Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONUNUN VERGİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ

SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONUNUN VERGİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ

Yazar : Eski Baş Hesap Uzmanı, YMM Prof. Dr. SELAHATTİN TUNCER
Dergi : Mayıs 1986
PROF. DR. SELAHATTİN TUNCER

13 Kasım 1985 gün ve 18927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3238 sayılı Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Kurulması ile ilgili kanunun karma nitelikte bir yasa olduğu açıktır. Bu yasa içinde, bir yandan bir örgüt kurulmuş, diğer yandan bu örgütün çalışabilmesi için bir Fon oluşturulmuştur. Bu Fonu beslemek için bir takım kaynaklara gereksinme olacağı tartışmasızdır. işte kanun koyucu modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu için Savunma Sanayi Destekleme Fonunu Kurarken bazı vergi kanunlarında değişiklik yapmış ve bazı mükellefiyetler tesis etmiştir. Bu yazı çerçevesi içinde 3238 sayılı kanunun özellikle vergi kanunları ile ilgili hükümlerini incelemek ve 1.1.1986 tarihinden itibaren yapılacak işlemleri belirlemek istiyoruz.

1-YASAL DÜZENLEME :
7.11.1985 gün ve 3238 sayılı Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında (Kanunun adı çok uzun olduğu için kısaltarak aldık) Kanun 13 Kasım 1985 gün ve 18927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Ancak bu Kanun bir çerçeve kanunu olduğu için bunu diğer yasal düzenlemeler ve açıklamaların izlemesi bekleniyordu. Nitekim bu tür düzenleme ve açıklamalar gecikmedi ve şu şekilde gelişti.

1. Savunma Sanayii Destekleme Fonu Genel Tebliği Seri No. 1
Bu tebliği 19 Aralık 1985 gün ve 18963 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve söz konusu tebliğde,
1) Tütün. mamulleri ve alkollü içkilere ilişkin Fon mükellefiyeti
2) Akaryakıta ilişkin Fon mükellefiyeti
3) 2634 sayılı Kanun kapsamındaki talih oyunlarına ilişkin Fon mükellefiyeti
4) Ortak hükümler düzenlenmiştir. Fakat Gelir ve Kurumlar Vergisine ilişkin açıklamalar her nedense bu Tebliğ içinde yer almamıştır.

2. Bakanlar Kurulunun 20.12.1985 gün ve 85/10182 sayılı Kararı
Bakanlar Kurulu 26 Aralık 1985 gün ye 18970 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 85/10182 sayılı Kararı ile Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödenmek üzere, Gelir ve Kurumlar Vergisi üzerinden hesaplanacak meblağın oranını %3 olarak belirlemiş ve önemli bir konuyu karara bağlamıştır. Aşağıda bu Kararı ele alıp ayrıca inceleyeceğiz.

3. Savunma Sanayi Destekleme Fonu Genel Tebliği Seri No. 2
Bu Tebliğ 31 Aralık 1985 gün ve 18975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan tebliğde Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi mükellefleri ile vergi sorumluları, götürü usule tabi olanlarda mükellefiyet esasları açıklanmıştır. Böylece 2 Seri Numaralı Tebliğ ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile vergi sorumluları tarafından Fona ödenecek meblağların tarh, tahakkuk ve ödenmesine ait yöntem ve ilkeler de açıklığa kavuşmuştur. Bu hükümleri aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağımız için burada Tebliğ hakkında daha fazla açıklama yapmayı gerekli görmüyoruz.

II — 3238 SAYILI KANUNUN NİTELİĞİ:
Çok uzun olan başlığından da anlaşılacağı gibi, 3238 sayılı kanun karma nitelikte bir yasadır. Bu kanım ile, kanun koyucu bir örgüt ile bir fon oluşturmuş ve ülkemizde modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunu sağlamak amacıyla yeni gelir kaynakları bulmuştur. Böylece bir kanun içinde örgüt, kaynak, gelir, harcama, bütçe, çalışma düzeni, görevler ve kadro sorunları çözümlenmeye çalışılmıştır. Kolayca anlaşılacağı gibi, bir tek yasa içinde bu kadar değişik sorunun çözümlenmesi kolay olmamış ve anlaşılması, kavranılması çok güç, çapraşık bir yasa ortaya çıkmıştır. Şimdi her kesim bu Kanunu kendi uzmanlık alanına göre yorumlayacak, hükümlere açıldık ve uygulamaya esneklik getirecektir. Biz bir vergi uzmanı olarak, Kanunun vergileme ile ilgili hükümlerini ele almaya ve yorumlamaya çalışacağız.

III — SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONUNUN KAYNAKLARI VE DENETİMİ :
3238 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca kanunun 1. maddesinde belirlenen amaca ulaşabilmek için TC. Merkez Bankası nezdinde Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı emrinde Savunma Sanayi Destekleme Fonu kurulmuştur.

Fon'un, Kanunun 12. maddesinde dökümü gösterilen 1 ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI