Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler ÖZEL BÖLÜM: Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasına İlişkin Örnek

ÖZEL BÖLÜM: Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanmasına İlişkin Örnek

Yazar : Eski Hesap Uzmanı KURBAN NADİR GÜLHAN
Dergi : Nisan 2014

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASINA
İLİŞKİN ÖRNEK[1]

 

 

Nadir GÜLHAN

Eski Hesap Uzmanı

 

 

Öz

Çalışmamız, sıklıkla karşılaşılan konuları içeren bir örneği ele alarak kurumlar vergisi beyannamesinin nasıl düzenlenmesi gerektiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak; indirimli kurumlar vergisi, girişim sermayesi fonu, vergi güvenlik müesseseleri, istisnalar, indirimler ve zarar mahsubundan örnek olaylar ele alınarak kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenmiş ve mahsup işlemlerine de yer verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kurumlar vergisi beyannamesi, indirimli kurumlar vergisi, bağış ve yardımlar, girişim sermayesi yatırım fonu, yurt dışı mukimlere verilen hizmetler

 

 

 

  1.       GİRİŞ

Kurumlar vergisi; mali tablolarda yer alan kazanç üzerinden değil, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümler dikkate alınmak suretiyle belirlenen mali kar üzerinden hesaplanmaktadır. Bu çalışma temel olarak; ticari kardan mali kara ulaşırken sıklıkla karşılaşılan durumlardan (istisnalar, indirimler, vergi güvenlik müesseseleri, zarar mahsubu vb.) yola çıkarak hazırlanan bir örnek üzerinden kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin yol gösterme amacı taşımaktadır. Ayrıca, mevzuatımıza son yıllarda dahil olan indirimli kurumlar vergisi, girişim sermayesi fonu, yurt dışına verilen hizmetlerde indirimler gibi hususlara da yer verilmiştir.

  1.       KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK

İnşaat, taahhüt ve inşaat malzeme ticareti alanında faaliyet gösteren (A) A.Ş.'nin (Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde "mükellef kurum" olarak da anılacaktır.)  2013 hesap dönemine ilişkin bazı işlemleri aşağıdaki gibidir:

Kazanç ve KKEG Bilgileri:

1)          Kurumun mali tablolarında yer alan ticari karı 10.000.000 TL olup, kanunen kabul edilmeyen giderleri 1.000.000 TL'dir. (Kanunen kabul edilmeyen giderlerin 700.000 TL'lik kısmı kıdem tazminatı karşılığından, 100.000 TL'lik kısmı Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel İletişim Vergisinden, kalan 200.000 TL'lik kısmı ise idari para cezasından kaynaklanmaktadır.)

İndirimli Kurumlar Vergisi:

2)          Mükellef kurum Bayburt ilinde 20.000.000 TL tutarında çimento üretimine yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında 2013 hesap döneminde 1.000.000 TL tutarında bina ve makine harcamasında bulunulmuştur. Bu yatırımdan henüz kazanç elde edilmemiştir.

 

Zarar Mahsubu:

3)          Mükellef kurum, inşaat demiri ticaretiyle uğraşan (D) Ltd. Şti.'ni 16.01.2013 tarihinde devralmıştır. Devir tarihi itibariyle hazırlanan devir bilançosunda yer alan kalemlere ilişkin özet bilgilerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir:

        Dönen Varlık Toplamı                                            3.900.000,00 TL

        Duran Varlık Toplamı                                             3.600.000,00 TL

        Kısa Vad. Yab. Kaynaklar                                     4.900.000,00 TL

        Uzun Vad. Yab. Kaynaklar                                    2.145.000,00 TL

...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI