Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler Yargı Kararı İncelemesi: Fatura vb. Belge Alınmaması ve Verilmemesi (VUK 353/1) Cezasını ...

Yargı Kararı İncelemesi: Fatura vb. Belge Alınmaması ve Verilmemesi (VUK 353/1) Cezasının Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Kesilmesi Sorunu

Yazar : ESKİ HESAP UZMANI, YMM KURBAN NADİR GÜLHAN
Dergi : Şubat 2016

YARGI KARARI İNCELEMESİ: FATURA VB. BELGE ALINMAMASI VE VERİLMEMESİ (VUK 353/1) CEZASININ HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA KESİLMESİ SORUNU

Nadir GÜLHAN

Eski Hesap Uzmanı

Özet:

Danıştay’ın daireler bazında istikrar kazanmış kararlarından biri özel usulsüzlük cezasının takvim yılı aşıldıktan sonra kesilemeyeceğidir. Ancak, çalışmada ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, bu karar yasal dayanaktan uzaktır ve bahsi geçen daire kararları Danıştay’ın üst temyiz mercii olan Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından 2014 yılına kadar onanmasına karşın 2014 yılındaki bir kararla bozulmuştur. Yeni Vergi Usul Kanunu hazırlıklarının sürdüğü şu günlerde, 213 Sayılı VUK’nun madde gerekçesinden kaynaklanan bu muğlaklığın ortadan kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: VUK 353/1, Fatura vb. Belge Alınmaması ve Verilmemesi, Vergi Dava Daireleri Kurulu, Özel Usulsüzlük Cezası.

 

  1.    OLAYIN ÖZETİ

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun (VUK) 353/1’inci maddesinde, “Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine” maddede belirtilen oran ve tutarlarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülmektedir.[1]

1961 yılında yürürlüğe giren 213 sayılı VUK’nun gerekçesi bulunmamakla birlikte, 353’üncü maddenin, 2365 sayılı Yasa’nın 80’inci maddesiyle değiştirilmesine ilişkin madde gerekçesinde; “... günümüzde, vergi güvenliğini sağlayacak tedbirler arasında, vergilendirme döneminin kapanmasından sonra yapılacak incelemelerden çok cari yıl içinde yapılan mali kontrollere önem verilmektedir. Suçun işlenmesinden bazen yıllarca sonra yapılmakta olan vergi incelemesi, vergi ziyaı ile ilgili delil ve izlerin çoğunlukla ortadan kalkmış olması nedeni ile ancak belli bir ölçüde etkili olabilmektedir. Oysa anında yapılacak kontrollerle, geliri doğuran olayların maddi bünyesi ile kayıtlar arasında ilişki kurulması mümkün olmakta, vergi ziyaına yol açacak suçların zamanında önlenmesi sağlanmaktadır. Mükellef idare ilişkilerinin artmasını temin eden bu kontroller bir çok halde vergi idaresinin müeyyide ve cezalara maruz kalma ihtimali de büyük ölçüde bertaraf edilmiş olmaktadır. Şüphesiz, anında yapılacak kontrollerin, belirtilen etki ve faydaları sağlayabilmesi, belli bir disiplin içinde yürütülmesi, vergi kanunlarına aykırı harekete yönelme istidadında olanların ihtar mahiyetindeki cezalarla tecziye edilmesi şartına bağlıdır. Vergi ceza hükümlerinin yeniden düzenlenmesinde, özel usulsüzlük cezaları yukarıda kısaca belirtilen anlayış içinde ele alınmış ve bunlarda, gerekli etkiyi sağlayacak değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği üzere, mükellefleri vergi ziyaına sebebiyet verecek muhtemel vergi suçunu işlemeye götüren yollardan başlıcaları; gider, satış ve diğer hasılatlarla ilgili belge düzeni ve kayıt nizamına ait olarak kanunda yer alan hükümlere gerektiği şekilde riayet edilmemesi, daha genel şekilde ifadeyle, kayıtların, muameleleri bütünüyle aksettirecek tarzda tutulmamasıdır. Bu itibarla özel usulsüzlük ve bulara ait cezaların tespitinde anılan hususların önlenmesinin ön planda tutul(duğu)...” belirtilmiştir.

Sözü edilen madde gerekçesi birçok yargı kararında; fatura düzenlemediği için vergi ziyaına sebebiyet veren mükellefler için hesap dönemi kapandıktan sonra ayrıca bu fiil nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği yönünde kararlara gerekçe teşkil etmiştir. Özellikle, gerekçe içerisinde yer alan ve yukarıda vurgulu olarak belirtmeye çalıştığımız (…vergi ziyaına yol açacak suçların zamanında önlenmesi… - …mükellefleri vergi ziyaına sebebiyet verecek muhtemel vergi suçunu işlemeye götüren yollardan başlıcaları…) ifadeler bu kararların ana temasını oluşturmuştur.

Danıştay& ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI