Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMINDA YENİ DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMINDA YENİ DÜZENLEMELER

Yazar : E. Baş Hesap Uzmanı Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ICC Vergi Komisyonu Dr. VEYSİ SEVİĞ
Dergi : Haziran 1986
VEYSİ SEVİĞ
Baş Hesap Uzmanı

Katma Değer Vergisi Yasası'nın 57. maddesi hükmü uyarınca perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde, katma değer vergisinin satış fiyatına dahil olup olmadığı hususunun açıkça belirlenmesi zorunludur. Bu nedenle eğer vergi satış fiyatından hariç tutulmuş ise bunun miktarı ayrıca etikette gösterilecektir. Ancak Katma Değer Vergisi'nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde verginin ayrıca etiket üzerinde gösterilmesine gerek bulunmamaktadır. Yasanın 34. maddesinin 2. fıkrasında yer alan yetki uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1.6.1986 tarihinden itibaren tüm perakende satışlarda Katma Değer Vergisi'nin fiyata dahil edileceği hususunu zorunlu kılmıştır (KDV. Genel Tebliği Seri No: 22 - 24.5.1986 RG: 19116).

«Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında» yasanın 1. maddesine göre satışı yapılan malları aynen veya işlettikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan (perakende satış yapanlar) veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar fatura verilmesi zorunlu olmayan satışların belgelendirilmesinde kullanılır ve bu satışları belgeler.

Vergi Usul Yasası'nın 232. maddesi hükmü uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan defter tutmak zorunda olan çiftçiler;

— Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

— Serbest meslek erbabına,

— Kazançları götürü usulde belirlenen tüccarlara,

—- Defter tutmak zorunda olan çiftçilere.

— Vergiden muaf esnafa,

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlarda fatura istemek ve almak zorundadırlar.

Yukarda belirtilenler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya yaptırdıkları iş bedelinin 100.000,— TL/yi aşması halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi zorunludur.

Satış veya yapılan iş bedelinin 100.000,— TL.'dan az olması halinde eğer satıcıdan fatura istenilirse satıcının alıcıya fatura vermesi gerekir.

Mükellefler arasındaki işlemlerin fatura ile yapılması yasal bir gereksinmedir. Bu nedenle perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar sadece nihai tüketicilere yapılan ve bedeli 100.000,— TL’nın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını, fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazlar kullanmak suretiyle belgelendirebilmektedirler.

Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti bir önceki dönem satış miktarı veya gayrısafi iş hasılatı ile belirlenmektedir. 3100 sayılı ödeme kaydedici cihaz kullanımı ile ilgili yasanın 6. maddesi hükmü gereği olarak 1.1.1986 tarihinden itibaren bir önceki dönem satışları veya gayrısafi iş hasılatı ile belirlenmektedir. 3100 sayılı ödeme kaydedici cihaz kullanımı ile ilgili yasanın 6. maddesi hükmü gereği olarak 1.1.1986 tarihinden itibaren bir önceki dönem satışları veya gayrısafi iş hasılatı 60.000.000 — TL.’yı aşan mükellefler bu cihazları kullanmakla yükümlü bulunmaktadırlar.

Ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda oları mükellefler yasal düzenleme gereği olarak bedeli 100.000,— TL’nın altındaki mal ve hizmet satışları için ancak .kendilerinden fatura istenmemesi halinde, ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerini verebilirler. Bunun dışında herhangi bir satış vesikası veya benzeri bir belge düzenleyemezler. Ancak elektrik kesilmesi, arızalanma, bakım ve onarım gibi nedenlerle ödeme kaydedici cihaz kullanımını fiilen imkansız kılan süreler içersinde mükellefler tarafından gerçekleştirilen satışlar için, yalnızca bu sürelerle sınırlı olmak üzere Vergi Usul Yasası hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişi düzenleyebilirler.

Yasal olarak ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler her hal ve -takdirde fatura vermek zorunda olduklarında veya kendilerinden istenmesi halinde satışları için fatura düzenlemekle yükümlü bulunmaktadırlar. Bu nedenle söz konusu yük&uum ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI