Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler Defter Ve/Veya Belgelerinİbraz Edilmemesine İlişkinYargı Kararlarının İncelenmesi

Defter Ve/Veya Belgelerinİbraz Edilmemesine İlişkinYargı Kararlarının İncelenmesi

Yazar : ESKİ HESAP UZMANI, YMM KURBAN NADİR GÜLHAN
Dergi : Ekim 2015

DEFTER VE/VEYA BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİNE İLİŞKİN YARGI KARARLARININ İNCELENMESİ

Nadir GÜLHAN

Eski Hesap Uzmanı

Özet:

Çalışmanın temel amacı, defter ve belge ibraz etmeme suçunun güncel ve istikrarlı yargı kararları ışığında ele alınmasıdır. Çalışmada ayrıntılı olarak ortaya konulacağı üzere; Danıştay’ın, hem VDDK hem de Daireler nezdinde defter ve belgelerin vergi inceleme sürecinde ibraz edilmeyerek Mahkeme aşamasında ibrazını kabul etmediği, bilirkişi incelemelerini hukuka aykırı bulduğu ve bu şekilde kaldırılan tarhiyat kararlarını bozduğu görülmektedir. Kaçakçılık hükümleri ve üç kat vergi ziyaı cezasının ise iptal edilerek tek kat vergi ziyaı cezası uygulamasının benimsendiği görülmektedir. Kararların katıldığımız ve katılmadığımız kısımlarını gerekçeli olarak ele almayı amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi, Vergi Kaçakçılığı, Vergi Suçu, VUK 359

 

  1. OLAYIN ÖZETİ

Mükellefler tarafından vergi incelemesine yetkili olanlara defter ve/veya belgelerin ibraz edilmemesi sıklıkla karşılaşılan yargılama konuları arasında yer almaktadır. Defter ve/veya belgelerin vergi inceleme sürecinde ibraz edilmemesi 3 temel ihtilaf konusu ortaya çıkarmaktadır:[1]

a)      Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmeyerek dava aşamasında mahkemeye ibraz edilmesi ve bunların bilirkişi eliyle inceletilmesi.

b)      İbraz ödevinin yerine getirilmemesinin “vergi kaçakçılığı” kapsamında olup olmadığı.

c)      Defter ve/veya belgelerin (yangın, su basması vb. sebeplerle) ibraz edilememesinde mücbir sebebin var olup olmadığı ve ispat külfetinin kimin üzerinde olduğu.

Söz konusu ihtilaf konuları gerek idare uygulaması ile yargı mercileri arasında gerekse ilk derece ve temyiz mercileri arasında, farklı uygulama ve kararların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaygın ve istikrarlı kararların hangi yönde ortaya çıktığı ve bu kararların vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesine dayanmaktadır.

  1. MERCİİ KARARLARI

Bu bölümün ilk kısmında, vergi davalarında en üst karar mercii olan Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun güncel bir kararına ayrıntılı olarak (ilk derece mahkemesi kararı, Danıştay’ın bozma kararı, ilk derece mahkemesinin ısrar kararı, VDDK’nın nihai kararı ve bu kararların gerekçeleri) yer verilecektir.

İkinci kısımda ise, Danıştay’ın VDDK ve Danıştay nezdinde, yukarıda yer alan üç ihtilaf konusuna ilişkin olarak verdiği kararlar özetleriyle aktarılacaktır.

2.1 Danıştay VDDK’nın Esas No: 2010/707 Karar No : 2012/618 sayılı Kararı

a)   Davaya Konu Olay :Defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyen davacı adına Ocak ilâ Mayıs ve Ağustos ilâ Aralık 2003 dönemleri için re'sen salınan ve gecikme faizi eklenerek kesilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergileri davaya konu yapılmıştır.

b)   İlk Derece Mahkemesinin Kararı: Davayı inceleyen Ankara 3.Vergi Mahkemesi, 09.04.2007 günlü ve E:2006/751, K:2007/770 sayılı kararıyla; ara kararı ile alış ve satış faturaları ile defterlerin istendiği ve yeminli mali müşavir olan bilirkişiye yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda bazı dönemler için ödenmesi gereken katma değer vergisi bulunduğu, bazı dönemler için ise bulunmadığının tespit edildiği, bu rapora yapılan itirazın raporu kusurlandıracak nitelikte görülmediği ve Mahkemelerince uyuşmazlığın çözümü için yeterli bulunduğu, süresinde inceleme elemanına sunulmayan defter ve belgeler nedeniyle 213 sayılı Kanun’un 359'uncu maddesinde sayılan gizleme fiili gerçekleştiğinden vergi ziyaı cezasının üç kat kesilmesinde hukuka aykırılık görülmediği ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca gecikme faizinin kaldırılması gerektiği gerekçesiyle bilirkişi raporunda tespit edilen ödenmesi gereken katma değer vergileri ile bu vergilerin üç katı tutarındaki vergi ziyaı cezaları yönünden davayı reddetmiş, v ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI