Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler ETİKETLERDE YAZILI FİYATLARA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DAHİL EDİLMESİ VE GETİRDİĞİ SORUNLAR

ETİKETLERDE YAZILI FİYATLARA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DAHİL EDİLMESİ VE GETİRDİĞİ SORUNLAR

Yazar : Eski Hesap Uzmanı Osman Necdet ORHUN
Dergi : Temmuz 1986
NECDET ORHUN
Eski Hesap Uzmanı

Muamele vergileri içinde yer alan 3 sistemden en gelişmişi ve en yaygın tatbik alam bulanı Katma Değer Vergisi Sistemidir. Sistemde vergi, bütün üretim ve dağıtım aşamalarında alınır. Mevzu geniş, nispet düşüktür. Her üretim ve dağıtım aşamasında yaratılan katma değer vergilendirildiği için, vergi yükü kümü latif olarak da artmaz. özellikleri nedeni ile Katma Değer Vergisini, çok safhada alınan bir satış vergisi olarak da düşünmek mümkündür. Vergi, bütün üretim ve dağıtım safhalarında alındığı ve birbirini takip eden aşamalardaki firmalar arasında menfaat çelişkisi olduğundan, kolay ve etkin bir vergi niteliğindedir. Ancak bahse konu menfaat çatışması perakendeci ile tüketici arasında yoktur. Bu hali ile de bu son safhada Katma Değer Vergisi, genel satış vergileri gibi emniyet yönünden zayıftır.
 

Sistemin bu safhadaki zaafı 17 aylık tatbikatta Türkiye'de de kendini göstermiş ve vesika alıp almama durumuna göre perakendeci ile tüketici arasında pazarlık mevzuu olmaya başlamıştır. Bunun üzerine Vergi idaresi Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 34/2 ve 57. madde hükümlerinin kendine yerdiği yetkiye dayanarak, perakende satış yapanlar ile hizmet ifa edenlerin katma değer vergisinin liste, etiket ve belgelerde fiyatlarla beraber gösterilmesini benimseyerek 22 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğini yayınlamıştır.

Bu yazımızda öncelikle tebliğin esaslarını kısaca belirledikten sonra, doğan bazı sorunları ortaya koymaya çalışacağız.

A
Tebliğin Esasları :

1 — Gerçek usulde vergilendirilen KDV mükelleflerinden perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin etiket ve listelerindeki fiyatlar KDV dahil tek tutar olarak gösterilecek ve fiyatlar ile listelerin hemen altına «FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR» ibaresi yazılacaktır.

Tebliğde, perakende satıştan maksadın malın alıcı tarafından aynen veya işlendikten sonra tekrar satışa arz edilmemesi, tüketilmesi veya sarf malzemesi olarak kullanılması ve satın alan kişilerin normal ihtiyacından fazla olmaması gerekeceği şeklinde açıklamalar mevcuttur.

2 — Fiyatlarını bu şekilde belirleyen ödevliler (20 cm. x 30 cm.) ebadında «FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR» ibareli iki levhadan birini vitrine, diğerini müşterilerin kolayca görebileceği bir yere asacaklardır.

3 — Bu kapsama dahil işlemlerle ilgili olarak düzenlenen vesikalarda ayrıca KDV gösterilmeyecek, bedel, vergi dahil tek tutar olarak ifade edilecektir.

4 — Bir belgede, vergili ve sıfır vergili malların yer alması durumunda, her grup ayrı toplamlar halinde ifade olunup,

— Normal oranda vergiye tabi mallara ait toplamın yanına «KDV DAHİLDİR».

— indirimli (Sıfır vergili) oranda vergiye tabi mallara ait toplamın yanına ise «VERGİSİZDİR» şerhi verilecektir.

Gerek «FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR», gerek «KDV DAHİLDİR» ve gerekse «VERGİSİZDİR» ibareleri elle yazılabileceği gibi, kaşe kullanmak suretiyle basılabilir veya önceden matbaada bastırılabilir.

5 — Toptan satış yapanlar, bu nevi satışları ile ilgili olarak düzenleyecekleri vesikalarda KDV'ni ayrıca göstermek zorundadırlar.

Ancak toptan satışları yanında perakende satış yapanlar,

— Toptan satışlarında KDV'ni ayrıca gösterecekler,

— Perakende satışları için yukarıda belirlenen esaslara göre işlem yapacaklardır.                                                       
6 — İmalatla iştigal edenler de, toptan satış yapanlar gibi, KDV'yi ayrıca göstereceklerdir.

7 — Müzayede mahallerinde yapılan satışlarla özel fatura kullanılarak yapılan satışlarda da KDV ayrıca gösterilecektir.

8 — Katma Değer Vergisi bedele dahil olarak mal teslim eden veya hizmet ifasında bulunan mükellefler, beyan edecekleri KDV'ni, vergi dahil olan bedeli ll'e bölmek suretiyle bulacaklardır.     

Ancak bu hesaplama esnasında sı ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI