Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler VERGİ HUKUKUMUZDA VE MUHASEBE BİLİMİNDE BAĞIŞ VE YARDIMLAR (II)

VERGİ HUKUKUMUZDA VE MUHASEBE BİLİMİNDE BAĞIŞ VE YARDIMLAR (II)

Yazar : Marmara Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. M. Ali CANOĞLU
Dergi : Ekim 1987
DOÇ.DR. MEHMET ALİ CANOĞLU
Marmara Üniversitesi / iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi /Fahri Hesap Uzmanı

3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 
30. Kapsamı
1. Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklan, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler, bakanlar kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile,
2. Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların işlettikleri veya yönettikleri hastane, nekahethane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ve veteriner, bakterioloji, seroloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı sakat bakım ve huzur evleri, parasız fukara aşevleri, düşkün evleri ve yetimhanelerine,
Bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.
Bedel karşılığı yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi bulunmaktadır. Örneğin bir hastanenin para ile satın aldığı cihaz vergiye tabi olacak, bir gerçek ve tüzel kişi tarafından bedelsiz olarak teslim edilmesi halinde vergi sözkonusu olmayacaktır. Öte yandan kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslimler ile ifa edilen hizmetler de muhatabına bakılmaksızın katma değer vergisinden müstesna bulunmaktadır. (17)
31. Nitelikleri ve Karşılaştırma
Gelir ve kurumlar vergilerinin aksine, katma değer vergisinde bağış ve yardımlar için belli oran ve miktar sınırlamaları konmamıştır. Bağış ve yardım yapılan yerlerin kapsamı daha geniştir. Ancak bu kanunlara göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir (18).
4. ÖZEL KANUNLARDA BAĞIŞ VE YARDIMLAR
40. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
Sandık dinlenme ve bakım evleri için özel ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar dinlenme ve bakım evlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır.
Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenecektir (19).
41. Üniversitelere ve Bunlara Bağlı Müesseselere Yapılacak Bağışların Vergi Resim ve Harçlardan istisnasına ve Gelir ve Kurumlar Vergileri Matrahından Düşülmesine Dair Kanun
Üniversitelere, resmi akademi ve yüksek okullara ve bunlara bağlı olarak kurulmuş ve kurulacak müesseselere yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler ve bu tasarruflara ilişkin işlemler vergi resim ve harçlardan müstesnadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilebilecektir. (20)
42. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerde, yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olarak yerlerde alınacak tedbirler ve yapılacak yardımları karşılamak üzere bir fon teşkil edilmiştir.
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bu fona verilen hisseler verildikleri yılın yıllık beyannamesi ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilebilecektir. Milli yardım komitesi veya mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılacak sözkonusu nakdi bağış ve yardımlar için bir sınır kısıtlaması yoktur. (21).
43. İlköğretim ve Eğitim Kanunu
Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI