Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Yazar : Eski Hesap Uzmanı İhsan AKKOY
Dergi : Ocak 1987
İHSAN Akköy
Baş Hesap (Uzmanı

Bilindiği üzere 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK), ortaya çıkan sorunlar nedeni ile değişikliklere uğramıştır. Uygulamadan kaynaklanan bu sorunlar kısmen, kanun maddesi değişiklikleri. kısmen de tebliğlerle açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Uygulamada görülmektedir ki, bazı konular idare ve mükellef arasında devamlı sürtüşme ve tereddüt konusu olmaktadır. (Örneğin KDV'de perakende satış fişi uygulaması gibi).
 
Bu yazıda sözkonusu edilen sorunlar, daha önce belirtildiği gibi idare ve mükellef arasında tartışma konusu olmuş ve vergi idaresi bu konuları topluca değerlendirerek 24 sayılı KDV Tebliği haline getirmiştir. Bu sorunlar yazının aşağıdaki bölümlerinde fazla ayrıntıya girilmeden ana hatları ile açıklanmaya çalışılmıştır.
1- İhracat İstisnası ile İlgili Mahsuplar :
Yapılan yeni bir düzenleme ile ihracatçılar veya ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara mal satan imalatçılar tarafından talep edilen mahsup işlemlerinin zamanında yerine getirilmemesi sonucu, mahsubu talep edilen vergilerin ödeme sürelerinin geçmesi nedeni ile mahsup işlemine muhatap olacak mükellefin iradesi dışında ortaya çıkan ve "Vergi idaresinin uygulamasından kaynaklanan bir gecikme" nedeni ile yine Vergi îdaresi tarafından mahsup beklentisi içinde olan mükellefe ödeme süresinin ihlalinden dolayı gecikme zammı uygulanmakta iken bu kez vergi dairelerince yapılan işlemler nedeni ile gecikmeden dolayı zamanında mahsubu yapılamayan vergiler için gecikme zammı artık uygulanmayacaktır. Düzenleme kanımızca yerinde bir karardır. Ancak, sistematik olarak bu düzenleme "bir idari yetki mekanizmasından" kaynaklandığından tahsilat ile ilgili işlemlerin konu edildiği 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunla ilgili bir Tebliğ ile düzenlenmesi gerekir idi.
2- Taşımacılık İstisnasında Yeni Uygulama:
a) Daha önce, 1.4.1986 tarihinden itibaren sadece uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunup işletme hesabına göre defter tutan mükellefler 3'er aylık vergilendirme dönemine tabi tutulurken bu kez aynı mükelleflerin arızi olma şartı ile yurt içinde de taşımacılık yapmaları halinde aynı rejime tabi olacakları belirtilmektedir.
b) Bilindiği üzere Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri KDV'den müstesnadır ve bu taşıma işlemleri nedeni ile yüklenilen vergilerin iadesi gerekir. Bu nedenle: uluslararası kara taşımacılığında, gümrüklerde düzenlenerek sürücüye verilen kara manifestosu iade işleminin tevsiki yönünden Vergi îdaresince yeterli görülmüştür. Buna ek olarak, bir milyon liranın altındaki iadelerde sözkonusu kara manifestosunun noterden tasdikli bir örneği KDV beyannamesine eklenecektir; iade miktarının bir milyon liranın üzerinde olması durumunda ise, manefestonun sadece V.U.K. yönünden saklanması ve inceleme sırasında ibrazı zorunlu hale getirilmiş ve söz konusu kara manifestosunun bu durumda KDV beyannamesine eklenmesi gerekli bulunmamıştır.
3- Konut İstisnasına Getirilen Açıklama :
Bilindiği üzere KDVK'na göre net alanı 150 m2'yi geçmeyen konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat ve taahhüt işleri istisnaya tabidir. Ancak bu istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle ödenen KDV'nin indirim veya iade konusu yapılmasının mükelleflerce sık sık gündeme getirilmesi karşısında Vergi îdaresi bu vergilerin kesinlikle indirim veya iade konusu yapılamayarak sadece sonuç hesaplarında gider veya maliyet olarak değerlendirilebileceğini açıklığa kavuşturmuş bulunmaktadır.
4- Temel Gıda Maddeleri ile Tarım Ürünlerinde Farklı Vergi Uygulaması :
Daha önce 22.8.1986 gün ve 86/10925 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile oranları belirtilen;
a) 0 (sıfır) oran tespit edilen temel gıda maddeleri ile ilgili olup indirilemeyen KDV iade edilecek,
b) %1 oran tespit edilen kütlü pamuk, kabuklu tabii kuru fındık ve fiğ teslimlerinde indirilemeyen vergi iade edilmeyip sonraki dönemlere devrolacaktır.
Bu uygulamada söz konusu B.K.K.'n ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI