Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler K.V.DEN MÜSTESNA KAZANÇLARDA VERGİ TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

K.V.DEN MÜSTESNA KAZANÇLARDA VERGİ TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Nahit KİTİŞ
Dergi : Nisan 1986
NAHİT KİTİŞ
Baş Hesap Uzmanı

I — GİRİŞ
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarımızda 3239 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin en önemlilerinden birisi de, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yapılan değişikliklerdir.
Kanunun 65. maddesiyle, 94. madde A ve B bölümlerine ayrılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Maddenin A bölümünde yapılan düzenleme mükelleflerin vergi sorumlusu sıfatıyla yapacakları vergi tevkifatı ile ilgilidir. B bölümünde ise, gerçek usulde vergilendirilen ticari, zırai ve mesleki kazanç sahipleri ile adi ortaklıklar, kollektif şirketler ve adi komandit şirketlerin kendi gelirlerinden yıl içinde yapacakları «dahili tevkifat»m, diğer bir ifadeyle «peşin vergileme»nin esasları vazedilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununa yeni getirilen «Mükerrer 40. madde» ile de dahili tevkifat tüm kurumlara teşmil edilmiştir.

Biz bu yazımızda, 94. maddenin A bölümünün, «Kurumların vergiden müstesna kazançlarından yapacakları gelir vergisi tevkifatıyla ilgili 8. bendi»nde gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunacağız.

II —
YENİ DÜZENLEMELER:

3239 sayılı kanunla yapılan' değişiklikler sırasında, inceleme konumuz 8. bentte yeni baştan düzenlenmiştir. Sözü edilen bent Kurumlar Vergisi Kanununun «istisnalar»la ilgili 8. maddesiyle bağlantılı olduğu için, yazıda bu iki madde birlikte incelenecektir:

1 — Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinde yapılan değişikliklerin en önemlilerinden birisi, «iştirak kazançları» ile «Vergiden müstesna menkul kıymetlerin iratlarına ilişkin istisnaların kaldırılmasıdır. Hemen ilave edelim ki sözü edilen istisnalarla ilgili 1. ve 3. bentlerin maddeden çıkartılması, bu kazançların 1.1.1986 tarihinden itibaren kurumlar vergisine tabi tutulacağı sonucunu vermemektedir. Zira bu kazançlar Gelir vergisi kanununa yeni getirilen «Mükerrer 39. madde» ile ticari kazancın tespitinde, KVK Md. 13'teki atıf sebebiyle de kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı için bunlardaki istisna devam etmektedir. (Daha geniş açıklama için bakınız: Vergi Dünyası Mart 1986 sayısındaki yazımız.)

İştirak kazançları ile Vergiden müstesna menkul kıymetlerin iratlarının KVK. 8. madde dışına çıkarılmasının diğer bir sonucu da, bu kazançların kurumlar tarafından elde edilmesinde 1.1.1986'dan itibaren GVK. Md. 94/A-8 gereğince gelir vergisi tevkifatına da tabi tutulmayacağıdır. (Gelir Vergisi tevkifatına tabi tutulmama hususu iştirak kazançları için esasen daha önce de mevcuttu.)

Yeri gelmişken, yeni düzenlemenin «Yürürlük tarihi» ile «Geçici uygulamalar»dan da söz etmekte yarar görüyoruz:

Yeni uygulama 1.1.1986 tarihinden geçerlidir. Ancak, kurumların 1985 yılı kazançlarına 3239 sayılı kanunla getirilen yeni oran (%46) uygulanacağı ve Devlet tahvili faizleri ile hazine bonosu faizleri 1.1.1986 tarihinden itibaren vergi tevkifatına tabi tutulacağı için, iştirak kazançları ile devlet tahvil ve hazine bonosu faizleri için geçici uygulamalar içeren iki «Geçici madde» vazedilmiştir.

3239 sayılı kanunun geçici 1. maddesi c bendiyle, kurumların 1985 takvim yılında elde ettikleri iştirak kazançlarının, dağıtılsın dağıtılmasın, %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması öngörülmüştür. Bununla iştirak kazançları üzerindeki vergi yükümün "/040'tan %46' ya tamamlanması, böylece vergilendirilecek kurum kazançları üzerindeki yüklerin eşitlenmesi amaçlanmıştır.

Aynı kanunun 70. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen «Geçici 23. madde» ile de 1.1.1986 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve hazine bonolarının Kurumlar tarafından elde edilecek faizlerinin dağıtılması halinde %25 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması öngörülmüştür. Bu tarihten sonra ihraç edilecek Devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri ise KVK. Geçici 11. madde ile kurumlar vergisinden müstesna tutulmakta, ancak yukarıda değinildiği üzere GVK. 'Md. 94/A-9 gereğince gelir vergisi tevkifatına tabi bulunmaktadır. Tev ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI