Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının İlkeleri

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının İlkeleri

Yazar : Eski Baş Hesap Uzmanı MEHMET TAHİR UFUK
Dergi : Kasım 2011

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASININ İLKELERİ

 

 

 

MEHMET TAHİR UFUK

ESKİ BAŞ HESAP UZMANI

 

 

 

Özet

Vakıf bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paradır, diye tanımlanabilir. 4962 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi uyarınca, gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilecektir. Maliye Bakanlığı anılan Kanun ile verilen yetkiye dayanarak yayımladığı 1 Seri No'lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde[1] konu ile ilgili usul ve esasları açıklamıştır.

Anahtar Kelimeler: Vakıf, vakfeden, vakıf senedi, vakfiye, vergi, muafiyet, istisna, Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı.

 

  1.       GENEL AÇIKLAMA

 

Vakıf kelime anlamı olarak, durma, durdurma, hareketten alıkoyma, hapsetme ve dinlendirme manalarına gelir. Kavram olarak ise, kişinin taşınır veya taşınmaz mallarının hiçbir dış tesir altında kalmaksızın sırf kendi rıza ve isteği ile şahsi mülkiyetinden çıkarıp hayır ve hasenat gayesi ile yine kendisi tarafından belirtilen şart ve hizmetlerin yerine getirilmesi için ebedi olarak tahsis etmesidir. Bu durumda vakıf kuran kişiye vakfeden, vakfın hangi şartlara göre yürütüleceğini belirten yazılı belgelere de vakfiye denilmektedir.

 

4962 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun[2] 20 nci maddesi uyarınca, gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilecektir. Vergi muafiyeti tanınması talebinde bulunan vakıfların başvuru tarihi itibariyle belirtilen şartların hepsini bir arada taşıması gerekmektedir. Söz konusu hüküm 30.07.2003 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

 

Ayrıca, olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel denetimler sonucunda vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin şartları kaybettikleri tespit edilen vakıfların vergi muafiyetlerinin kaldırılabileceği belirtilmiştir.

 

2. VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI USULÜ

Maliye Bakanlığınca 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile verilen yetki çerçevesinde yayımlanan 1 Seri No'lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar yazılı olarak Maliye Bakanlığına başvuruda bulunurlar. Yazı ekinde aşağıdaki belgelerin de sunulması gerekmektedir.

1- Vakıf resmi senedinin[3] 5 örneği,

2- Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeler,

3- Kuruldukları tarihten başvuru tarihine kadarki süre içinde resmi senette yazılı olup amaçlar arasında yer alan sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konuları ile ilgili olarak gösterilen faaliyetleri içeren faaliyet raporu.

Maliye Bakanlığı, anılan Genel Tebliğ ile belirlenen şartların talepte bulunan vakıfça yerine getirilip getirilmediğinin tespiti bakımından ibraz edilen belgeler üzerinde ön inceleme yapıldıktan ve uygunluğu sağlandıktan sonra vakfa vergi muafiyeti tanınıp tanınmayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşların görüşlerini alır.

Kuruluşlar tarafından olumlu görüş verilirse veya vergi muafiyeti verilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse, vakfın faaliyetleri ve hesapları bir merkezi denetim elemanına incelettirilir. İnceleme sonucu düzenlenen inceleme raporunun da olumlu olması ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI