Ara
Filtreler
Kapat
Anasayfa Arşiv Makaleler KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR

Yazar : ESKİ BAŞ HESAP UZMANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Dergi : Nisan 1989
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Gelirler Genel Müdür Yardımcısı

Katma Değer Vergisinin uygulamasıyla ilgili olarak bugüne değin yayınlanan tebliğler, pek çok soruna çözüm getirmiştir. Ancak tebliğlere rağmen özelgelerle (muktezalarla) de bazı sorunlara çözümler getirilmektedir.
 
Bu yazımızda, özellik arzeden bazı sorunların çözümüne ilişkin görüşlerimizi sunmaya çalışacağız.
1- Sınır ticareti yoluyla yapılan ihracatta katma değer vergisi iadesi uygulaması:
Sınır ticareti yoluyla ihracat işleminin, Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesinde yer alan ihracat istisnası kapsamında değerlendirileceği tabiidir. Aynı şekilde imalatçılar (veya imalatçı olmamakla birlikte Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine mal teslim edenler) tarafından ihraç edilmek koşuluyla teslim edilen malların, teslim tarihini izlenen 3 ay içinde sınır ticareti yoluyla ihraç edilmesi halinde Kanunun 11/1-c maddesine göre tecil terkin kapsamında işlem yapılması mümkündür.
Bilindiği gibi, ihracat istisnası kapsamında yapılan işlemlerden doğan katma değer vergisi iade veya mahsup öncesinde aşağıdaki belgeler aranmaktadır.
Gümrük Çıkış Beyannamesinin aslı veya noterce onaylı örneği
 Döviz Alım Belgesinin aslı veya ilgili banka şubesince onaylı örneği
 Alış ve satış faturalarına ait liste (İmalatçı ihracatçılar tarafından bizzat üretilen malların ihracında sadece satış faturalarına ait liste)
Sınır ticareti yoluyla yapılan ihracat işleminde de ortaya çıkan katma değer vergisi iade ve mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için yukarıda kayıtlı belgelerin aranacağı doğaldır. Ancak sınır ticaretinde, 21.2.1985 gün ve 18673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 85/9113 sayılı Karar eki "Sınır Ticareti Yönetmeliği"nin 8. maddesi gereğince gümrük çıkış beyannamesi yerine Tahakkuk Varakaları" düzenlenmektedir.
Öte yandan, yine aynı Yönetmelik uyarınca, sınır ticareti kapsamındaki ihracat işlemlerinde, ihraç edilen mal bedelinin en az % 80'inin döviz, Türk Lirası veya eşya olarak yurda getirilmesi zorunludur.
Bu açıklamalara göre, sınır ticareti yoluyla yapılan ihracat işlemi dolayısıyla ortaya çıkan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinde, gümrük çıkış beyannameleri yerine "Tahakkuk varakaları" ibraz edilecektir.
Sınır ticaretinde bedelin döviz olarak gelmesi halinde, döviz alım belgesinin aslı veya ilgili banka şubesince onaylı örneği katma değer vergisi iade veya mahsup talebi sırasında ilgili vergi dairesine diğer belgelerle birlikte sunulacaktır. Ancak bedelin döviz olarak değil de eşya veya Türk Lirası olarak yurda getirilmesi halinde, bedelin eşya veya Türk Lirası olarak getirildiğini kanıtlayan, ilgili gümrük idaresinden alınmış onaylı bir yazının ibrazı yeterli olacaktır.
2- Uluslararası taşımacılık yapan yabancı bayraklı gemilere kumanya, su, akaryakıt ve diğer teknik malzeme teslimlerinde bulunan kişi veya kurumların katma değer vergisi uygulaması karşısındaki durumu:
21.7.1985 gün ve 18818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile uluslararası taşımacılık yapan yabancı bayraklı gemilere yapılan kumanya, su akaryakıt ve diğer teknik malzeme teslimleri Katma Değer Vergisi Yasası'nın 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir.
Buna göre, uluslararası taşımacılık yapan yabancı bayraklı gemilere yapılan söz konusu teslimler dolayısıyla düzenlenecek belgelerde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
Ancak ihracat istisnasından yararlanmak için ilgili dönem beyannamesine;
a- Gümrük Yönetmeliği'nin 1380. maddesine göre teslimi yapan adına düzenlenerek tescil edilen gümrük çıkış beyannamesin aslı veya noterden onaylı örneğinin (Acentalar aracılığıyla yapılan teslimlerde acente adına düzenlenerek tescil edilen gümrük çıkış beyannamesinin aslı veya noterden onaylı örneği),
b- Teslim edilen mallara ait olup, ilgili gümrük idaresince onaylanmış listenin aslı veya noterden onaylı örneğinin,
c- Teslimle ilgili gümrük çıkış beyannamelerinin tarih ve numaralarının yazılı olduğu döviz alım belgesinin aslı veya ilgili banka şubesinden alınacak onaylı örneğinin (Acentalar aracılığıyla yapılan teslim ...

Bu İçeriği Görüntülemek İçin Giriş Yapmanız Gerekmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI