Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Yazar : ESKİ BAŞ HESAP UZMANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Dergi : Nisan 1987
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Gelirler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

Yatırımları vergi politikası yoluyla özendirmeyi amaçlayan "yatırım indirimi" müessesesi, 1960 sonrasında vergi sistemimize girmiştir. Önemli bir teşvik unsuru sayılan bu müessesenin yatırımları özendirmede etkili bir araç olduğu tartışmasızdır. Ancak, uygulamada bu müessesenin özelliği nedeniyle, zaman zaman belli sorunlar çıkmıştır. Bu yazıda yatırım indirimi uygulaması nedeni ile ortaya çıkan başlıca sorunları ve çözüm yollarını inceleyeceğiz.
 
1- Yatırımlarda Özkaynak Koşulunun Aranıp Aranmayacağı...
Yatırım indirimi müessesesinin 1.1.1981 öncesi uygulamasında, yatırım indiriminin münhasıran özsermayeden (özkaynaktan) sağlanan veya karşılanan yatırım miktarına uygulanma esası vardı. GVK'nun da değişiklik yapan 2361 sayılı Yasayla özsermaye koşulu kaldırılmış ve "kaynağı ne olursa olsun, ek 2. maddede yazılı şartları haiz bulunan..." yatırımların yatırım indiriminden yararlanabileceği hüküm altına alınmıştır.
Ancak, 14.10.1986 tarih ve 86/11103 sayılı •'1987 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki olan "Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar"da (1) özkaynak koşulu tekrar getirilmiştir. Sözkonusu Karar ekinin 4. maddesi şöyledir. "Yatırımlarda aranan asgari özkaynak oranı "% 40 dır Bu oran özel önem taşıyan sektörler ile toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar TL.’nin üzerindeki yatırımlarda, yatırımın yapılacağı yer, sektör ve büyüklüğü göz önüne  alınarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenir."
Devlet Planlama Teşkilatı 1 Aralık 1986 gün ve 19298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 87/1 sayılı Teşvik Tebliğinin 7. maddesinde yatırımın finansmanında kullanılacak asgari özkaynak oranını; yatırımın yapılacağı yer, sektör ve büyüklüğünü gözönüne alarak şöyle belirlemiştir.
 
...
Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yatırım Özelliği
Uygulanabilecek Asgari Özkaynak Oranı (%)
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar (19.7.1984 tarih ve 84/8306 sayılı Kararname gereğince)
30
b) Normal yörelerde yapılacak yatırımlar Normal yörelerde toplam sabit yatırım tutarı 5 milyar TL'den büyük ise
40
c) Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar (İstanbul, Kocaeli illeri ile Ankara, İzmir, Bursa Belediye hudutları dahilinde) yapılacak yatırımlar Gelişmiş yörelerdeki organize sanayi bölgelerindeki yatırımlar (b) maddesi gibi işlem görür.
30
d) Tarım, hayvancılık ve ilgili entegre yatırımlar ile su ürünleri ve turizm yatırımları
25
e) Her türlü gemi yatırımları
20
f) İnşa edilecek gemiler
15