Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ'NDE SON DURUM

ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ'NDE SON DURUM

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Nahit KİTİŞ
Dergi : Mayıs 1985
NAHİT KİTİŞ
Baş Hesap Uzmanı

Ücretlilere vergi iadesi mevzuatımız 15 aylık uygulama dönemini geride bırakmıştır. Bu dönem zarfında bir hayli değişiklik geçiren mevzuatın son durumuna bir göz atmak, gerek bu mevzuattan yararlananlar gerekse uygulayıcılar açısından yararlı olacaktır.
 
Bilindiği üzere 2978 sayılı «Ücretlilere Vergi iadesi Hakkında Kanun», 1.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere 2.2.1984 tarihinde kabul edilmiş ve 8.2.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
Kanun 1. maddesi son fıkrasının verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu'nca konuya ilişkin 6 kararname çıkartılmış (84/7777, 84/7923, 84/7791, 84/8108, 84/8791, 84/8854 sayılı kararnameler); Bakanlıkça da usul ve şekle ilişkin 7 Genel Tebliğ (1-7 sayılı Tebliğler) yayınlanmıştır. Ayrıca 157 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 6.4.1984 gün ve GEL: GVK/2-2176-242/021376 sayılı Bakanlık muktezası konuya ışık tutmuştur.
Nihayet 27.2.1985 tarih ve 3158 sayılı kanunla, 2978 sayılı kanunda önemli sayılabilecek değişiklikler yapılmış ve 'bu değişikliklere ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca 85/9205 sayılı kararname ve Bakanlıkça da 8 ve 9 sayılı Genel Tebliğler yayınlanmıştır. 8 sayılı Tebliğin 8. maddesi hükmüne göre, «Daha önce yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Genel Tebliğlerin bu tebliğ ile aksine hüküm getirilen hususlar dışında kalan hükümleri» aynen yürürlüktedir.
Yukarıda sözü edilen kanun, kararname, tebliğ ve mukteza hükümlerine göre «Ücretlilere Vergi iadesi»nde son durum aşağıdaki gibidir:
1 — VERGİ İADESİNDEN KİMLER YARARLANACAK, KİMLER YARARLANAMAYACAKTIR?
A) Vergi İadesinden Yararlanacak Olanlar:
Vergi iadesinden yararlananlar başlıca iki grupta mütalaa edilebilir:
1 — Ücretliler Grubu:
Bu grupta,
a) Bir işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışan ve ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler ile
b) Ücretleri götürü usule göre vergilendirilenler yer almaktadır.
c) Ayrıca aldıkları paralar ücret tarifine girmemekle beraber aşağıda sayılan ödemeleri elde edenler de vergi iadesinden yararlanacaklardır.
—-TBMM il Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısiyle yapılan,
— Yönetim ve Denetim kurulları başkan ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısiyle yapılan,
— Bilirkişilere, eksperlere, spor hakemlerine, her türlü yarışma, jürisi üyelerine bu sıfatları dolayısiyle yapılan,
— Sporculara transfer ücreti ve sair adlarla yapılan,
— İşveren tarafından evvelce yapılmış veya halen yapılmakta olan yahut gelecekte yapılacak olan hizmetler karşılığında yapılan, ödemeler ile sağlanan para, aynı ve menfaatler.
NOT: Kazai veya idari kararlara dayanarak bilirkişilere ödenen ücretler, her ne kadar Gelir Vergisi Kanununun 24. maddesiyle, gelir vergisinden istisna edilmiş ise de, 1 Nolu Tebliğde, herhangi bir ayırım yapılmaksızın «Bilirkişi ücretleri» vergi iadesinden yararlanacak olanlar arasında sayıldığından, kanımızca, gelir vergisinden istisna edilen bilirkişi ücretleri de vergi iadesi hesaplamalarında iadeye tabi tutar olarak dikkate alınabilecektir.
2 — Emekli Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Grubu:
Bu grupta yer alanlar şunlardır:
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu, Bütçe Kanunları ve 2022 sayılı kanun hükümlerine göre,
a) Emekli ve maluliyet aylığı alanlar,
b) Emekli olmaya hak kazanmış olanlardan emekli olmadan ve ya emekli aylığı almakta iken vefat edenlerin dul ve yetim aylığı bağlanan eş ve çocukları veya ana ve babaları.
c) 506 Saydı Kanunun geçici 20. maddesine göre kurulmuş bulunan özel emekli sandıklarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar,
d) Bütçe Kanunlarında yer alan vatani hizmet tertibinden aylık alanlar,
e) Şehit, dul ve yetim sıfatıyla dul ve yetim aylığı alanlar,
f) 2913 Sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu kazanmış sporculara ve bunları ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI