Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler HAYAT STANDARDI ESASINDA SON DÜZENLEMELER VE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

HAYAT STANDARDI ESASINDA SON DÜZENLEMELER VE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

Yazar : Eski Hesap Uzmanı İhsan AKKOY
Dergi : Mart 1987
İHSAN AKKÖY
Eski Hesap Uzmanı

Bilindiği üzere 2773 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen mükerrer 116. madde ile Hayat Standardı Esası adı altında getirilen Otokontrol Müessesesi 1982 yılında bu yana uygulanmakta olup, gelirin gerçek olması ilkesinin istisnası olabilecek bir tarhiyat rejimidir.
 
Yaklaşık dört yılı aşkın ve beşinci yıla yaklaşan hayat standardı uygulamasında ortaya çıkan ve ortaya çıkabilecek ve ayrıca konu olarak işlenmemiş olup bazı özellik arzeden durumlara bu yazıda değinilmeye çalışılacaktır.
Bilindiği üzere 23.12.1986 gün ve 19320 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 86/11306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hayat Standardı Esasının düzenlendiği GVK.'nun Mükerrer 116. maddesinde yer alan miktarlar ve gösterge tablosundaki gösterge tutarları 1986 yılı ve bu yılı takip edecek yıllar gelirlerine uygulanmak üzere bir kat arttırılmış bulunmaktadır. Bu karara göre sözkonusu miktarlar ve gösterge tutarları aşağıda belirtilmiştir.
Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari. zirai ve mesleki kazanç sahiplerinin beyan edecekleri gelir (zarar beyan edilmesi hali dahil) 1.600.000.- TL. (Zirai kazanç sahipleri ve ikinci sınıf tacirler için 900.000.- TL.)'ya yükselmiş bulunmaktadır.
Hayat Standardı Göstergeleri ise aşağıdaki gibidir:
1- Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilere ait özel binek otomobillerinin her biri için (işletmelerinde kayıtlı olanılar dahil)
a) Silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olanlarda.........240.000.- TL.
b) Silindir hacmi 1601 (dahil) cc'den 1900 cc'ye kadar olanlarda 360.000.- TL.
c) Silindir hacmi 1901 (dahil) cc'den fazla olanlarda......... 720.000.- TL.
2- Mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan (bağımsız bölümler, katlar, sayfiye ve dinlenme evleri dahil)
a) Mükellefiyeti yukarda sayılan kişilere ait olanların her biri için .................. Yıllık emsal kira bedelinin yarısı
b) Kiralanmış olanlardan (tatil amacı ile gidilen otel, motel ve benzerleri dahil) herbiri için.........................................................240.000.- TL.
3- Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait (işletmeye kayıtlı olanlar dahil) her bir
a) Hava taşıtı, yat, kotra. sürat teknesi için.................. 2.400.000.- TL.
b) On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekneler için......................  480.000.- TL.
4- Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan;
a) Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve benzerlerinden her biri için................................... 480.000. - TL.
b) Kaptan, pilot ve benzerlerinden............................. 2.400.000.- TL.
5- Yarış atı yetiştirenlerden her bir yarış atı için (Taylar dahil) 480.000,- TL.
6- Turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her birinin her seyahati için 720.000.- TL. olarak 1986 ve takip eden yıl gelirleri için gözönünde bulundurulacaktır.
I - Hayat Standardı Esasının Vergi Muafiyet ve İstisnaları Karşısındaki Durumu:
Hayat Standardı Esasının Vergi Muafiyet ve istisnaları karşısındaki durumuna sınırlı olarak 140. sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (6.2.1983 ve 17951 sayılı Resmi Gazete)de değinilmiş olup tebliğin bununla ilgili kısmı aynen aşağıdaki gibidir:
"..... Şu kadarki, düzeltme nedeni olabilecek gelirler; mükelleflerin. eş veya çocuklarının G.V.K.'nun 86. ve 93. maddeleri kapsamına giren gelirleri ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin vergiye tabi gelirleri veya bunların vergiden müstesna (Emekli maaşı, telif kazançları istisnası, devlet tahvili faizleri gibi) gelirlerinden oluşacaktır..."
Yukarıdaki ibareden de anlaşılacağı üzere Hayat Standardı Esası uygulamasında istisna kapsamına, hatta muafiyet kapsamına giren gelirlerde düzeltme nedeni ileri sürülebilecektir. Tebliğ muafiyetlere değinmemiştir; ancak muafiyetler de vergiyi doğuran olayı tesbit bakımından birer gösterge olduğundan, ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI