Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KISMİ BÖLÜNMEDE ARANAN ŞARTLAR ve UYGULAMA

KISMİ BÖLÜNMEDE ARANAN ŞARTLAR ve UYGULAMA

Yazar : Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir MEHMET MAÇ
Dergi : Ekim 2007
MEHMET MAÇ
Yeminli Mali Müşavir

1.ŞİRKETLERDE KISMİ BÖLÜNMENİN MAHİYETİ VE YASAL DAYANAĞI :

Bir anonim veya limited şirketteki yahut bir yabancı şirketin Türkiye şubesinin bilançosundaki ;
- Bir veya birden fazla GAYRİMENKULÜN,
- Bir veya birden fazla en az iki yıl aktifte kalmış İŞTİRAK HİSSESİNİN,
- Tüm unsurlarıyla MAL ÜRETİM TESİSİNİN,
- Tüm unsurlarıyla HİZMET İŞLETMESİNİN,

KAYITLI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN, TAMAMEN VERGİSİZ OLARAK (kurumlar vergisi, KDV, damga vergisi ve tapu harcı doğmaksızın) mevcut veya yeni kurulacak şirket veya şirketlere AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI mümkündür.

KISMİ BÖLÜNME SONUCU AYNİ SERMAYE KONULAN ŞİRKETTE MEYDANA GELEN SERMAYE ARTIŞINI TEMSİL EDEN HİSSELER, İSTENİRSE BÖLÜNEN ŞİRKETE İSTENİRSE DOĞRUDAN BÖLÜNEN ŞİRKETİN ORTAKLARINA VERİLEBİLMEKTEDİR.

KISMİ BÖLÜNME (ve bu yazımızın konusu dışında kalan tam bölünme) ;
- Ortaklarca şirket varlıklarının  ve borçlarının paylaşılabilmesini,
- Şirket mal varlığının bir kısmının vergisiz olarak başka bir şirket içine alınıp yeni ortaklıklar veya mirasın paylaştırılması için zemin hazırlanmasını ve VERGİSİZ OLARAK fakat VERGİ POTANSİYELİNİ KORUYARAK sağlayan önemli bir imkandır. (Tam bölünme konusu güncel mevzuata göre, Yaklaşım dergisinin Mayıs 2007 sayısındaki, “Şirketlerde Tam Bölünme Yoluyla Vergisiz Yeniden Yapılanma” başlıklı yazımızda işlenmiş olup yazı metni www.bdodenet.com.tr adresli sitemizin makaleler bölümünde mevcuttur.)

Kısmi bölünme olarak isimlendirilen, bu vergisiz ayni sermaye koyabilme modeli eski Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 38/2. maddesinde yer almış olup uygulama esasları “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (RG.16.09.2003-25231)” ile duyurulmuştur.

Yeni KVK’da kısmi bölünme hükmü eskisine benzer bir metinle korunmuş olup,
KISMİ BÖLÜNME YENİ KVK ve yukarıdaki Tebliğ UYARINCA HALEN YAPILABİLMEKTEDİR.

Kısmi bölünmeyi düzenleyen yeni hüküm şöyledir : 
YENİ KISMİ BÖLÜNME HÜKMÜ (KVK Md.19/3-b)
“………………………………. 
b) Kısmi bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.”
……………………………. 
(4) Bu maddeye göre yapılacak bölünmelerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunur.” 

2. YENİ KISMİ BÖLÜNME HÜKMÜ VE BUNA İLİŞKİN TEBLİĞ BÖLÜMÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ :

Yeni KVK ile kısmi bölünme hükmü korunmuş olmakla beraber, detay planda bazı değişiklikler getirilmiş olup, bu değişiklikler şöyle özetlene ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI