Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDA (KVK 5-1/E) YARGI KARARLARI VE ÖZEL ...

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDA (KVK 5-1/E) YARGI KARARLARI VE ÖZELGELERE KONU OLAN GÜNCEL TARTIŞMALAR

Yazar : ESKİ HESAP UZMANI, YMM KURBAN NADİR GÜLHAN
Dergi : Şubat 2018

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDA (KVK 5-1/E) YARGI KARARLARI VE ÖZELGELERE KONU OLAN GÜNCEL TARTIŞMALAR

 

Nadir GÜLHAN

Eski Hesap Uzmanı

 

Öz      

Çalışmanın amacı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 5-1/e maddesinde düzenlenen taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnasına ilişkin özelgeler ve yargı kararlarında yer bulan tartışmalı noktaların bir araya getirilmesi ve değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı, 5/1-e istisnası, İstisna kazançlara ilişkin giderler veya istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararlar

 

  1.     GİRİŞ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların %75’i Kanun’da sayılan diğer şartların da sağlanması halinde kurumlar vergisinden istisna olup %75’lik istisna oranı 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7061 sayılı Kanunun 89’uncu maddesiyle %50’ye düşürülmüştür.

Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası; gerek kullanım alanının yaygın olması gerekse de Kanun ve diğer alt mevzuatta yoruma açık noktaların fazlalığı nedeniyle uygulamada duraksamalara neden olmaktadır. Özellikle Gelir İdaresi özelgeleri ve Danıştay kararları yakından incelendiğinde, istisnaya ilişkin şartların neredeyse tamamında problemlerle karşılaşılmaktadır. Biz bu çalışmada gerek Gelir İdaresi özelgelerine gerekse de yargı kararlarına konu olan tartışmalı noktaları (istisna ve yenileme fonunun bir arada uygulanması, iştirak hisseleri ve taşınmazlarda iktisap tarihi, bağlı değerin bir başka bağlı değere dönüşmesi (takas, trampa vb. işlemler), satış tutarındaki değişimler,  satış sonucunda zarar oluşması durumu, bütünleyici parça ve eklentilerin durumu, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşılması, kazanç tutarının fonda tutulması, aktifte bulunma ve tapu tesciline ilişkin durumlar) bir araya getirmeyi ve bazı noktalara ilişkin görüşlerimizi açıklamayı amaçlıyoruz.

  1.     GÜNCEL TARTIŞMA KONULARI

2.1.  İstisna ve Yenileme Fonunun Bir Arada Uygulanması

Uygulamada tereddütlere sebep olan ve İdare ile mükellefler arasında ihtilafa konu olan noktalardan biri 5/1-e istisnası ile Vergi Usul Kanunun (VUK) 328’inci maddesinde düzenlenen yenileme fonunun bir arada (burada “bir arada uygulamadan” kastedilen; istisna oranı olan %50’den arta kalan %50’lik bölümün özel bir fona alınarak 3 yıl boyunca karın yeni edinilecek iktisadi kıymetin amortismanında kullanılması suretiyle iki müessesesinin aynı işlemde uygulanmasıdır.) uygulanıp uygulanamayacağı konusudur. KVK 5-1/e maddesinde yer alan istisnanın gerekçesi ile VUK 328’inci maddesinde yer alan “yenileme fonu”nun amaçsal olarak aynı anda uygulanamaz nitelikte olduğuna dair görüşler[1] ve bu görüşle aynı doğrultuda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 17/07/2014 tarihli bir özelgesi bulunmakla birlikte Gelir İdaresi’nin“yeni özelge sistemi” çerçevesinde verilmiş iki özelgesi[2] istisna ve yenileme fonu uygulamasının bir arada uygulanabilmesinin mümkün olduğunu ifade etmiştir.

Danıştay 4. Dairesi 2014 yılında verdiğikararda[3] da;  “5/1-e maddesiyle ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 328. maddesiyle şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satışı sonrası oluşan ticari kârın belirli koşulların gerçekleşmesi halinde kurumlar vergisinden istisna oluşuna dair ayrı ayrı hükümler getirildiği, gerek Kurumlar Vergisi Kanununda ve gerekse Vergi Usul Kanununda getirilen bu düzenlemelerden yalnızca birinden yararlanılacağı yönünde açık bir hüküm bulunmadığı… kaldı ki maddeyle getirilen düzenleme uyarınca aranılan yenileme koşulunun üçüncü yılın sonunda gerçekleşmemesi halinde ertelenmiş bulunan verginin aynen tahsil olunacağı dikkate alındığında, davacı şirketin vergi ertelemesinden yararlandırılması durumunda bir vergi kaybı ...


Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI