saptanmıştır. Yapılan düzenlemeyle kalkınmada öncelikli bölgeler dışında ayrıca kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerd ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI