Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA

Yazar : Müşavir Hesap Uzmanı Nahit KİTİŞ
Dergi : Nisan 1987
NAHİT KİTİŞ
Baş Hesap Uzmanı

Vergi Usul Kanunumuza 3239 sayılı Kanunla eklenen Ek: 11. maddeyle getirilen "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma" müessesesi, konuyla ilgili Yönetmeliğin yayınlanmasıyla yürürlüğe kavuşmuştur.
Sözü edilen Yönetmelik 16.2.1987 gün ve 19374 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Ancak, yürürlükle ilgili 22. madde hükmüne göre, Yönetmelik 1 Mart 1987 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Böylece "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma" müessesesi de 1.3.1987 tarihinde yürürlüğe girmiş olmaktadır.
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?
Tarhiyat öncesi uzlaşma, adından da anlaşılacağı üzere, tarhiyat aşamasından önce, yani inceleme safhasında yapılan uzlaşmadır. Olayın (örneğin beyanname verilmemesi, beyanname verilmekle beraber matraha ait bilgilerin bulunmaması) vergi incelemesi konusu yapılmaksızın Takdir Komisyonuna intikal ettirilmesinde, gerek intikalden önce gerekse komisyonda uzlaşma konusu yapılması mümkün değildir.
Uzlaşma'nın Kapsamı
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma'nın kapsamına, Maliye Vergi Dairelerince tarh edilen
— Bütün vergi, resim ve harçlar ile
— Bunlara ilişkin olarak kesilen vergi cezaları (kaçakçılık, ağır kusur, kusur cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalan) girmektedir.
Belediye ve Özel İdarelerce alınan vergi, resim, harçlar tarhiyat öncesi uzlaşmanın dışında tutulmuştur.
Gümrük İdaresi ile Tekel tarafından alınan vergilere ise, esasen V.U.K. hükümleri uygulanmadığından, bu yönetmelikle düzenlenen tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine tabi olmayacağı açıktır.
Maliye tarafından tarh olunan vergilere ek olarak alınan ve matrahını bu vergilerin teşkil ettiği Fonlar'da ise (Savunma Sanayiini Destekleme Fonu, Sosyal Dayanışma Fonu, Çıraklık-Kalfalık Fonu), bağlı olduğu vergilerde uzlaşmaya varılması halinde, otomatikman uzlaşma yapılmış olacaktır.
Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili:
Uzlaşma için l'i başkan olan 3'er kişilik "Uzlaşma Komisyonları" teşkil edilmektedir.
Merkez inceleme kuruluşları (Hesap Uzmanları Kurulu, Teftiş Kurulu. Gelirler Kontrolörleri) uzlaşmayı kendi kuruluşları içinde teşkil edecekleri Uzlaşma Komisyonları vasıtasıyla yapacaklardır:
Devamlı inceleme yerlerinde (Gruplarda) 1'den fazla Uzlaşma Komisyonu teşkil edilebilecektir. Geçici inceleme yerlerinde (Turnelerde) ise Ekip Başkanı Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı görevini yürütecektir. incelemeyi ekip başkanının yapması halinde merkezden komisyon başkanı gönderilecektir. Merkezi inceleme elemanı sayısının o yerde 2 kişiden ibaret olması halinde ilgili V.D. Müdürü 3. üyeliği üstlenecektir.
Gerektiğinde bölgesel düzeyde faaliyet gösterecek Uzlaşma Komisyonları da teşkil edilebilecektir.
Mahalli inceleme elemanlarınca (Kontrol memurları) yapılan incelemeler nedeniyle yapılacak uzlaşmalarda, Uzlaşma Komisyonu, Defterdarın başkanlığı altında, 1 Kontrol Memuru ve ilgili Vergi Dairesi Müdürü'nden oluşacaktır. Defterdarın mazereti halinde yerine Defterdar yardımcısı veya Gelir Müdürü vekalet edecektir.
İncelemenin vergi dairesi müdürlerince yapılması halinde, komisyona başka bir vergi dairesi müdürü iştirak edecektir.
İncelemeyi yapan eleman, kendi yaptığı inceleme nedeniyle oluşan komisyonda başkan veya üye olarak görev alamayacaktır. Ancak, gerektiğinde, açıklamalarda bulunmak üzere komisyon toplantısına davet edilebilecektir.
Uzlaşma Talebi ve Uzlaşmaya Davet:
Uzlaşma talebi:
— Bizzat mükellef veya vekili tarafından,
— Yazılı olarak veya inceleme tutanağına devrettirilmek suretiyle,
— İnceleme elemanına veya grup veya ekip başkanlıklarına
— İncelemenin başlangıcından son tutanağın imzalanmasına kadar
her zaman yapılabilecektir.
İncelemenin, dış bulgulara dayanılarak, mükellefin bilgisi dışında yapılması halinde ise inceleme elemanı mükellefi "uzlaşmaya davet" edebilecektir.
Uzlaşma Günü ve Saatinin Belirlenmesi:
İnceleme elemanı, gerek mükellefin kendiliğinden uzlaşma talebinde bulunması halinde, gerekse mükellefi uzlaşmaya davet etmeye karar ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI