Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KATMA DEĞER VERGİSİNİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE STOK BİLDİRİMİ

KATMA DEĞER VERGİSİNİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE STOK BİLDİRİMİ

Yazar : Hesap Uzmanı Sedat TEMELTAŞ
Dergi : Ocak 1985
SEDAT TEMELTAŞ
Hesap Uzmanı

GİRİŞ :
 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2.11.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Kanunun Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na yetki veren hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, diğer hükümleri ise 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Katma Değer Vergisi uygulamasına geçilirken, geçiş döneminde ortaya çıkabilecek birtakım sorunların önlenmesi amacıyla, KDVK'nun 61 nci maddesinden sonra geçiş hükümlerine yer verilmiştir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kanunun kendisine verdiği yetkiye istinaden bu konuda süratle tebliğler düzenlemektedir. Bu tebliğlerle duraksama ve belirsizlikler mümkün olduğunca asgariye indirilmekte ve uygulamaya ilişkin olarak genel prensiplere yer verilmektedir. Bunu bir anlamda olağan karşılamak gerekir. Çünkü spesifik olayların örnekleşmesi bu geçiş döneminde yanlış anlama ve yanıltıcı sonuçların doğmasına neden olabilecektir.
Yazımızın konusunu, geniş hükümleri ile getirilen düzenleme ve uygulamada belirebilecek bazı duraksamaların giderilmesine yönelik kişisel görüşlerimiz oluşturmaktadır.
1 — 1.1.1985 Tarihinden önce Fatura Düzenlenmiş' Veya Ödeme Yapılmış Olmasına Rağmen Teslim işlemlerinin Bu Tarihten Sonra Gerçekleştirilmesi Hali:
Vergiyi doğuran olay her kanunda ayrı, ayrı esaslara dayandırılmıştır. KDVK'nun 10 n'cu maddesinin (b) bendi hükmüne göre, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler düzenlenmişse, vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Örneğin otomobil camı imal eden bir firma sattığı otomobil camları için 1.1.1985 tarihinden önce fatura düzenlemiş veya bedelini tahsil etmiş olsun. Camların teslimi daha sonra gerçekleşse dahi bu durumda vergiyi doğuran olay mal teslim işleminden önce olmaktadır.
Halbuki dahilde alınan istihsal Vergisinde ise vergiyi doğuran olay teslimdir. Bir malın teslim edilmiş sayılabilmesi için, malın mülkiyetinin diğer bir gerçek veya tüzel kişiye intikal etmesi ve malın bu kişiye veya gösterdiği bir yere verilmesi veya gönderilmesi gerekmektedir. Buna göre örneğimizde otomobil camları müessesede durduğu için istihsal vergisi açısından vergiyi doğuran olay meydana gelmemiştir.
Dahilde Alınan istihsal Vergisinin 1.1.1985 tarihinden itibaren yürürlükten kalkması ve bu tarihten itibaren KDV Kanununun yürürlüğe girmesi nedeniyle, sözkonusu işlemlerin ne KDV'ye ne de istihsal vergisine tabi olması gerekecekti. Çünkü KDV açısından vergiyi doğuran olay KDVK'nun yürürlük tarihinden önce, istihsal vergisi açısından ise yürürlükten kalktıktan sonraki zamanda meydana gelmektedir.
işte belirtilen türden sakıncaların ve muvazaalı işlemlerin ortadan kaldırılması açısından KDVK'na bir hüküm eklenmiştir. Bu hükme göre; KDVK'nun yürürlüğe girdiği tarihten önce fatura veya benzeri belge düzenlenmiş veya ödeme yapılmış olmakla beraber, bu belge veya ödeme ile ilgili işlemler kanunun yürürlüğünden sonra yapılmış ise işlemin tamamı hakkında KDVK hükümleri uygulanacaktır. (KDVK Geçici 2 nci madde birinci fıkra)
II — Yıllara Sari Her Türlü inşaat ve Taahhüt İşlerine ilişkin Düzenleme :
Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre; birden fazla takvim yılına sirayet eden her türlü inşaat ve taahhüt işlerinin 1.1.1985 tarihinden sonra yapılan kısmı vergiye tabidir.
Madde metninden anlaşıldığına göre 1.1.1985 tarihinden önce başlamış ve bu tarihten sonra da devam edecek olan işlerin tamamının vergiye tabi olmaması için şu şartlar gereklidir.
— iş, inşaat ve taahhüt işi olmalıdır,
— inşaat ve taahhüt işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.
Bu kapsama dahil olmayan işlere ilişkin teslimlerde ise, kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan kısım dikkate alınmaksızın tamamı vergiye tabi tutulacaktır.
Birden fazla takvim yılına sirayet eden her türlü inşaat ve taahhüt işlerinde işin Kanununun yürürlük tarihinden sonra ifa edilen kısmı şu şekilde tespit edilecektir. (2 No.lu Katma Değer Vergis ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.